Etaamb.openjustice.be
Wet van 31 juli 2023
gepubliceerd op 28 augustus 2023

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023044116
pub.
28/08/2023
prom.
31/07/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JULI 2023. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

Art. 2.In artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043134 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16 (EU) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 23° : a) worden de woorden "en/of het produceren van artistieke werken" opgeheven;b) worden de woorden ", voor een maximumbedrag van 2000 EUR" vervangen door de woorden "voor maximum 30 dagen waarop dergelijke prestaties worden geleverd";c) de woorden "en voorzover" worden vervangen door de woorden "evenals de terugbetaling van de werkelijke kosten voor de verplaatsingen in het kader van die prestaties, voor zover";2° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden ", de in het eerste lid, 23° bedoelde vergoedingen wegens het leveren van artistieke prestaties" ingevoegd tussen de woorden "vergoedingen van vrijwilligers" en de woorden "alsook de in het eerste lid, 29°, bedoelde bezoldigingen";3° in paragraaf 4, eerste lid, worden in de inleidende zin de woorden "en deze paragraaf" ingevoegd tussen de woorden " § 1, eerste lid, 23°, " en de woorden "moet worden verstaan";4° in paragraaf 4, eerste lid, wordt de bepaling onder het eerste streepje als volgt vervangen: "- "artistieke prestatie": de prestatie die een noodzakelijke artistieke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering binnen de domeinen van de kunsten, zijnde de beeldende en audiovisuele kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater, de choreografie en het stripverhaal, met uitsluiting van een artistiek-technische en een artistiek-ondersteunende prestatie.Een artistieke bijdrage wordt beschouwd als noodzakelijk wanneer zonder deze bijdrage hetzelfde artistieke resultaat niet zou worden bereikt;"; 5° in paragraaf 4, eerste lid, tweede streepje: a) worden de woorden "een belastingplichtige" vervangen door de woorden "een uitvoerder";b) worden de woorden "of het produceren van een artistiek werk in de zin van het voorgaande streepje" opgeheven;c) worden de woorden "de belastingplichtige" vervangen door de woorden "de uitvoerder";6° paragraaf 4, eerste lid, wordt aangevuld met twee streepjes, luidende: "- "uitvoerder": de persoon die artistieke prestaties levert; - "beveiligde elektronische toepassing" de beveiligde elektronische toepassing in het kader van de amateurkunstenvergoeding ter beschikking gesteld door de Rijksdienst voor sociale zekerheid, bedoeld in artikel 9 van de wet van 13 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034716 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie en van de wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers."; 7° in paragraaf 4, tweede lid, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° a) de belastingplichtige is voorafgaandelijk aan de prestatie geldig geregistreerd als uitvoerder via de beveiligde elektronische toepassing;b) de opdrachtgever is voorafgaandelijk aan de prestatie geldig geregistreerd als opdrachtgever via de beveiligde elektronische toepassing;c) de prestatie is, uiterlijk op het tijdstip waarop ze wordt aangevat, door de opdrachtgever aangegeven via de beveiligde elektronische toepassing; d) de geleverde prestatie stemt volledig overeen met het soort prestatie dat voorafgaandelijk werd aangegeven;"; 8° in paragraaf 4, tweede lid, 2° : a) worden de woorden "100 EUR per dag" vervangen door de woorden "70 euro per dag, desgevallend verhoogd met een terugbetaling van de werkelijke verplaatsingskosten die niet hoger mag zijn dan 20 euro per dag";b) worden de woorden ", met inbegrip van de terugbetaling van de werkelijke verplaatsingskosten," ingevoegd tussen de woorden "de volledige vergoeding" en de woorden "niet in aanmerking";9° in paragraaf 4, tweede lid, 3°, worden de woorden "en/of het produceren van een artistiek werk" opgeheven; 10° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de toepassing van het tweede lid, 2°, worden de werkelijke verplaatsingskosten voor het gebruik van het persoonlijk voertuig en het gebruik van de fiets vastgesteld overeenkomstig de regels die gelden voor de verplaatsingen ten behoeve van de dienst door de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.".

Art. 3.In artikel 97, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003221 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en/of het produceren van artistieke werken" worden opgeheven; 2° de woorden "voor een maximumbedrag van 2.000 EUR" worden vervangen door de woorden "voor maximum 30 dagen waarop dergelijke prestaties worden geleverd"; 3° het bestaande enige lid wordt aangevuld met de woorden "noch met de terugbetaling van de werkelijke kosten voor de verplaatsingen in het kader van die prestaties"; 4° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "De in het eerste lid bedoelde vergoedingen worden vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting van de genieter.".

Art. 4.In artikel 178, § 4, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 type wet prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en hersteld bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003221 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "artikel 38, § 1, eerste lid, 23° en § 4, en artikel 97, § 2," worden vervangen door de woorden "artikel 38, § 4,";2° de woorden "september 2003 (112,47)" en de woorden "september 2003" worden telkens vervangen door de woorden "december 2021". TITEL 3 . - INWERKINGTREDING

Art. 5.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2024 en is van toepassing op de vergoedingen die worden betaald of toegekend voor prestaties die vanaf diezelfde datum worden geleverd.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Motril, 31 juli 2023.

FILIP Van Koningswege : De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Voor de minister van Justitie afwezig, De minister van Binnenlande Zaken, A. VERLINDEN _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-3360 Integraal verslag: 19 en 20 juli 2023

^