Etaamb.openjustice.be
Wet van 27 maart 2001
gepubliceerd op 11 mei 2001

Wet tot wijziging van de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek

bron
ministerie van justitie
numac
2001009358
pub.
11/05/2001
prom.
27/03/2001
ELI
eli/wet/2001/03/27/2001009358/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Wet tot wijziging van de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, gewijzigd bij de wet van 31 maart 1987, worden de woorden "en de aanverwanten in dezelfde graad" geschrapt;2° het tweede lid, ingevoegd bij de wet van 11 februari 1920, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 164 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 1 juli 1957, worden de woorden « evenals het in artikel 162 vervatte verbod betreffende huwelijken tussen schoonbroeder en schoonzuster » geschrapt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 1998-1999 Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken.- Wetsontwerp nr. 2219/1, van 29 april 1999.

Gewone zitting 1999-2000 Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire Stukken. - Wetsontwerp nr. 788/1, van 5 juli 2000.

Gewone zitting 2000-2001 Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire Stukken. - Verslag van 12 februari 2001 van Mevr.

Herzet, nr. 788/2 . - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 788/3.

Integraal verslag : 22 februari 2001.

Senaat : Parlementaire Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 671/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 671/2.

^