Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 26 februari 2018

Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie Referenties : - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. - Wet (...) - Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de p(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018010983
pub.
26/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie (categorie 6) Referenties : - Wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. - Wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. - Koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie. - Koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie. - Ministerieel besluit van 20 november 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000901 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000904 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de commissaris-generaal van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie sluiten tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de commissaris-generaal van de federale politie. - Ministerieel besluit van 12 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018030551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010916 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Zenito sluiten houdende vacant-verklaring van het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie; - Ministerieel besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011581 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen , wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2018 type ministerieel besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011582 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen type ministerieel besluit prom. 23/02/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018011258 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen sluiten houdende de termijn voor het indienen van de kandidaturen en samenstelling van de selectiecommissie voor het ambt van commissaris-generaal van de federale politie.

Mandaat van commissaris-generaal bij de federale politie 1. Aanwijzing De commissaris-generaal wordt door de Koning aangewezen op voordracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, na gemotiveerd advies van de federale politieraad, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.2. Inhoud van de functie Zie voor het overige het ministerieel besluit van 20 november 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000901 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000904 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de commissaris-generaal van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie sluiten tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de commissaris-generaal van de federale politie. 2.1. Algemeen De federale politie staat onder leiding van de commissaris-generaal.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering, door de federale politie, van het politiebeleid dat is bepaald door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, en, meer in het bijzonder, voor de uitvoering van het nationaal veiligheidsplan wat de federale politie betreft.

Hij heeft de leiding over en verzekert de coördinatie tussen de algemene directies, ziet er op toe dat de nodige steun aan de operaties wordt verleend en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de federale politie. Hij staat borg voor de geïntegreerde uitvoering van de opdrachten van de federale politie en ziet er in het bijzonder op toe dat de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur hun activiteiten coördineren.

De commissaris-generaal waakt over de doelmatige en doeltreffende werking van de federale politie en de toepassing van de beginselen van specialiteit en subsidiariteit.

