Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en politieagenten en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014003238 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Ohey - 3 e . afd. PERWEZ Een perceel grond gekadastreerd "rue Bois Dame A(...) type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009281 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014021066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014022186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, f) - Neuropsychiatrie -(...) type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014002042 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014009296 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014009297 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, m(...) type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken, artikel 2, &sec Vanaf 1 januari 2013, op de volgende jaarlijkse vervaldag, worden de bedragen van 125.000 euro en 2(...) type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2001 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de orthopedische zolen, van de orthopedische schoenen en van sommige andere verstrekkingen inzake orthopedie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 152, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "lokale donorcoördinatie" moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en bevestiging van de regeringscommissaris bij het eigen vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten en het koninklijk besluit van 12 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014203327 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203356 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, die uitwerking hebben op 1 april 2014: - is de heer Elslander, J.-C., procureur des Konings bij het parket Nijvel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het nieuwe pa - de heer Trigaux, J.-M., substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant, blijft aan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO « Argos Storage Belgium » van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Centre nucléaire de production d'électricité de Chooz (France) » van de Gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014009299 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Opheffing en tijdelijke aanstelling Bij ministerieel besluit van 11 maart 2014 wordt een einde gesteld aan de tijdelijke aanwijzing van de heer Jan Bogaert, als Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie bij de Federale O Bij ministerieel besluit van 11 maart 2014 wordt de heer Marc VERMEULEN, adviseur-generaal, bij(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Ontslag en aanwijzing van een lid Bij ministerieel besluit van 7 mei 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor Bij hetzelfde besluit wordt de heer VERSCHOREN, Robert, aangewezen door de Minister van Sociale Zak(...) type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. Hulp voor het Medisch Onderzoek "André Vésale", voor de organisatie van een reeks conferenties "Les midis de Vésale" type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. Verbond van de private Ziekenhuizen van België - voor de organisatie van een seminarium genoemde « L'archivage électronique dans les hôpitaux » type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Laboratoire d'Anthropologie Prospective , voor de organisatie van een colloquium « Entre errance et silence : regard croisé atour de la souffrance psychique d'origine sociale » type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 25 april 2014 wordt het mandaat van de heer Cuypers, Dirk, aangesteld als titularis van de managementfunctie "Voorzitter van het Directiecomité" van de Federale Overheidsdienst Volk type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031224 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Formation de Base dans les Industries graphiques » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031226 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Les Capucines" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031225 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Innovasport VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031227 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Spullenhulp VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031228 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA JLine als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031232 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Centre d'Entraide de Jette » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031229 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Atelier TIC Tanneurs » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031231 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Cannelle » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031230 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Atelier Groot Eiland VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Le Début des Haricots - Sustainable Agriculture, Food and Ecology VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031236 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Huurdersunie Anderlecht-Kuregem VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031235 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Sociaal Vervoer Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031234 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Proximité Santé" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031238 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gillis VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031237 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van De Welvaartkapoen VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Aksent VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Job Office VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031242 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Buurthuis Bonnevie VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031244 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Casablanco VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Buurtsport Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031241 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Baita VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "Amazone" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van EAT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Cyclo VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Contrepied » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031249 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CVBA « SO Réconfort + » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031250 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Association pour la Remotivation, la Promotion et l'Aide à l'Insertion de Jeunes » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031251 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Banlieues » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Centre de Formation 2mille" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031254 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk Murmuur als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031253 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Convivium » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014202246 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 Rolnummer : 5794 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, ingesteld door de vz Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014202247 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2014 van 27 maart 2014 Rolnummer : 5594 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 8 en 11 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Fede Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014202579 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2014 van 3 april 2014 Rolnummer : 5585 In zake : het beroep tot vernietiging van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeenteki Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203079 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 226.627 van 6 maart 2014 in zake Carlo de Pascale en Véronique de Thier, handelend in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minder « Schenden artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwi(...)

