Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001003218 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. 27/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001009358 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001013186 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 5 maart 2001 wordt ingeschrev (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001000470 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 29 april 2001 wordt de heer Van Peer, Jacques, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Sint-Niklaas, en dit voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001000471 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 29 april 2001 wordt de heer Garin, Marc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bergen/Quévy, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001000473 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 29 april 2001 wordt de heer Vandaele, Rony, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Mechelen en dit voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 29 april 2001 wordt de heer Lamine, Luc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Antwerpen en dit voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001000475 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 mei 2001 wordt de heer Beaupère, Christian, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Luik voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 en 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 en 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking" type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001000449 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Federale politie Aanwijzingen voor sommige betrekkingen van directeur Bij ministerieel besluit nr. 255 van 24 april 2001 wordt de heer Van Wesemael, L., aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de sociale aangelegenhede Bij ministerieel besluit nr. 256 van 29 april 2001 wordt de heer De Walsche, C., aangewezen voo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001009396 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 12 april 2001 is Mevr. B. Sauvage afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de strafinrichting te Jamioulx, benoemd tot ondervoorzitter van deze commissie. type ministerieel besluit prom. 31/01/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, en Externe Betrekkingen

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 12 april 2001 wordt vernietigd de beslissing van 27 februari 2001 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist Mevr. Marie-Paule Van Helden aan te werven als arbeidst OUDERGEM. - Bij besluit van 4 april 2001 wordt de beslissing van 22 februari 2001 waarbij de ge(...)

decreet

type decreet prom. 19/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van : De Overeenkomst tussen de regeringen van respectievelijk het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Denemarken, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Finland, de Republiek Frankrijk, het Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Republiek Italië, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Confederatie betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, de Bijlagen I, II, III en IV, de Slotakte en de resoluties 1 tot 5, ondertekend te Parijs op 16 december 1988, Het Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, de Bijlage en het addendum bij de Slotakte ondertekend te Parijs op 9 december 1991, De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering ervan en de er bijgevoegde uitwisseling van brieven ondertekend te Brussel op 12 november 1990

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001009398 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 19 maart 2001 werd de heer De Smedt, R., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 1 mei 2001, om het ambt (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001027258 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het Laboratorium voor Wilde Fauna en Jacht van het Centrum voor Natuur-, Bos- en Houtonderzoek ertoe gemachtigd wordt dieren van de soorten Hert en Wild Zwijn tijdelijk te vangen in sommige jachtgebieden voor wetenschappelijk onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001027267 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 1996 tot samenstelling van de Afvalstoffencommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vrijstelling van de nationaliteit voor een personeelslid van de « Université libre de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het bedrag van de vakbondspremie toegekend aan sommige leden van het personeel van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française " type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2000 tot vaststelling van de samenstelling en de nadere regels voor de werking van de Vaste adviescommissie van de radio en de televisie ingesteld bij de "Radio-Télévision belge de la Communauté française " type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2000 tot benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1999 pub. 11/05/2001 numac 2001029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de afgevaardigden van de Regering en van de leden van de netoverkoepelende Gemeenschapscommissie opgericht krachtens de bepalingen van het decreet van 24 juni 1996 betreffende het noodprogramma voor de schoolgebouwen van het door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd basisonderwijs en secundair onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001031157 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot hernieuwing van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Conseil supérieur du Tourisme » en tot aanwijzing van de voorzitters en ondervoorzitters van de technische comités

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het maximum aantal voertuigen waar voorop het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest exploitatievergunningen voor een taxidienst kunnen worden afgeleverd

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij ove - in artikel 1, § 1, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 17 maart 1972, voor wat betre(...) type bericht prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001012299 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende de oprichting van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te st een paritair comité op te richten waarvan de benaming en de bevoegdheid zouden zijn : « Artikel (...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001003219 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 511 van 18 april 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001003221 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 523 van 20 april 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001003220 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 530 van 25 april 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001003222 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 539 van 20 april 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001009339 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 96 6 april 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 692/2001 van de Commissie van 5 april 2001 tot vaststelling van forfaitai(...) Verordening (EG) nr. 693/2001 van de Commissie van 5 april 2001 tot vaststelling van de maximumrest(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001016129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2001 numac 2001009386 bron ministerie van justitie Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 94.652 van 10 april 2001 van de Raad van State wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van de in een brief van 3 oktober 2000 neergelegde beslissing om de vacante betrekking van substituut-arbeidsau (...)
^