Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 28 mei 2014

Uittreksel uit arrest nr. 57/2014 van 3 april 2014 Rolnummer : 5585 In zake : het beroep tot vernietiging van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeenteki Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2014202579
pub.
28/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Uittreksel uit arrest nr. 57/2014 van 3 april 2014 Rolnummer : 5585 In zake : het beroep tot vernietiging van de bijzondere wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde « pacificatiewet ») en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft, ingesteld door Bart Laeremans en anderen.

Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2013, is beroep tot vernietiging ingesteld van de bijzondere wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde « pacificatiewet ») en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2012) door Bart Laeremans, wonende te 1850 Grimbergen, Nieuwe Schapenweg 2, Joris Van Hauthem, wonende te 1750 Lennik, Scheestraat 21, Philip Claeys, wonende te 3090 Overijse, Kruiskruidlaan 11, en Marleen Fannes, wonende te 1910 Kampenhout, Sint-Servaesstraat 209. (...) II. In rechte (...) Ten aanzien van de bestreden bepalingen B.1.1. De bijzondere wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten « houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde ' pacificatiewet ') en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft » heeft een nieuwe procedure ingesteld voor de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten, waarbij de betwisting van de weigering van een benoeming door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt beslecht.

Artikel 4 van die bijzondere wet heeft de nieuwe procedure ingeschreven in de pacificatiewet, die ze op haar beurt invoegt in de Nieuwe Gemeentewet.

Het aldus in de Nieuwe Gemeentewet ingevoegde artikel 13bis bepaalt : « § 1. In de randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wordt de voordrachtsakte van de burgemeester bevestigd door een stemming van de gemeenteraad en aan de Vlaamse Regering bezorgd. Vanaf die stemming is de kandidaat-burgemeester aangewezen-burgemeester, draagt hij de titel van ' aangewezen-burgemeester ' en oefent hij alle functies uit die aan de burgemeester worden toevertrouwd. Hij wordt evenwel niet als schepen vervangen, indien hij als schepen werd verkozen. § 2. Zodra de Vlaamse Regering deze voordrachtsakte die werd bevestigd door een stemming van de gemeenteraad ontvangt, beschikt zij over een termijn van zestig dagen om over te gaan tot de benoeming van de aangewezen-burgemeester of tot de mededeling van een beslissing tot weigering van de benoeming overeenkomstig § 4. § 3. Indien de Vlaamse Regering de aangewezen-burgemeester benoemt of indien zij geen beslissing meedeelt binnen de haar toegewezen termijn, is de aangewezen-burgemeester definitief benoemd en wordt hij als schepen vervangen overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15, § 2, indien hij als schepen werd verkozen. § 4. Indien de Vlaamse Regering de definitieve benoeming van de betrokkene weigert, deelt zij deze beslissing tot weigering mee aan de aangewezen-burgemeester, aan de gouverneur en de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, aan de gemeentesecretaris van de betrokken gemeente en aan de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De mededeling aan de aangewezen-burgemeester vermeldt eveneens waar het administratief dossier kan worden geraadpleegd. § 5. De aangewezen-burgemeester beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling bedoeld in § 4 om een memorie in te dienen bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak spreekt zich uit binnen de negentig dagen na de indiening van deze memorie.

De inschrijving op de algemene rol van de Raad van State vindt plaats op het ogenblik dat de memorie wordt ingediend.

De memorie wordt gedagtekend en bevat : 1° het opschrift ' memorie met betrekking tot een beslissing over de definitieve benoeming van een burgemeester van een randgemeente ';2° de naam en de woonplaats van de aangewezen-burgemeester en de gekozen woonplaats;3° een uiteenzetting van de feiten en de middelen. De memorie wordt niet op de rol ingeschreven indien : 1° ze niet is ondertekend of niet vergezeld gaat van vier door de ondertekenaar voor eensluidend verklaarde afschriften;2° er geen inventaris is bijgevoegd van de stukken, die alle overeenkomstig die inventaris genummerd moeten zijn. In geval van toepassing van het vijfde lid, richt de hoofdgriffier aan de aangewezen-burgemeester een brief waarin meegedeeld wordt waarom de memorie niet is ingeschreven op de rol en waarbij de aangewezen-burgemeester verzocht wordt binnen vijftien dagen zijn memorie te regulariseren.

De aangewezen-burgemeester die zijn memorie regulariseert binnen de vijftien dagen na de ontvangst van het verzoek bedoeld in het zesde lid, wordt geacht het te hebben ingediend op de datum van de eerste verzending ervan.