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203438 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 19 mei 2014 werd de heer Verhegge, A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, vanaf 2

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie Télévesdre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van de universiteiten georganiseerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014031404 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de samenstelling en de werking van de Raadgevende Commissie voor het wegverkeer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014202084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanpassing van de rechtsbescherming van de klokkenluiders

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014203359 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft het in activiteit blijven na de leeftijd van 65 jaar

bericht

type bericht prom. 05/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht in toepassing van het punt 6 van de ministeriële omzendbrief GPI 44ter van 14 januari 2010. - Richtlijnen betreffende het Interventiekorps. - Bijzondere periode. - Top G7 op 4 en 5 juni 2014 type bericht prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014003240 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van een gedeelte van de portefeuille van hyp De lijst van de kredieten die bij de overdracht betrokken zijn, is te raadplegen op de maatschappel(...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014003241 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van alle hypothecaire sch Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. type bericht prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-14/0011 : 3i Group PLC en Moos Holding BV/HealthCity België NV, HealthCity Luxemburg NV en HealthCity Luxembourg SA Op 20 mei 2014, ontving de audite Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de fitnesscentra. Overee(...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203412 bron waalse overheidsdienst Bericht van onderzoek. - Ontwerp plan Lucht-Klimaat-Energie U wordt verzocht kennis te nemen van en uw mening te geven over het Ontwerp plan Lucht-Klimaat-Energie. Krachtens de artikelen D.29-7 en volgende van Boek I van het Milieuwetboek is he De documenten liggen ter inzage in de gemeentebesturen van Wallonië, en op deze website : http://ww(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203366 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de leden en plaatsvervangers van de Adviesraad van de magistratuur Nederlandstalig kiescollege Hoven Zijn verkozen als effectief lid : Billiet, Luc, raadsheer in het hof van beroep te Gent. Dom, Mireille, raadsheer in he Dooms, Vincent, raadsheer in het arbeidshof te Gent. Mestdagh, Koen, raadsheer in het Hof van Ca(...) type lijst prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psycholoogcoördinatoren (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG14220) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? lic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2013-0020-A Bij ministerieel besluit van 15 mei 2014 wordt een verguning toegekend aan de n.v. RENTEL voor de aanleg van elektriciteitskabels van 66 kV voor de aan(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014003242 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 22 april 2014 word(...) De onderneming zal haar activiteiten in België uitoefenen via haar bijkantoor, gevestigd te Jean-Ba(...)

document

type document prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203521 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de psychologie voor het gesloten centrum in Vottem De vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de psychologie voor het gesloten centrum in Vottem (niveau B) voor de FOD Bi(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014007124 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 159 van 21 december 2013 : In het korps van de genie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsof In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, majoors stafbrevethouder V. Jacques-Houssa en T(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014007125 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 158 van 21 december 2013 : Hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 20 In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder in het korps van de artillerie, majoors stafbrev(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014007126 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 157 van 21 december 2013 : Hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 20 In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder in het korps van de pantsertroepen, majoors staf(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014007127 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 156 van 21 december 2013 : Hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 20 In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder in het korps van de infanterie, majoors stafbrev(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014007128 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 160 van 21 december 2013 : In het korps van de transmissietroepen hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, majoors stafbrevethouder S. Serré en S. Raeves.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014009308 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat generaal Justitiehuizen. - Personeel Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2014, wordt de heer FERREIRA MARUM, Pedro, Adviseur Directeur Monitoring - Elektronisch toezicht, geboren te Elsene op 5 oktober Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014022207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemd Beheerscomité, Mevr. WAUTELET, Christine, in de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 april 2014 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt - wordt de heer CODDENS, Rudy, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voormelde Rijksdienst, in (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014203529 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen **** voor het Koninklijk Museum voor Midden-**** **** vergelijkende selectie van **** juristen **** (niveau ****) voor het Koninklijk Museum voor Midden-****(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 28/05/2014 numac 2014022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - BOSULIF, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Artikel 1. Bij ministeriële beslissing van 13 Art. 2. Deze beslissing treedt in werking op de dag van deze bekendmaking. De Minister van Socia(...)
^