Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juni 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000003350 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 1451 en 1455 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 23/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000009514 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000009515 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000009516 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000003355 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest en de NMBS (...) Gemeente Quaregnon Een huis met een garage en twee percelen grond met een oppervlakte volgens me(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000009537 bron ministerie van justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zittijd september 2000 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de hom(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Na(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000009550 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2000 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan : - de heer Vanhelmont, P., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt; - Mevr. Bij ministerieel besluit van 8 juni 2000 zijn de heren Van Herck, K., kamervoorzitter in het ho(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000009555 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2000 worden met ingang van 1 maart 2000 bevorderd tot gerechtelijk commissaris : de heer Blondiau, L., gerechtelijk inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te B de heer Dehon, D., gerechtelijk inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Nij(...) type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000011274 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan de ondernemingen om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000, wordt aan de onderneming « Touring Verzekeringen » , naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke z(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. Bij koninklijk besluit van (...) type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000012417 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000012453 bron ministerie van financien en ministerie van tewerkstelling en arbeid Participatiefonds. - Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000, dat uitwerking had met ingang van 31 december 1999, wordt de heer Ducarme, Etienne, eervol ontslag verleend uit zijn functie als regeringscommissaris bij het Part (...) type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 16/06/2000 numac 1999012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000000439 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor regularisatie. - Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 22 mei 2000, in werking tredend op dezelfde dag, worden aangesteld tot geneesheer bij de Commissie voor regularisatie : Dr. Heidi Bergez, geboren te Tielt, op 2 juli Dr. Katya Van Oeckel, geboren te Wilrijk op 23 januari 1973; Dr. Reinhilde Wieers, geboren te O(...) type ministerieel besluit prom. 08/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000007144 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot toekenning van de Medaille van de Oorlogsvrijwilliger en van de Oorlogsvrijwilliger-strijder type ministerieel besluit prom. 15/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011263 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen type ministerieel besluit prom. 19/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011272 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000022314 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Statuten van nationale erkentelijkheid 1940-1945. - Commissie van Beroep voor Politieke Gevangenen en hun rechthebbenden. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 maart 2000 : Wordt benoemd bij de Commissie van Beroep voor de Politieke Ge (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000011287 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE C/C 00/0029 - B&P NV/NV De Beer & Partners Op dinsdag 6 juni 2000, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een b Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de bouw- en aannemingssector, de sector (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000012356 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningen van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gev Bij ministerieel besluit van 27 maart 2000, wordt de heer Manche, Bernard, wonende te 1800 Vilvoord(...)

erratum

type erratum prom. 10/02/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000000465 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Erratum

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000011281 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand juni 2000 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand juni 2000 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0,7369 Igd = 1,3315

document

type document prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000021292 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht AGORA van de DWTC I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van De DWTC doen een oproep tot de universitaire instellingen en onderzoekcentra uit de non-profitsecto(...) type document prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000021299 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Meerjarig onderzoeksprogramma over actuele problemen m.b.t. de sociale cohesie Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 31 mei 2000 heeft de Ministerraad he De DWTC doen thans een oproep tot Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen uit de non-pro(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Renaat Heyman De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000008218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten (****/****) (rang ****.****.) voor het **** van de **** **** **** van een ****. De functiebeschrijving en de selectieprocedure zijn uitvoer(...) **** **** : 1 092 224 ****, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Inschrijving (...) type aanwerving prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000008217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** juridische adjuncten (rang ****.****.) voor het Ministerie van de **** Gemeenschap Samenstelling van een ****. **** functiebeschrijving en de selectieprocedure zijn uitvoerig beschreven in het ****(...) Jaarlijks **** : 1 092 224 ****, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Inschrijving (...) type aanwerving prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000008219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** tekenaars-controleurs van werken (rang ****) voor het Ministerie van de **** **** Samenstelling van een ****. **** functiebeschrijving en de selectieprocedure zijn uitvoerig beschreven in he(...) **** **** : 694 220 ****, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Inschrijving : (...)

document

type document prom. -- pub. 16/06/2000 numac 2000011288 bron ministerie van economische zaken Bestuur Energie. - Commissie AMPERE De Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren zal een openbare hoorzitting organiseren, die zal plaatsvinden op zaterdag 24 jun(...) De Commissie AMPERE telt 16 leden - universiteitsprofessoren en leden van onderzoeksinstellingen - (...)
^