Een memorie die niet, onvolledig of laattijdig is geregulariseerd, wordt geacht niet te zijn ingediend.

Op hetzelfde ogenblik waarop hij zijn memorie indient, stuurt de aangewezen-burgemeester een kopie daarvan ter informatie aan de Vlaamse Regering. Deze verzending stelt de termijnen niet in werking die de Vlaamse Regering in acht moet nemen.

De hoofdgriffier zendt onverwijld een afschrift van de memorie aan de Vlaamse Regering, aan de auditeur-generaal en aan de adjunct-auditeur-generaal over.

De Vlaamse Regering zendt hem binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de memorie door de hoofdgriffier het volledige administratief dossier over, waarbij zij een nota met opmerkingen kan voegen.

Eén van de exemplaren van de nota wordt door de hoofdgriffier gezonden aan de aangewezen-burgemeester en aan de leden van het auditoraat bedoeld in artikel 93, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Een te laat ingediende nota met opmerkingen wordt uit de debatten geweerd.

De leden van het auditoraat maken binnen vijftien dagen na ontvangst van het dossier een verslag op overeenkomstig artikel 93, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. In voorkomend geval verzoeken zij de partijen nadere uitleg te verstrekken over de punten die zij aangeven.

De eerste voorzitter of de voorzitter bepaalt na kennisneming van het verslag, bij beschikking de dag van de terechtzitting waarop de zaak wordt behandeld door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De hoofdgriffier geeft onverwijld kennis van de beschikking waarbij de rechtsdag wordt bepaald aan : 1° de leden van het auditoraat bedoeld in artikel 93, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;2° de Vlaamse Regering;3° de aangewezen-burgemeester. Het verslag wordt bij de oproeping gevoegd. De partijen en hun advocaat kunnen gedurende de in de beschikking van de eerste voorzitter of de voorzitter bepaalde tijd ter griffie inzage nemen van het dossier.

De artikelen 93, § 5, eerste lid, 95, §§ 2 tot 4, en 97, derde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zijn van toepassing op de procedure die wordt ingesteld door dit artikel. De artikelen 21, zesde lid, 21bis en 30, § 3, van dezelfde gecoördineerde wetten zijn niet van toepassing. § 6. Indien de aangewezen-burgemeester geen memorie indient binnen de termijn van dertig dagen bedoeld in § 5, eerste lid, of indien de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissing tot weigering bevestigt, wordt deze definitief. De gemeenteraad beschikt over dertig dagen vanaf de datum waarop de beslissing tot weigering definitief is geworden om door een stemming een nieuwe voordrachtsakte te bevestigen. § 7. Indien de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissing van weigering tot benoeming tenietdoet, leidt haar arrest tot de definitieve benoeming van de aangewezen-burgemeester en tot zijn vervanging als schepen overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15, § 2, indien hij als schepen werd verkozen. § 8. Voor alles wat niet geregeld is bij dit artikel zijn de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 en het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van toepassing ».

De bijzondere wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten is op 14 oktober 2012 in werking getreden.

B.1.2. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de aangehaalde bepaling.

Tegen de andere bepalingen van de bijzondere wet worden geen grieven gericht.

Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen B.2.1. De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij de vernietiging van de bestreden bepaling aangezien zij niet in de betrokken randgemeenten wonen en derhalve niet onder het toepassingsgebied van die bepaling vallen.

B.2.2. Wanneer een bepaling de situatie van een categorie van personen regelt, kunnen degenen die ten aanzien van die categorie van het voordeel van die bepaling verstoken blijven, daarin een belang vinden dat voldoende rechtstreeks is om de bepaling aan te vechten.

B.2.3. Volgens de verzoekende partijen bestaat hun belang erin dat zij, als kandidaten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, verstoken blijven van het voordeel van het bijzondere statuut van « aangewezen-burgemeester » en van de buitengewone procedure voor de Raad van State dat de bestreden bepaling aan kandidaten in de randgemeenten verleent.

Volgens de Ministerraad strekt de bestreden bepaling ertoe een bijzondere waarborg te bieden aan de Franstaligen in de randgemeenten en zou er geen enkele noodzaak bestaan om in de overige gemeenten in een soortgelijke waarborg te voorzien, laat staan dat dergelijke waarborg enig voordeel zou bieden aan de verzoekende partijen.

