Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018010983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie Referenties : - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. - Wet (...) - Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de p(...) type wet prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2017206562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2017206564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten open lucht en de witloofteelt type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2017206588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor het jaar 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018010777 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het organisatiereglement van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018010855 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 470/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVV Vosselaar inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010925 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Norbert Beulsstadion van Spouwen-Mopertingen inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018010946 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018200360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018010963 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-4017 Bij ministerieel besluit van 19 februari 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2217 van 9 januari 1991 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018030539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3970 Bij ministerieel besluit van 19 februari 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2105 van 19 juli 1990 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de n type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018030552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 december 2017 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking: - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevro - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten: Mevrouw Marjan WI(...) type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018200936 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018200937 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018200939 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018201031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

arrest

type arrest prom. 13/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018010962 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2018 type arrest prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018200856 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2018 van 7 februari 2018 Rolnummer 6544 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplann Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 09/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030504 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het lokaal sociaal beleid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot machtiging van de voortzetting van de betrokkenheid en ondersteuning vermeld in artikel 36 § 2 van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van de provinciale kunstcollecties type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen ter uitvoering van artikel 265bis van het Provinciedecreet van 9 december 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018010976 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van het mandaat van inspecteur belast met de coördinatie van de inspectiedienst van het gespecialiseerd onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018030566 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State René VERSCHRAEGE die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn VERBI Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.377/X-17.140. Namens de Hoofdgriffier,

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018201027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen: Attachés verantwoordelijken uitbetalingskantoor Leuven (m/v/x) (niveau A) - BNG17188 Er is 1 laureaa(...) Deze selectie werd afgesloten op 8 februari 2018 (datum PV). De lijst van laureaten is 2 jaar ge(...)

document

type document prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018201016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Wetenschappelijke adviseurs gespecialiseerd in sociale geografie (niveau A1), voor Innoviris. - Selectienummer : AFB17056 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2018. Er zijn gee(...) type document prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018201026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Partners (niveau B) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: ANG17221 Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2018. Er is 1 laureaat. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018201029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Administratief vastgoeddeskundige (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG17258 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018010904 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 12 februari 2018 : Met ingang van 1 februa - Mevr. Hidjer, Chaïbi, bij de buitendiensten; Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde (...) type benoemingen prom. -- pub. 26/02/2018 numac 2018030514 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 12 februari 2018 : Met ingang van 1 mei 20 - Mevrouw Rocio, GOMEZ CANCA, op het Frans taalkader, bij de centrale diensten. Een beroep tot n(...)
^