Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 mei 2000
gepubliceerd op 16 juni 2000

Wet tot wijziging van de artikelen 1451 en 1455 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
ministerie van financien
numac
2000003350
pub.
16/06/2000
prom.
17/05/2000
ELI
eli/wet/2000/05/17/2000003350/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MEI 2000. - Wet tot wijziging van de artikelen 1451 en 1455 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 34, § 1, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "of betalingen als vermeld in de artikelen 1451, 2° en 3° en 14517, 1° en 2°," vervangen door de woorden "als vermeld in de artikelen 1451, 2°, en 14517, 1°,".

Art. 3.In artikel 39, 2°, a, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "de artikelen 1451, 2° en 3° en 14517, 1° en 2°," vervangen door de woorden" de artikelen 1451, 2°, en 14517, 1°,".

Art. 4.Artikel 1451, 3°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 17 november 1998, wordt vervangen door de volgende bepaling : "3° als betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die is aangegaan om een in België gelegen woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen;".

Art. 5.Artikel 1455 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De in artikel 1451, 3°, vermelde betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypotheeklening komen voor vermindering in aanmerking op voorwaarde dat de lening is aangegaan : 1° bij een instelling die in de Europeese Unie is gevestigd; 2° voor een looptijd van ten minste 10 jaar.".

Art. 6.In artikel 14519 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 7.In artikel 169, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992 en 28 december 1992, worden de woorden "de artikelen 1451, 3° en 14517, 1° en 2°," vervangen door de woorden "artikel 14517, 1°,".

Art. 8.In artikel 508bis, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "artikel 81, 1° en 2°," vervangen door de woorden "artikel 81, 1°,".

Art. 9.In artikel 515bis, tweede en vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "artikel 81, 1° en 2°," telkens vervangen door de woorden "artikel 81, 1°,".

Art. 10.In artikel 516, § 1, 1°, b, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992, vervallen de woorden "en mag het verzekerde kapitaal in afwijking van artikel 1455, eerste lid, 1°, tot dat bedrag worden verminderd".

Art. 11.Deze wet is van toepassing vanaf aanslagjaar 2001.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota's (1) Parlementaire verwijzingen : Kamer van volksvertegenwoordigers. Zitting 1999/2000 Doc. 50 0273 : 001 : Wetsvoorstel van de heer Peeters c.s. 002 en 003 : Amendementen. 004 : Verslag namens de Commissie voor de Financiën en de Begroting. 005 : Tekst aangenomen door de Commissie. 006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen : 06.04.2000 Senaat.

Zitting 1999/2000 Doc. 2 403 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^