B.2.4. Aangezien het belang van de verzoekende partijen afhankelijk is van de draagwijdte van de bestreden bepaling, valt het onderzoek ervan samen met dat van de grond van de zaak.

Ten aanzien van het enige middel B.3. Het enige middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 3, 13, 33 en 160 van de Grondwet en met het grondwettelijke beginsel van de scheiding der machten.

Volgens de verzoekende partijen zou de bestreden bepaling een verschil in behandeling doen ontstaan, wat de procedure van benoeming tot burgemeester betreft, tussen de kandidaten in de randgemeenten en de kandidaten in de overige gemeenten van het Nederlandse taalgebied, doordat zij voor de eerste categorie in een afwijkende procedure voorziet volgens welke de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd is om uitspraak te doen over een weigering van benoeming tot burgemeester in de randgemeenten (eerste onderdeel) en volgens welke een arrest van die algemene vergadering dat de beslissing van weigering tot benoeming tenietdoet tot de definitieve benoeming van de burgemeester leidt (tweede onderdeel).

B.4.1. Volgens de Ministerraad zijn de aangevoerde categorieën van personen niet vergelijkbaar omdat de randgemeenten aan een bijzondere taalregeling zijn onderworpen die afwijkt van de regeling in de overige gemeenten van het Nederlandse taalgebied.

B.4.2. Verschil en niet-vergelijkbaarheid mogen evenwel niet worden verward. De specifieke taalregeling waaraan de gemeenten zijn onderworpen, kan weliswaar een element zijn in de beoordeling van een verschil in behandeling, maar zij kan niet volstaan om tot de niet-vergelijkbaarheid te besluiten, anders zou de toetsing aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan.

B.5. Volgens de Ministerraad zou, gelet op artikel 160 van de Grondwet, de bestreden bepaling in overeenstemming zijn met de Grondwet en zou het niet aan het Hof toekomen die beoordeling door de Grondwetgever tegen te spreken.

B.6.1. Artikel 160 van de Grondwet bepaalt : « Er bestaat voor geheel België een Raad van State, waarvan de samenstelling, de bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald. De wet kan evenwel aan de Koning de macht toekennen de rechtspleging te regelen overeenkomstig de beginselen die zij vaststelt.

De Raad van State doet bij wege van arrest uitspraak als administratief rechtscollege en geeft advies in de door de wet bepaalde gevallen.

Aan de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op dezelfde dag als dit lid in werking treden, kan geen verandering worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid ».

B.6.2. Het laatste lid van de voormelde grondwetsbepaling werd toegevoegd bij de « herziening van artikel 160 van de Grond wet » van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten. Het is op 14 oktober 2012 in werking getreden.

Uit de parlementaire voorbereiding van die herziening blijkt dat de Grondwetgever niet enkel beoogde voor te schrijven dat de wijziging van de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de toekomst bij bijzonderemeerderheidswet dient te geschieden, maar dat hij zich tevens de keuzes die voortvloeien uit die bepalingen, eigen heeft gemaakt. In de toelichting bij het voormelde voorstel werd hieromtrent het volgende vermeld : « Dit voorstel tot herziening van de Grondwet strekt ertoe om erin te voorzien dat de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op de zelfde dag als de voorgestelde grondwetsbepaling in werking treden, in de toekomst slechts gewijzigd zullen kunnen worden bij een wet die is aangenomen met de bijzondere meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.

Deze bepalingen maken het voorwerp uit van een wetsvoorstel dat tegelijk met de voorgestelde grondwettelijke bepaling zal worden bekrachtigd en afgekondigd (stuk Senaat, nr. 5-1563/1 - 2011/2012).

Het onderhavig voorstel tot herziening van de Grondwet moet dus worden samengelezen met dit wetsvoorstel. Deze twee voorstellen gaan namelijk uit van eenzelfde intentie. De wet die uit dit voorstel zal voortvloeien, wordt op die manier geconsolideerd door de voorgestelde nieuwe grondwetsbepaling. Zij zal in de toekomst slechts gewijzigd kunnen worden bij een wet die is aangenomen met een bijzondere meerderheid.

Door te verwijzen naar de wet die de nieuwe bevoegdheden en beraadslagingswijzen van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalt voor de geschillen betreffende de randgemeenten en door erin te voorzien dat de bepalingen terzake in de toekomst alleen nog gewijzigd zullen kunnen worden bij een wet die is aangenomen met een bijzondere meerderheid, heeft de voorgestelde grondwetstekst tot gevolg dat de grondwetgever zich akkoord verklaart met de door de wetgever gemaakte keuzes en dat de andere grondwettelijke beginselen deze keuzes niet in de weg staan (verg. Arbitragehof, arrest nr. 2004/201, overw. B.7.2 tot en met B.8.3).

