Etaamb.openjustice.be
Wet van 13 december 2022
gepubliceerd op 22 december 2022

Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie en van de wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022034716
pub.
22/12/2022
prom.
13/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie en van de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten tot wijziging van de wet van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie

Art. 2.In artikel 12, § 1, van de wet van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, worden de woorden "Bij urgentie kan dit" vervangen door de woorden "Vanaf een door de Koning te bepalen datum vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd besluit kan dit bij urgentie".

Art. 3.In artikel 16 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: "1° het woord "2022" wordt vervangen door het woord "2023"; 2° de woorden "de werking van dit hoofdstuk voor maximaal 6 maanden verlengen" worden vervangen door de woorden "de werking van dit hoofdstuk voor telkens zes maanden verlengen tot uiterlijk 31 december 2025"."

Art. 4.In artikel 19 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: "1° het woord "2022" wordt vervangen door het woord "2023"; 2° de woorden "de werking van dit hoofdstuk voor maximaal 6 maanden verlengen" worden vervangen door de woorden "de werking van dit hoofdstuk voor telkens zes maanden verlengen tot uiterlijk 31 december 2025"."

Art. 5.In hoofdstuk 7 - Voorbereiding en toediening van vaccins enkel vergund voor de profylaxe van het coronavirus SARS-CoV-2 door personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde uit te oefenen, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten, wordt een artikel 21 ingevoegd, luidende: "

Art. 21.Dit hoofdstuk treedt buiten werking op 1 juli 2023.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de werking van dit hoofdstuk voor telkens zes maanden verlengen tot uiterlijk 31 december 2025." HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten tot wijziging van de wet van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie

Art. 6.Artikel 9 van de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten tot wijziging van de wet van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding Deze wet treedt in werking op 31 december 2022.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken. - 55K3026 Integraal Verslag : 08.12.2022

^