Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001009358 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. 27/03/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009448 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de voogdij over minderjarigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001000311 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie en van het koninklijk besluit van 5 februari 2001 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001000315 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 juli 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001000318 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 januari 2001 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatie cursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001000316 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende uitvoering van artikel 329bis van de nieuwe gemeentewet en van artikel 144 van de provinciewet type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000319 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 26/05/2001 numac 2001000317 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 december 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001000321 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000328 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot uitvoering van artikel 18, § 4, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000336 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 14 december 2000 tot wijziging benaming van het **** **** type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001002022 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse geldelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001011178 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001014065 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000329 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 waarbij het bedrag, de voorwaarden, de duur en de modaliteiten worden bepaald van de toelage bedoeld in artikel 18, § 4, tweede lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001027213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001027211 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering, wat de opvangcentra voor volwassenen betreft, van het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001027212 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001027222 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden, wat betreft de kredietinstellingen die niet bedoeld zijn in artikel 23, § 1, 4°, van de Waalse Huisvestingscode vóór diens wijziging bij decreet van 14 oktober 2000 type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001027219 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Commissie van erkenning van de Centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001027220 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ertoe gemachtigd wordt een lening van 2 300 miljoen BEF onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001027225 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 1995 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming i.v.m. de inrichtingen voor de uitoefening van sport- of recreatieactiviteiten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001027223 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 14 december 2000 tot wijziging van het decreet van 29 oktober 1998 tot instelling van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001027227 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijzing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode
^