Hij draagt bij tot een optimale geïntegreerde werking van de twee politiecomponenten, in het bijzonder door toe te zien op de uitvoering van de steunopdrachten door zijn eigen directies en diensten en door de algemene directies. Daartoe waakt de commissaris-generaal over het beheer van de relaties en van het overleg en de coördinatie met de lokale politie. In dat raam verzekert de commissaris-generaal onder meer de volgende opdrachten : 1° de uitwerking, na advies van de betrokken directeurs-generaal, van : - algemene richtlijnen inzake de operationele politionele strategie; - specifieke en algemene richtlijnen inzake de vergaring en de exploitatie van de operationele en niet-operationele politionele informatie en het organisatiebeleid van de federale politie betreffende het personeel, de logistiek, de ICT, de financiën en het budgettair en investeringsbeleid, alsmede de opvolging en de evaluatie van die richtlijnen; 2° de internationale politiesamenwerking;3° de communicatie van de federale politie. 2.2. Uitwerking van een strategie - Een strategisch planningsproces uitbouwen en ontwikkelen. - Dit proces voeden door de permanente opvolging van de evolutie in de maatschappij en in de wetgeving die een impact kan hebben op de opdrachten van de federale politie. - Een strategie ontwikkelen die in het nationaal veiligheidsplan kadert en in het door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie bepaald algemeen beleid. Deze strategie moet de optimale geïntegreerde werking van beide politieniveaus bevorderen, zowel in de uitoefening van gespecialiseerde en supralokale opdrachten als in de ondersteuning op lokaal niveau. - Deze strategie door zijn directies en diensten en door de algemene directies laten omzetten in operationele doelstellingen en actieplannen die kaderen binnen de context van een meerjarenplanning. 2.3. Aanwending van de strategie - Zich inschrijven in een groepsstrategie en deze aanmoe-digen binnen de federale politie en in overleg met de lokale politie. - Zijn middelen en zijn personeel optimaal inzetten met inachtneming van eenieders bekwaamheden. 2.4. Werkorganisatie - De overlegfora en werkgroepen rationaliseren in overleg met de bevoegde overheden. - Soepele en efficiënte werkingsprocessen uitwerken. - De taakuitvoering door zijn directies en diensten aansturen, coördineren en evalueren. - De verwezenlijking van de verbeterprojecten inzake werking van de federale politie op stapel zetten, ondersteunen en waarborgen. - Het personeel motiveren, evalueren en zijn bekwaamheden stimuleren. 2.5. Cultuur - Zijn handelingen enerzijds inschrijven in een natuurlijk partnerschip met de directeurs-generaal, en anderzijds met de lokale politie. - Een moderne politiecultuur promoten waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar meer transparantie en wederzijds vertrouwen. - Spontaan of op verzoek rekenschap afleggen aan de politieoverheden. 3. Profielvereisten voor het ambt van commissaris-generaal 3.1. Algemene kennis - Grondige kennis van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het politiewezen. - Grondige kennis van de organisatie, de werking, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst. - Kennis van het Belgisch concept van de gemeenschapsgerichte politiezorg. - Vertrouwd zijn met het concept van de informatiegestuurde politiezorg. - Kennis van algemeen organisatiemanagement en projectmanagement in een overheidscontext. - Kennis van federaal en lokaal politiebeleid. - Inzicht in processen rond financiën en begroting en de relatie met managementinformatie. - Inzicht hebben in besluitvormingsprocessen in de overheidscontext. - Functionele kennis van de tweede landstaal. (De functionele kennis van de tweede landstaal wordt aan-getoond door een getuigschrift van talenkennis afgeleverd door SELOR (Selectiebureau van de Overheid) tot bewijs van het slagen in het taalexamen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966. Bij ontstentenis zal de aangewezen kandidaat onverwijld het bewijs moeten bezorgen van het slagen in het voormelde taalexamen) 3.2. Vaardigheden - De bekwaamheid om, met de ter beschikking gestelde middelen, taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatiestructuur dusdanig te verdelen dat de opdrachten van de federale politie doeltreffend en doelmatig worden uitgevoerd en elk niveau hierbij een toegevoegde waarde heeft. - De bekwaamheid tot het plannen van de werkzaamheden van de dienst: op efficiënte wijze prioriteiten stellen en aangeven welke acties nodig zijn om de gestelde doelen op korte en lange termijn te realiseren. - Overeenkomstig de strategie van de organisatie, een opvolging van de doelstellingen evenals een beheer van de performante middelen uitbouwen en implementeren. - Bekwaamheid tot het omgaan met potentiële risico's: kunnen anticiperen op potentiële problemen en risico's en ze in een ruimer perspectief kunnen plaatsen. - Inzicht hebben in strategisch denken (en in de impact van maatschappelijke geledingen) en in ontwikkelingen die relevant zijn voor de politiefunctie. - Kunnen aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de organisatie op een correcte manier realiseren, zowel individueel als in teamverband. - Betrokkenheid kunnen creëren en de eigenwaarde van de medewerkers verhogen door taken en verantwoordelijkheden door te geven, rekening houdend met de interesse, de ambitie, het ontwikkelingsplan en de competentie van medewerkers, en de gedelegeerde taken opvolgen. - Het vermogen om samen te werken en met de collega's een gemeenschappelijk doel te bereiken door coördinatie van hun activiteiten en aanwending van de daartoe nodige processen en procedures. - Besluitvaardig zijn: zich eenduidig uitspreken en zelfstandig beslissingen nemen zonder problemen voor zich uit of in de schoenen van anderen te schuiven. - Het vermogen tot onderhandelen. - Initiatieven durven nemen. - De bekwaamheid om zich mondeling uit te drukken op een vlotte en gestructureerde manier, alsook over zeer goede redactionele eigenschappen beschikken en hierbij getuigen van analyse- en synthesegeest. - In staat zijn om de Belgische politiediensten internationaal te vertegenwoordigen. 3.3. Attitudes - Zich inschrijven in de filosofie van de geïntegreerde werking van de politieorganisatie en de complementariteit van beide componenten en permanent aandacht hebben voor de kritieke succesfactoren. - Een correcte perceptie hebben van zijn verantwoordelijkheden, zowel ten aanzien van de federale als de lokale politie. - Een correcte perceptie hebben van de bijzondere rol die hij moet spelen op het internationale niveau, onder meer in het raam van de internationale politiesamenwerking. - Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de organisatie, door bereid te zijn te leren en mee te groeien met veranderingen, en door te anticiperen, via structurele maatregelen, op toekomstige uitdagingen, probleemstellingen of tendensen. - Innovatief denken: bestaande concepten en werkmethoden, tradities en gewoontes ter discussie durven stellen, permanent streven naar nieuwe mogelijkheden en vernieuwende oplossingen. - Permanent streven naar partnerschap en oog hebben voor klantgerichtheid en klantentevredenheid. - Over het nodige gezag beschikken: niet alleen een voldoende dominante persoonlijkheid hebben om mensen en situaties te beheersen en te leiden, maar dit gezag ook weten uit te stralen zodat men vanzelfsprekend als leider wordt aanvaard. - Openstaan voor discussies, rekening kunnen houden met kritische, opbouwende standpunten van anderen en bereid zijn om zijn eigen mening te herzien. - Openstaan voor problemen van alle personeelsleden en ze discreet kunnen behandelen. - Openstaan voor verzoeken van de overheid. - Er zorg voor dragen dat in volkomen transparantie rekenschap wordt afgelegd aan de overheid. - Voorrang geven aan de rationele werkingsmiddelen die rechtstreeks zijn afgestemd op het volbrengen van de doelstellingen; procedures verbannen die leiden tot of gebaseerd zijn op een steriele bureaucratie. - De administratieve vereenvoudiging aanmoedigen. - Regelmatig contact houden met de vertegenwoordigers van het personeel. - Regelmatig overleg plegen met de inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. 3.4. Persoonlijke eigenschappen - Stressbestendig zijn: getuigen van koelbloedigheid in crisissituaties en bekwaam zijn om onder druk te werken. - Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen, zonder favoritisme noch discriminatie. - Hoge frustratietolerantie en hoog incasseringsvermogen. - Sociaal engagement: het vermogen empatisch en sociaal voelend het maatschappelijk probleemveld aan te pakken vanuit een politioneel vaktechnische achtergrond. - Een duidelijke en transparante communicatie. 3.5. Ervaring - Ervaring in de toepassing van moderne managementtechnieken. - Praktische ervaring in het leidinggeven. 4. Algemene aanwijzingsvoorwaarden Voor de aanwijzing voor het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie komt uitsluitend in aanmerking het personeelslid dat : 1.deel uitmaakt van het operationeel kader en bekleed is met de graad van : o hoofdcommissaris van politie of commissaris van politie eerste klasse; o commissaris van politie én houder is van het directiebrevet of van dit brevet vrijgesteld is; o commissaris van politie én op 31 maart 2001 bekleed was met de graad van commissaris van de (gemeente)politie en toen ofwel korpschef was bij de gemeentepolitie in een gemeente van klasse 17 ofwel niet-korpschef in een korps van de gemeentepolitie in een gemeente van klasse 20; 2. beantwoordt aan de profielvereisten van commissaris-generaal van de federale politie;3. geen evaluatie heeft verkregen met de eindvermelding "onvoldoende";4. zich bevindt in een administratieve stand waar het zijn aanspraken op bevordering en baremische loopbaan kan doen gelden;5. geen niet-uitgewiste zware tuchtstraf, in de zin van artikel 5 van de wet van 13 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten sluiten houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, heeft opgelopen;6. minimum 40 jaar oud is en nog ten minste vijf volle dienstjaren kan vervullen voor de verplichte leeftijd van opruststelling;7. indien het reeds een mandaat uitoefent, ten minste drie jaar houder is van dat mandaat.8. geschikt bevonden zijn door de selectiecommissie voor het ambt van commissaris-generaal. Op de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen dient voldaan te zijn aan de voorwaarden bedoeld in de punten 1 tot 7. (Naar aanleiding van de aanwijzing in het mandaat van commissaris-generaal, zal rekening worden gehouden met de taalpariteit die van toepassing is voor de ambten van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de federale politie. Deze eerste taaltrap is samengesteld uit de ambten van commissaris-generaal en van directeur-generaal). 5. Gewone plaats van het werk Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6.Inplaatsstelling Het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie werd vacant verklaard bij ministerieel besluit van 12 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018030551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010916 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Zenito sluiten. De inplaatsstelling is voorzien op 1 mei 2018. 7. Selectie van de kandidaten De selectiecommissie voor het ambt van commissaris-generaal onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaatstellingen en vergelijkt met het oog op de beoordeling van de geschiktheid, de aanspraken en verdiensten van de kandidaten. De samenstelling van de selectiecommissie voor het ambt van commissaris-generaal is de volgende : Voorzitter Thierry GILLIS Inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bijzitters Claude FONTAINE Directeur général de la police judiciaire de la police fédérale Paul PUTTEMAN Directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie Serge MUYTERS Korpschef van de lokale politie Antwerpen Isabelle MAZZARA Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken 8. Kandidaatstelling Om ontvankelijk te zijn, moet de kandidaatstelling worden ingediend binnen een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf de dag van publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad. De kandidaturen (formulier in bijlage) moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, worden ingediend volgens één van de hierna vermelde modaliteiten : - opgestuurd per aangetekend schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL (datum van poststempel geldt als bewijs); - door overhandiging van het document tegen ontvangstbewijs, bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76 te 1000 BRUSSEL, alle werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

De kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten : 1. een attest of een benoemingsbesluit waaruit blijkt dat de kandidaat aan de vereiste voldoet van punt 4.1.; 2. voor de niet-mandaathouders, de evaluatie zoals bedoeld in titel VII.I RPPol; 3. voor de mandaathouders, een kopie van het besluit houdende aanwijzing in hun ambt en een door de bevoegde overheid afgeleverd attest waaruit blijkt dat er geen tussentijdse evaluatieprocedure lopende is op uitgiftedatum van deze oproep;4. een verklaring afgeleverd door de functionele overste waaruit blijkt dat betrokkene geen evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" verkreeg;5. een verklaring afgeleverd door de overheid waaruit blijkt dat de kandidaat zich bevindt in een administratieve stand waar het zijn aanspraken op bevordering en baremische loopbaan kan doen gelden;6. een verklaring afgeleverd door de functionele overste waaruit de afwezigheid blijkt van enige niet uitgewiste zware tuchtstraf;7. Een getuigschrift van talenkennis afgeleverd door SELOR (Selectiebureau van de Overheid) tot bewijs van het slagen in het taalexamen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966;Bij ontstentenis zal de aangewezen kandidaat onverwijld het bewijs moeten bezorgen van het slagen in het voormelde taalexamen; 8. een curriculum vitae vergezeld van een nota waarin de kandidaat de aanspraken en verdiensten uiteenzet die hij meent te kunnen doen gelden voor de uitoefening van het te begeven mandaat alsook zijn motivatie;9. telefoonnummers waarop de kandidaat bereikbaar is. De documenten met betrekking tot de punten 1 tot 6 en 8 moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ten laatste op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen worden meegedeeld. 9. Bijkomende inlichtingen Bijkomende inlichtingen betreffende deze oproep tot kandidaatstelling kunnen bekomen worden bij de heer Jan KERREMANS, Attaché Politiebeheer, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76, te 1000 Brussel. Tel : 02-557 34 25 Fax : 02-557 33 27 E-mail : jan.kerremans@ibz.fgov.be