De vaststelling dat deze hervorming raakt aan de kern van de grote evenwichten die bijdragen aan de communautaire vrede rechtvaardigt - naar analogie met wat voorzien is in de andere bepalingen van de Grondwet die betrekking hebben op die grote evenwichten (zie bijvoorbeeld artikel 129, § 2) - dat de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op de zelfde dag als de voorgestelde grondwetsbepaling in werking treden, in de toekomst slechts kunnen worden gewijzigd bij de bijzondere meerderheid bedoeld in artikel 4, laatste lid, van de Grondwet » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1564/1, pp. 1-2).

B.6.3. Er dient overigens te worden vastgesteld dat het verslag over het voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet een gemeenschappelijk verslag was dat eveneens betrekking had op het wetsvoorstel « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 », op het voorstel van bijzondere wet « houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen » en op het wetsvoorstel dat de bestreden wet is geworden.

In dat verslag werd uitgelegd dat die voorstellen « thematisch met elkaar [zijn] verbonden doordat ze allemaal de randgemeenten behelzen, inzonderheid de administratieve geschillen met betrekking tot die gemeenten, de benoeming van hun burgemeesters en het optreden van de Raad van State dienaangaande » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 3).

De « onderlinge samenhang » van die wetsvoorstellen en van het voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (ibid.) werd onderstreept : « Grondwet en wet moeten in hetzelfde perspectief worden gelezen. Om die reden zullen ook de grondwettelijke en wettelijke regels op dezelfde dag in werking treden » (ibid., p. 6).

In dat verslag wordt voorts uiteengezet dat de wetsvoorstellen, waaronder de wijziging van de pacificatiewet, en de herziening van artikel 160 van de Grondwet « inderdaad [uitgaan] van eenzelfde intentie » (ibid., p. 10).

De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft eveneens, in haar advies over de bestreden bepaling, de « zeer nauwe band » bevestigd die bestaat tussen het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe procedure voor de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten, en het voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Parl.

St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/2, p. 5).

B.6.4. De herziening van artikel 160 van de Grond wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten, in werking getreden op 14 oktober 2012, moet dus in samenhang worden gelezen met de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten », met de bijzondere wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten « houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen » en met de bestreden bepaling, eveneens in werking getreden op 14 oktober 2012.

B.6.5. De bestreden bepaling geeft concreet vorm aan een van de punten van het Institutioneel Akkoord « voor de zesde Staatshervorming » van 11 oktober 2011 (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 7); punt 2.4 van dat akkoord detailleerde overigens de procedure die wordt gevolgd voor de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij uitdrukkelijk erin is voorzien dat, wanneer de algemene vergadering de weigering tot benoeming tenietdoet, de burgemeester definitief wordt benoemd, zodat het arrest dus geldt als een benoeming.

Die nieuwe procedure strekt ertoe een einde te maken aan de herhaalde betwistingen in de loop van de laatste jaren met betrekking tot de weigeringen tot benoeming van burgemeesters van de randgemeenten, door die betwistingen toe te vertrouwen aan een op taalvlak paritair samengesteld rechtscollege.

B.6.6. In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de herziening van artikel 160 van de Grondwet wordt aangegeven dat « deze hervorming raakt aan de kern van de grote evenwichten die bijdragen aan de communautaire vrede » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1564/1, p. 2).

In dezelfde lijn werd tijdens de totstandkoming van de bestreden bepaling benadrukt dat de nieuwe procedure voortvloeit « uit het zoeken naar een noodzakelijk evenwicht tussen de belangen van de verschillende gemeenschappen en gewesten binnen de Belgische Staat en [...] tot doel [heeft] nieuwe communautaire conflicten te vermijden » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/1, p. 1).

De bijzondere wetgever beoogde daarbij de nieuwe procedure uitdrukkelijk tot de zes randgemeenten te beperken : « De bijzondere situatie van die randgemeenten, de plaats die ze innemen in het federale evenwicht en de zorg om de communautaire vrede te behouden of te verzekeren, wettigen die specifieke regeling » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 7).

