Etaamb.openjustice.be
Wet van 27 december 2004
gepubliceerd op 21 januari 2005

Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003012
pub.
21/01/2005
prom.
27/12/2004
ELI
eli/wet/2004/12/27/2005003012/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 2004. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte.

Art. 3.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 27 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 51-1419 - 2004/2005 : - Nr.1 : Wetsontwerp. - Nr. 2 : Verslag. - Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 9 december 2004.

Stukken van de Senaat : 3-954 - 2004/2005 : - Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer. - Nr. 2 : Verslag namens de commissie. - Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

^