Etaamb.openjustice.be
Arrest van 15 april 2021
gepubliceerd op 26 april 2021

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021031089
pub.
26/04/2021
prom.
15/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2021. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 juli 2013 en 6 september 2018 en artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 januari 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het Directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2015 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 april 2021, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2015 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie wordt de bepaling onder 2° opgeheven.

Art. 2.In artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid wordt de bepaling onder 1° opgeheven;2° in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden "de personenbelasting," ingevoegd tussen de woorden "belast met de invordering van" en "de niet-fiscale schuldvorderingen";3° in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden "andere dan vermeld in artikel 5, § 1" opgeheven;4° in paragraaf 2, tweede lid worden de woorden "andere dan vermeld in artikel 5, § 1" opgeheven;5° in paragraaf 3 wordt het woord "personenbelasting," opgeheven;6° in paragraaf 3/1, eerste lid worden de woorden "de personenbelasting," ingevoegd tussen de woorden "Inzake" en "de niet-fiscale schuldvorderingen";7° in paragraaf 3/1, eerste lid worden de woorden "andere dan vermeld in artikel 5, § 1" opgeheven.

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het getal "5" opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de woorden "de personenbelasting," ingevoegd tussen de woorden "alsook voor de inning en de invordering van" en "de niet-fiscale schuldvorderingen";3° in paragraaf 2 worden de woorden "andere dan vermeld in artikel 5, § 1" opgeheven;4° in paragraaf 4 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 6.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 5, eerste lid worden de woorden "andere dan vermeld in artikel 5, § 1" opgeheven;2° in paragraaf 5, tweede lid worden de woorden "andere dan vermeld in artikel 5, § 1" opgeheven.

Art. 7.De bevoegdheden van de Teams Invordering rechtspersonen Vilvoorde 1, Tournai 1, Charleroi 6, Hasselt 3, Liège 6, Liège 7 en Sint-Niklaas worden overgedragen respectievelijk naar de Teams Invordering rechtspersonen Leuven 1, Mons 1, Charleroi 4, Hasselt 1, Liège, Verviers en Aalst, op de wijze vastgesteld in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

De bevoegdheden van het Team Invordering rechtspersonen Marche 1 wordt overgedragen aan het Team Invordering Marche, op de wijze vastgesteld in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 8.De bevoegdheden van de Teams Invordering natuurlijke personen Jodoigne, Quaregnon 2, Verviers 2, Antwerpen 7 en Zottegem worden overgedragen respectievelijk naar de Teams Invordering natuurlijke personen Ottignies, Quaregnon 1, Verviers, Antwerpen 3 en Oudenaarde, op de wijze vastgesteld in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 3 vervangen door de bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 10.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 5 opgeheven.

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 6 vervangen door de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2021, met uitzondering van artikel 4, 1°, 2°, 5° en 6°, artikel 5, 2° en artikel 8, die in werking treden op 1 juli 2021.

Brussel, 15 april 2021.

H. D'HONDT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^