Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 mei 2017
gepubliceerd op 08 juni 2017

Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2017012398
pub.
08/06/2017
prom.
23/05/2017
ELI
eli/wet/2017/05/23/2017012398/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

23 MEI 2017. - Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - De investeringen en hun financiering

Art. 2.Deze wet bepaalt de nodig geachte investeringen in hoofdmaterieel voor Defensie gedurende de periode 2016-2030. Deze investeringsdossiers, samengebracht per dimensie, zijn opgenomen als bijlage bij deze wet met een indicatieve omschrijving van de programma's, evenals de budgettaire raming uitgedrukt in constante euro 2015 en het jaar waarin een contract gepland is en budgettair zal worden vastgelegd.

Art. 3.De benodigde kredieten, in vereffening, voor de realisatie van het geheel van de in artikel 2 bedoelde investeringsdossiers voor de periode 2020-2030, uitgedrukt in constante euro 2015, bedragen 9,2 miljard euro.

Art. 4.De benodigde kredieten, in vastlegging en in vereffening, uitgedrukt in courante euro, zullen jaarlijks worden ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting, sectie 16, organisatie-afdeling 50-22, ter dekking van de uitgaven in dat begrotingsjaar in hoofde van de lopende en nieuw aan te gane verbintenissen.

Art. 5.De opbrengsten die verworven worden tot en met 2030 uit de verkoop van hoofdmateriëlen die vervangen worden door het materieel dat als bijlage bij deze wet wordt opgesomd, worden jaarlijks ter beschikking gesteld voor de financiering van de in artikel 2 bedoelde investeringsdossiers.

Art. 6.De som van de vereffende bedragen voor de in artikel 2 bedoelde investeringsdossiers, ingeschreven in de respectieve algemene uitgavenbegrotingen, mag, uitgedrukt in constante euro 2015, het bedrag vermeld in artikel 3 niet overschrijden. Indien er verschillen zijn inzake de aankoopprijzen van materieel, kunnen de hiermee verbonden investeringsprogramma's uitsluitend budgettair gecompenseerd worden binnen de betrokken dimensie. HOOFDSTUK 3. - Rapportering

Art. 7.De minister van Defensie brengt jaarlijks aan de Kamer van volksvertegenwoordigers verslag uit over de uitvoering van het investeringsplan.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De eerste minister, Ch. MICHEL De minister van Defensie, S. VANDEPUT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-2137 Integraal verslag : 11 mei 2017.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^