Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 november 2022
gepubliceerd op 09 januari 2023

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

bron
instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
numac
2022043214
pub.
09/01/2023
prom.
15/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Art. 2.Artikel 2 van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wordt vervangen als volgt: "Art. 2 - Bij deze wet worden gedeeltelijk omgezet: 1° - Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid;2° - Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten;3° - Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep;4° - Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen; 5° - Richtlijn 2019/1158/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad."

Art. 3.In artikel 3 van dezelfde wet wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een door deze wet beschermd criterium."

Art. 4.Artikel 4 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "Art. 4 - Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder beschermd criterium: geslacht, zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, bevalling, geven van borstvoeding, moederschap, gezinsverantwoordelijkheden, genderidentiteit, genderexpressie, sekse-kenmerken en geslachtsverandering."

Art. 5.In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";2° in de bepaling onder 6° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";3° in de bepaling onder 7° worden de woorden "van een bepaald geslacht" vervangen door de woorden "met een bepaald beschermd criterium";4° in de bepaling onder 8° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";5° in de bepaling onder 9° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";6° in de bepaling onder 11° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".7° in de bepaling onder 12° wordt het woord "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 6.In artikel 8 van dezelfde wet wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 7.In artikel 14 van dezelfde wet wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 8.In artikel 15 van dezelfde wet wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 9.In artikel 16, § 1, van dezelfde wet wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 10.In artikel 18, § 1, van dezelfde wet wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 11.In dezelfde wet wordt een artikel 19/1 ingevoegd onder hoofdstuk I van titel III, luidende: "Art. 19/1 § 1. Na afloop van moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof of een ander verlof in het kader van gezinsverantwoordelijkheden, heeft de werknemer het recht terug te keren naar dezelfde functie. Indien dat niet mogelijk is, voorziet de werkgever in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie, die in overeenstemming is met de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. § 2. De werknemer heeft het recht om te genieten van elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden waarop deze tijdens de afwezigheid omwille van moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof of een ander verlof in het kader van gezinsverantwoordelijkheden aanspraak had kunnen maken. § 3. De werknemer heeft het recht om te profiteren van alle verworven en in wording zijnde rechten tijdens de opname van moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof of een ander verlof in het kader van gezinsverantwoordelijkheden. § 4. Een slachtoffer van een inbreuk op de paragrafen 1 tot 3 kan een forfaitaire schadevergoeding vorderen overeenkomstig artikel 23, § 2, van deze wet.

Art. 12.Artikel 23 van dezelfde wet wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. De forfaitaire schadevergoeding bepaald bij artikel 23, § 2, kan worden gecombineerd met de beschermingsvergoedingen ingevolge de beëindiging van een arbeidsbetrekking, tenzij door of krachtens een wet anders bepaald wordt."

Art. 13.In artikel 26 van dezelfde wet wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 14.In artikel 27 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepalingen onder 1° en 2° worden de woorden "zijn geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";4° in de bepaling onder 4° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 15.In artikel 28 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "zijn geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";2° in het tweede lid worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 16.In artikel 28/1 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "zijn geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";2° in het tweede lid worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 17.In artikel 28/2 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "zijn geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";2° in het tweede lid worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium".

Art. 18.In artikel 33 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, in de inleidende zin van paragraaf 2 en in paragraaf 3 worden de woorden "het geslacht" telkens vervangen door de woorden "een beschermd criterium";2° in § 2, 1°, worden de woorden "van hetzelfde geslacht" vervangen door de woorden "met eenzelfde beschermd criterium".

Art. 19.Artikel 34 van dezelfde wet wordt aangevuld met de woorden: "overeenkomstig artikel 4, 6°, van de wet van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen."

Art. 20.In artikel 36 van dezelfde wet worden de woorden "het Instituut en" opgeheven.

Art. 21.Artikel 39 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Art. 22.In artikel 3, eerste lid, van de wet van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een door de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen beschermd criterium".

Art. 23.Artikel 4, 6°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten, wordt vervangen als volgt: "6° in rechte op te treden in de rechtsgeschillen die verband houden met de wettelijke opdracht van het Instituut zoals omschreven in artikel 3. Wanneer het slachtoffer een geïdentificeerd natuurlijk persoon of rechtspersoon is, is een vordering namens dit slachtoffer enkel ontvankelijk met diens instemming. Voor een vordering van het Instituut in eigen naam is geen instemming van een geïdentificeerd slachtoffer vereist."

Art. 24.Artikel 4, 6° /1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041233 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames type wet prom. 04/05/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet ter uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de gezondsheidszorgbegroting 2020 sluiten, wordt opgeheven.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET De Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, S. SCHLITZ Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken. - Kamer 55- 2813 (2021/2022) 001: wetsontwerp. 002: verslag van de eerste lezing. 003: artikelen bij eerste stemming aangenomen. 004: amendementen. 005: amendementen. 006: verslag van de tweede lezing. 007: aangenomen tekst bij tweede lezing. 008: amendementen neergelegd in plenaire vergadering. 009: tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal Verslag : 27 oktober 2022

^