Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 mei 2011
gepubliceerd op 17 juni 2011

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018215
pub.
17/06/2011
prom.
25/05/2011
ELI
eli/besluit/2011/05/25/2011018215/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


25 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000016049 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt sluiten tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 2 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, 1. en 5., gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001003148 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de op basis van artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende diverse maatregelen ten gunste van de ambtenaren van de buitendiensten van de Administratie der douane en accijnzen van wie de betrekking wordt afgeschaft ten gevolge van het tot stand komen van de interne markt in 1993, in disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden gestelde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen sluiten en § 2, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004;

Gelet op de wet van 4 februari 2001 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, §§ 1 tot 3 en artikel 5, tweede lid, 7°;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen sluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000022182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000022181 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van dezelfde wet sluiten tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verspreiding van de bacterie Ralstonia solanacearum werd vastgesteld in oppervlaktewater gelegen buiten het huidige beschermingsgebied en dat de bacterie bijgevolg de aardappelteelten die zich in een nieuw verspreidingsgebied bevinden dreigt te besmetten;

Overwegende dat die aardappelteelten momenteel aan het opkomen zijn en het dan ook absoluut noodzakelijk is om, onverwijld, beschermende maatregelen te treffen in dat nieuwe gebied, Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 14 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000016049 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt sluiten tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., zich verspreidt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Het woord « Dilsen » wordt vervangen door het woord « Dilsen-Stokkem », 2° Het woord « Kinrooi, » wordt ingevoegd tussen de woorden « Kasterlee, » en « Leopoldsburg ». Brussel, 25 mei 2011.

Mevr. S. LARUELLE

^