Zoals in B.1 is uiteengezet, werd de nieuwe procedure ingevoegd in de pacificatiewet van 9 augustus 1988. Die wet heeft als algemeen doel de pacificatie tussen de gemeenschappen te verzekeren. Dat doel wordt nagestreefd door het uitvaardigen van bepalingen op het vlak van het gemeentebestuur en de verkiezingen die van dien aard zijn dat zij het bestuur van de gemeenten met een speciaal taalstatuut vergemakkelijken, tegenstellingen tussen de gemeenschappen vermijden, een harmonieuze deelneming van de taalmeerderheden en -minderheden aan het beheer van de gemeente toelaten en aan bepaalde bekommernissen van taalminderheden tegemoetkomen (zie arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990, B.9.1-B.9.2, en arrest nr. 35/2003 van 25 maart 2003, B.13.3).

De wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, door een « bijwerking » op 14 oktober 2012 van de « standstill »-clausule in die bepalingen (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 10), bevestigt overigens dat de specifieke procedure voor de benoeming van de burgemeesters van de zes randgemeenten - met inbegrip van de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de betwistingen met betrekking tot een weigering tot benoeming - is opgevat als een « waarborg » ten behoeve van de Franstaligen in de randgemeenten. In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de bestreden bepaling wordt ook uitgelegd dat de nieuwe benoemingsprocedure « een garantie uitmaakt in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/1, p. 2; zie ook Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 30).

B.7.1. Het Hof is niet bevoegd om zich uit te spreken over een verschil in behandeling of een beperking van een grondrecht voortvloeiende uit een door de Grondwetgever zelf gemaakte keuze.

Hoewel die keuze in beginsel uit de tekst van de Grondwet dient te blijken, kan de parlementaire voorbereiding ervan te dezen volstaan om duidelijkheid te hebben over die keuze, nu uit de voormelde toelichting onomstotelijk en zonder dat hieromtrent tegenspraak bestond, blijkt dat de Grondwetgever niet alleen kennis had van de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in werking getreden op dezelfde dag als de herziening van artikel 160 van de Grondwet, maar zich tevens de keuzes die eruit voortvloeien, eigen heeft gemaakt.

B.7.2. Die vaststelling houdt evenwel niet in dat de bestreden bepaling in haar geheel aan de toetsingsbevoegdheid van het Hof ontsnapt. Uit de in het laatste lid van artikel 160 van de Grondwet vervatte verwijzing blijkt immers dat de Grondwetgever zich enkel akkoord verklaart met de door de wetgever gemaakte keuzes ten aanzien van « de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State »; die bepalingen beogen, zoals in de in B.6.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding wordt uiteengezet, zowel de nieuwe bevoegdheden als de beraadslagingswijzen van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In zoverre de bevoegdheid van het Hof erdoor wordt beperkt, dient de keuze van de Grondwetgever beperkend te worden geïnterpreteerd. Het Hof dient derhalve ten aanzien van elk onderdeel van het middel na te gaan of het bepalingen beoogt waarvan de Grondwetgever zich de keuzes eigen heeft gemaakt.

B.8. De door de bestreden bepaling ingevoerde procedure heeft betrekking op de benoeming van de burgemeesters in de zes randgemeenten.

Zoals in de andere gemeenten van het Nederlandse taalgebied, wordt een kandidaat voor benoeming tot burgemeester voorgedragen door de gemeenteraadsleden. Overeenkomstig de nieuwe procedure wordt die voordrachtsakte in de randgemeenten bevestigd door een stemming van de gemeenteraad. Vanaf die stemming draagt de kandidaat-burgemeester de titel van « aangewezen-burgemeester » en oefent hij alle functies uit die aan de burgemeester worden toevertrouwd (artikel 13bis, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet).

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van zestig dagen, zodra zij de door de gemeenteraad bevestigde voordrachtsakte ontvangt, om de aangewezen-burgemeester al dan niet te benoemen (artikel 13bis, § 2).

Indien de Vlaamse Regering overgaat tot de benoeming of indien zij geen beslissing meedeelt binnen de voormelde termijn, is de aangewezen-burgemeester definitief benoemd (artikel 13bis, § 3).

Indien de Vlaamse Regering daarentegen de benoeming weigert, deelt zij de beslissing tot weigering mee aan de aangewezen-burgemeester, aan de gouverneur en de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, aan de gemeentesecretaris van de betrokken gemeente en aan de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 13bis, § 4).

