Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044116 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023055840 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimonium- documentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Mertens, Rolande Mev Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023010230 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 maart 2023, is machtiging verleend aan de genaamde Capelle Wéry, Liliana, geboren te Libramont-Chevigny op 25 mei 2015, wordt machtiging verleend om haar naam te vervangen door die v type koninklijk besluit prom. 08/05/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023010213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw AMCRA in het kader van het "Belgische nationaal actieplan "one Health" voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie" type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023010235 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 4452 van 26 mei 2023: Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: mevrouw: Françoise Badoux, Attaché de heer: Tim Beaulen, Adviseur. Zi Bij koninklijk besluit nr. 4524 van 26 mei 2023: Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde:(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023010238 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 4508 van 24 mei 2023, wordt de heer Guy Derasse benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II voor "Als blijk van erkentelijkheid voor zijn toewij Hij neemt rang in de Orde in op datum van vandaag. Bij koninklijk besluit nr. 4509 van 24 me(...) type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023042159 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de vaststelling van een model voor de bekendmaking van erkende of uitvoerbaar verklaarde buitenlandse beschermingsmaatregelen van volwassenen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023042540 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023043818 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 25 juni 2023, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen We Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023043823 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 25 juni 2023, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen We Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 31 juli 2023 wordt, met ingang van 1 september 2023, de managementfunctie van administrateur-genera Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044661 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/08/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044690 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 06/04/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023203818 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen

decreet

type decreet prom. 08/06/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023042906 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de deelname van de diensten die behoren tot de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme type decreet prom. 14/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044308 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de uitbreiding van de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen type decreet prom. 14/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044537 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft type decreet prom. 14/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044727 bron vlaamse overheid Decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs type decreet prom. 07/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044695 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXXIII

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/06/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023043249 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de artikelen 18, § 1, tweede lid en § 4, eerste lid, 2° en tweede lid, en 19, § 5 van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2023-2024 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de onderwijsinternaten en de leersteuncentra type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023044800 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een uitbreiding van de standaardtrajecten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de geconventioneerde verhuur type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023203836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koni Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023203969 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Overheidsopdrachten (niveau A2) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG23370 Solliciteren kan tot en met 11/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204170 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Bestandsbeheerders (niveau A1) voor Urban.brussels. - Selectienummer: REQ493 Solliciteren kan tot en met 06/09/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204168 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Data analysts (niveau A1) voor perspective.brussels. - Selectienummer: REQ495 Solliciteren kan tot en met 11/09/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204188 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamchefs voor het administratieve team redactie (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG23408 Solliciteren kan tot en met 11/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204177 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés beheerscontrole (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG23267 Solliciteren kan tot en met 04/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204174 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerder Facilities (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ481 Solliciteren kan tot en met 28/08/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde fun(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204210 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Personeel- en Organisatiebeheer (niveau A1) voor Urban.brussels. - Selectienummer: REQ501 Solliciteren kan tot en met 11/09/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde fu(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld.

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023043600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2021, akte nr. 2021/021612, wordt de tekst "Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewes "Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 2021, wordt de (...)

document

type document prom. 22/12/2022 pub. 28/08/2023 numac 2023203814 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204207 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten strategie (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG23251. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisc(...) Tesktwijziging : ? "de afgevaardigde bestuurder" door "de Voorzitter van het Dire(...) type erratum prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204208 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adjuncten strategie (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG23183. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Sta(...) Tesktwijziging : ? "de afgevaardigde bestuurder" door "de Voorzitter van het Dire(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023044549 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Vacature **** **** **** van een statutair diensthoofd **** 1. Context Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op ****(...) Het Vast **** **** wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en ****(...)

document

type document prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204068 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbeheerders salarisen personeelsadministratie - HR Officers (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG23223 Solliciteren kan tot en met 11/09/2023 via www.werkenvoo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 28/08/2023 numac 2023204194 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van de Nederlandstalige generieke screening bevordering voor alle federale organisaties. - Selectienummer: BNG23053 Deze selectie werd afgesloten op 18/08/2023. Er zijn 24 laureaten. De(...)
^