Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 januari 2019
gepubliceerd op 18 maart 2019

Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging
numac
2019030127
pub.
18/03/2019
prom.
15/01/2019
ELI
eli/wet/2019/01/15/2019030127/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

15 JANUARI 2019. - Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL II. - WIJZIGINGSBEPALINGEN HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Art. 2.In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt de rubriek 46 - Wetenschapsbeleid als volgt aangevuld : "46-2 Fonds voor Europees onderzoek Aard van de toegewezen ontvangsten : - Inkomsten van de EU, van andere institutionele groepen, uit het buitenland voor de uitvoering, de coördinatie en de promotie van Europese onderzoeksprojecten, uitgevoerd in kaderprogramma's, onderzoeksprogramma's voortvloeiend uit internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, volledig gefinancierd door externe fondsen of door cofinanciering.

Aard van de toegestane uitgaven : - Inkomensoverdrachten naar andere institutionele groepen en naar het buitenland, uitgaven voor de aanschaffing van investeringsgoederen, werkingskosten, inclusief de betaling van lonen en vergoedingen voor contractueel personeel aangeworven om de uitvoering, coördinatie en promotie te garanderen van Europese onderzoeksprojecten uitgevoerd in kaderprogramma's, onderzoeksprogramma's voortvloeiend uit internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, volledig gefinancierd door externe fondsen of door cofinanciering.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 19 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997021261 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 'Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie' , met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie sluiten houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie" (DWTI), met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997

Art. 3.In het opschrift en artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997021261 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 'Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie' , met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie sluiten houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie" (DWTI), met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese economische en monetaire unie, worden de woorden "Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden" vervangen door de woorden "POD Wetenschapsbeleid (BELSPO)".

Art. 4.In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden" vervangen door de woorden "POD Wetenschapsbeleid (BELSPO)"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De DWTI beheert de subsidies afkomstig van instellingen uit de Europese Unie of andere externe middelen voor de uitvoering van wetenschappelijke programma's."; 3° in het derde lid, worden de woorden ", conform de bepalingen van artikel 140 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991" opgeheven".;

Art. 5.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden, "fondsen afkomstig van de Europese Unie of andere externe bronnen" ingevoegd tussen de woorden "van de Staat" en "en de opbrengst".

Art. 6.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.§ 1. De DWTI wordt afgeschaft op de door Ons bepaalde datum en uiterlijk 31 december 2023. § 2. Met het oog op zijn afschaffing, de ontbinding van de DWTI en alle aangelegenheden waartoe deze aanleiding geeft, met name de overdracht van zijn goederen, rechten, plichten en saldi worden door Ons geregeld. § 3. Zodra de DWTI is afgeschaft, wordt dat besluit van 19 augustus 1997 opgeheven.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

Art. 7.Artikel 41bis van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 april 2016, ingevoegd bij wet van 30 december 2001, wordt vervangen als volgt: "

Art. 41bis.Teneinde meerkosten te dekken die te wijten zijn aan problematische toestanden, kunnen eveneens aan politiezones specifieke dotaties en toelagen, met inbegrip van de nadere regels van hun eventuele indexering, bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, kunnen eveneens, ten laste van de federale begroting, aan politiezones worden toegekend.".

Art. 8.In dezelfde wet wordt een artikel 41ter ingevoegd, luidende: "

Art. 41ter.De federale dotaties en toelagen toegekend om toepassing van de artikelen 41 en 41bis en betaald door de federale politie aan de politiezones worden voorzien op het programma 90/1 "Dotaties en toelagen" van de begroting "Federale politie en geïntegreerde werking."." HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012398 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 sluiten houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030

Art. 9.Artikel 3 van de wet van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012398 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 sluiten houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Betalingen in mindering en voorschotbetalingen kunnen in 2018 en 2019 uitgevoerd worden indien dergelijke betalingen contractueel voorzien zijn.".

TITEL III. - OPRICHTING VAN EEN BEGROTINGSFONDS

Art. 10.Er wordt een fonds opgericht voor de Europese onderzoeksprojecten die uitgevoerd en gecoördineerd worden in het kader van het Federale wetenschapsbeleid. Het maakt een begrotingsfonds uit in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

TITEL IV. - SLOTBEPALING

Art. 11.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 9, dat in werking treedt op 1 januari 2017 en van artikel 10, dat in werking treedt op 1 januari 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, D. REYNDERS De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister belast met Wetenschapsbeleid, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-3406/4

^