Formulier

Stempel van korps/dienst

Kandidaatstelling voor het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie

Aanvrager :

Naam : . . . . .

Voornaam : . . . . .

Korps/Dienst : . . . . .

Graad : . . . . .

Identificatienummer : . . . . .

Contactadres voor briefwisseling, telefoonnummer en E-mail :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Lijst der bijlagen :

Attest van de overheid ter bevestiging dat men bekleed is met de vereiste graad.

Evaluatie zoals bedoeld in Titel VII.I RPPol of voor de mandaathouders het aanwijzingsbesluit en een attest van afwezigheid van een lopende tussentijdse evaluatieprocedure.

Verklaring afgeleverd door de functionele overste waaruit blijkt dat betrokkene geen evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" verkreeg.

Verklaring afgeleverd door de functionele overste waaruit de afwezigheid blijkt van enige niet uitgewiste zware tuchtstraf.

Een getuigschrift van talenkennis afgeleverd door SELOR (Selectiebureau van de Overheid) tot bewijs van het slagen in het taalexamen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966. (Bij ontstentenis zal de aangewezen kandidaat onverwijld het bewijs moeten bezorgen van het slagen in het voormelde taalexamen.)

Curriculum vitae.

Uiteenzetting aanspraken en verdiensten en de motivatie van de kandidaat voor de uitoefening van het te begeven mandaat.

Datum van de kandidaatstelling en ondertekening :


Termijn voor het indienen van de kandidaturen en samenstelling van de selectiecommissie voor het ambt van commissaris-generaal van de federale politie De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 107, eerste lid;

Gelet op de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, de artikelen 65, 66, eerste lid, 2°, 67, 6° en 68;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, de artikelen VII.III.6, VII.III.20, eerste lid, 2° en 3° en derde lid en VII.III.61;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000901 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000904 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de commissaris-generaal van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie sluiten tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de commissaris-generaal van de federale politie;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018030551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010916 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Zenito sluiten tot vacantverklaring van het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie;

Overwegende dat het aan de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken toekomt om te beslissen, dat het bij mandaat te begeven ambt van commissaris-generaal van de federale politie vacant wordt verklaard, dat de termijn waarbinnen de kandidatuur op ontvankelijke wijze kan worden ingediend niet minder dan twintig dagen mag bedragen, te rekenen vanaf de dag van de mededeling van de oproep aan de personeelsleden die in aanmerking komen om te worden aangewezen voor dit mandaat, alsook over de samenstelling van de selectiecommissie voor het ambt van commissaris-generaal van de federale politie, Besluit :

Artikel 1.Om ontvankelijk te zijn moeten de kandidaturen worden ingediend binnen de twintig dagen, te rekenen vanaf de dag van de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad.

Art. 2.De selectiecommissie voor het ambt van commissaris-generaal van de federale politie wordt samengesteld als volgt : Voorzitter : - De heer Thierry GILLIS, Inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie;

Effectieve bijzitters : - De heer Claude FONTAINE, Directeur-generaal van de gerechtelijke politie van de federale politie; - De heer Paul PUTTEMAN, Directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie; - De heer Serge MUYTERS, korpschef van de lokale politie Antwerpen; - Mevr. Isabelle MAZZARA, Voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.

^