Etaamb.openjustice.be
Wet van 19 juli 2012
gepubliceerd op 22 augustus 2012

Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2012204201
pub.
22/08/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/wet/2012/07/19/2012204201/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

19 JULI 2012. - Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen

Art. 2.In artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « van de gemeenschappen en de gewesten en de handelingen, reglementen en verordeningen van de plaatselijke besturen » worden ingevoegd tussen de woorden « en administratieve handelingen » en de woorden « mogen geen »;2° de woorden « het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling » worden vervangen door de woorden « 14 oktober 2012 »;3° het woord « garanties » wordt vervangen door het woord « waarborgen ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Art. 3.In artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « van de instellingen bedoeld in de artikelen 1 en 60 en de handelingen, reglementen en verordeningen van de instellingen bedoeld in artikel 48 en van de overige plaatselijke besturen » worden ingevoegd tussen de woorden « en administratieve handelingen » en de woorden « mogen geen »;2° de woorden « het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling » worden vervangen door de woorden « 14 oktober 2012 ». HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 4.Deze wet treedt in werking op 14 oktober 2012.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 53 2287/ (2011/2012) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst verbeterd door de commissie. 005 : Amendement. 006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 12 en 13 juli 2012.

Stukken van de Senaat : 5-1566 - 2011/2012 : Nr. 1 : Voorstel van bijzondere wet van de heren Cheron, Claes, Moureaux, Anciaux, Mevr. Defraigne, de heren Tommelein en Delpérée en Mevr. Piryns.

Nr. 2 : Advies van de Raad van State.

Nr. 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Verslag.

Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie.

Handelingen van de Senaat : 19 en 21 juni 2012.

^