Vervolgens beschikt de aangewezen-burgemeester over een termijn van dertig dagen om een memorie in te dienen bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inschrijving op de algemene rol van de Raad van State vindt plaats op het ogenblik dat de memorie wordt ingediend. De algemene vergadering dient binnen negentig dagen na het indienen van die memorie uitspraak te doen, nadat de partijen hun standpunt hebben uiteengezet. Twee auditeurs die tot een verschillende taalrol behoren, stellen samen een verslag op en geven elk hun advies tijdens de openbare zitting op het einde van de debatten. De algemene vergadering wordt afwisselend voorgezeten door de eerste voorzitter en door de voorzitter, naar gelang van de inschrijving op de rol. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering beslissend (artikel 13bis, § 5).

Indien de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissing tot weigering van de benoeming bevestigt, alsook indien de aangewezen-burgemeester nalaat om tijdig een memorie in te dienen, wordt de weigering om te benoemen definitief. De gemeenteraad beschikt dan over een termijn van dertig dagen om door een stemming een nieuwe voordrachtsakte te bevestigen (artikel 13bis, § 6). Indien de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissing tot weigering van de benoeming tenietdoet, leidt haar arrest tot de definitieve benoeming van de aangewezen-burgemeester (artikel 13bis, § 7).

B.9.1. Het eerste onderdeel van het middel betreft de bestreden bepaling in zoverre zij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd maakt om uitspraak te doen over een weigering van benoeming tot burgemeester in de randgemeenten (artikel 13bis, § 5, van de Nieuwe Gemeentewet).

Uit het verloop van de procedure (B.8) blijkt dat de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen bestuurlijk toezicht uitoefent over een weigering van benoeming tot burgemeester in de randgemeenten, zoals de verzoekende partijen aanvoeren, maar een rechterlijk toezicht, dat slechts wordt geactiveerd wanneer de aangewezen-burgemeester wiens benoeming is geweigerd, een memorie indient.

B.9.2. Nu de bestreden bepaling een nieuwe bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State invoert, heeft zij klaarblijkelijk betrekking op « de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State », bedoeld in artikel 160, laatste lid, van de Grondwet en berust zij op een keuze van de Grondwetgever; het staat dus niet aan het Hof om die bepaling aan de Grondwet te toetsen.

Vermits de Grondwetgever uitdrukkelijk van oordeel is geweest dat de andere grondwettelijke principes niet eraan in de weg staan dat de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over een weigering van benoeming tot burgemeester in de randgemeenten, kan het toekennen van die bevoegdheid niet strijdig worden bevonden met de in het middel aangevoerde bepalingen en beginselen.

B.9.3. Het eerste onderdeel van het middel is niet gegrond.

B.10.1. Het tweede onderdeel van het middel betreft de bestreden bepaling in zoverre zij ertoe strekt dat een arrest van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij een beslissing van weigering tot benoeming wordt tenietgedaan, tot de definitieve benoeming van de burgemeester in de randgemeente leidt (artikel 13bis, § 7, van de Nieuwe Gemeentewet).

B.10.2. Het gevolg dat is verleend aan het arrest waarbij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing van weigering tot benoeming van een burgemeester van een randgemeente tenietdoet, valt klaarblijkelijk onder « de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State » bedoeld in artikel 160, laatste lid, van de Grondwet.

De wordingsgeschiedenis van de bestreden bepaling toont voldoende aan dat het feit dat het arrest van de algemene vergadering leidt tot een definitieve benoeming, een element vormt dat inherent is aan de nieuwe bevoegdheid die aan de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is toevertrouwd vanuit de zorg om de herhaalde betwistingen over weigeringen tot benoeming van burgemeesters in de randgemeenten effectief te beëindigen.

Gelet op het feit dat de Grondwetgever uitdrukkelijk van mening is geweest dat de andere grondwettelijke beginselen zich niet ertegen verzetten dat de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ertoe gemachtigd is uitspraak te doen over een weigering van een benoeming tot burgemeester in de randgemeenten, kan het verlenen van die bevoegdheid en van de gevolgen ervan niet met de aangevoerde grondwetsbepalingen strijdig worden geacht.

Aangezien de bestreden bepaling op dat punt op een keuze van de Grondwetgever berust, staat het niet aan het Hof om die bepaling aan de Grondwet te toetsen.

B.10.3. Het tweede onderdeel van het middel is niet gegrond.

Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 3 april 2014.

De griffier, F. Meersschaut De voorzitter, M. Bossuyt

^