Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte type wet prom. 27/12/2004 pub. 15/07/2011 numac 2011000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2004000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004009918 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1erbis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004009919 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van artikel 1409, § 1, vierde lid en § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de omzetting van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 176, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot herstructurering van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de omzetting van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004021172 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 1, van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004023052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit met betrekking tot het Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en houdende uitvoering van de artikelen 45 en 80 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2004203688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 15/02/2005 numac 2005000056 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005002011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2005003011 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2005003016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005021002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005022038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van de Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die er zetelen type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005022037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 28/01/2005 numac 2005022043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. " Jour après Jour" type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 14/02/2005 numac 2005022055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 16/02/2005 numac 2005200291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2+ bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 30/07/2010 numac 2010203846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2+ bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening . - Gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State

erratum

type erratum prom. 27/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005002017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones Erratum type erratum prom. 27/12/2004 pub. 18/01/2005 numac 2005021006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Errata
^