Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 april 2018
gepubliceerd op 03 mei 2018

Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018030904
pub.
03/05/2018
prom.
15/04/2018
ELI
eli/wet/2018/04/15/2018030904/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

15 APRIL 2018. - Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (opgericht door de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009617 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten) Begrotingsverwijzing : Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.25.8 zoals aangepast door de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1 De eindregeling van de begroting van Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor het beheersjaar 2013 is voorgesteld als volgt : (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet .. . . . 77 139 728,00 Aangerekende ontvangsten . . . . . 67 900 475,89 Verschil . . . . . 9 239 252,11 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet .. . . . 71 490 191,00 2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen .. . . . 936 079,24 3° aanvullende kredieten voor de uitgaven boven het oorspronkelijke bedrag niet-limitatieve kredieten .. . . . 3 239 963,38 Totaal van de kredieten . . . . . 75 666 233,62 Aangerekende uitgaven . . . . . 65 252 863,08 Kredietoverschot te annuleren . . . . . 10 413 370.54 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt samengevat als volgt : ontvangsten .. . . . 67 900 475.89 uitgaven . . . . . 65 252 863,08 Overschot van ontvangsten . . . . . 2 647 612,81 Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 23 796 928,42.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op 26 444 541,23.euro (creditsaldo)

Art. 3.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (opgericht door artikel 60 van de programmawet van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 bron ministerie van financien Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 sluiten) Begrotingsverwijzing : Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.44.5, zoals aangepast door de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1 De eindregeling van de begroting van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers voor het beheersjaar 2013 is voorgesteld als volgt : (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet .. . . . 365 537 877,00 Aangerekende ontvangsten . . . . . 338 663 098,63 Verschil . . . . . 26 874 778,37 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet .. . . . 386 521 759,00 2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen .. . . . 1 571 719,60 Totaal van de kredieten . . . . . 388 093 478,60 Aangerekende uitgaven . . . . . 332 102 796,96 Kredietoverschot te annuleren . . . . . 55 990 681,64 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt samengevat als volgt : ontvangsten .. . . . 338 663 098,63 uitgaven . . . . . 332 102 796,96 Overschot van ontvangsten . . . . . 6 560 301,67 Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het gecorrigeerd gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 145 585 625,14.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op 152 145 926,81.euro (creditsaldo) e) begroting voor orde Ramingen ontvangsten .. . . . 5 070 932,00 uitgaven . . . . . 5 052 965,00 Uitgevoerde ordeverrichtingen ontvangsten . . . . . 6 311 338,14 uitgaven . . . . . 5 749 214,91 overschot van ontvangsten . . . . . 562 123,23 Gecumuleerd resultaat voor orde gecumuleerd resultaat op 31 december 2012 . . . . . 781 493,96 resultaat van het jaar . . . . . 562 123,23 gecumuleerd resultaat op 31 december 2013 . . . . . 1 343 617,19

Art. 4.Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Ingesteld bij de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten) Begrotingsverwijzing : Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.25.4, zoals aangepast door de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1.

De eindregeling van de begroting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor het beheersjaar 2013 is voorgesteld als volgt : (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet .. . . . 202 820 589,00 Aangerekende ontvangsten . . . . . 205 080 639,96 Verschil . . . . . 2 260 050,96 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet .. . . . 196 142 628,00 2° aanvullende kredieten voor de uitgaven boven het oorspronkelijke bedrag niet-limitatieve kredieten .. . . . 118 152,21 3° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen .. . . . 1 089 173,43 Totaal van de kredieten . . . . . 197 349 953,64 Aangerekende uitgaven . . . . . 182 840 148,37 Kredietoverschot te annuleren . . . . . 14 509 805,27 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt samengevat als volgt : ontvangsten .. . . . 205 080 639,96 uitgaven . . . . . 182 840 148,37 Overschot van ontvangsten . . . . . 22 240 491,59 Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 165 426 830,83.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op 187 667 322,42.euro (creditsaldo)

Art. 5.Het Federaal Planbureau (opgericht door de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten) Begrotingsverwijzing : Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.32.2, zoals aangepast door de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1.

De eindregeling van de begroting van het Federaal Planbureau voor het beheersjaar 2013 is voorgesteld als volgt : (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet .. . . . 10 107 400,00 Aangerekende ontvangsten . . . . . 10 126 937,90 Verschil . . . . . 19 537,90 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet .. . . . 10 107 400,00 2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen .. . . . 437 902,40 Totaal van de kredieten . . . . . 10 545 302,40 Aangerekende uitgaven . . . . . 10 119 192.31 Kredietoverschot te annuleren . . . . . 426 110,09 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt samengevat als volgt : ontvangsten .. . . . 10 126 937,90 uitgaven . . . . . 10 119 192.31 Overschot van ontvangsten . . . . . 7 745,59 Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 6 132 574,83.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op 6 140 320,42.euro (creditsaldo)

Art. 6.Pensioendienst voor de Overheidssector (opgericht door de wet van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, teneinde het voor de feitelijk samenwonenden mogelijk te maken te worden erkend als rechthebbende van een lid van de politie- en hulpdiensten dat overleden is als gevolg van een ongeval in het kader van zijn taak sluiten) Begrotingsverwijzing : Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.21.1, zoals aangepast door de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1.

De eindregeling van de begroting van de Pensioendienst voor de Overheidssector voor het beheersjaar 2013 is voorgesteld als volgt : (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet .. . . . 13 689 959 000,00 Aangerekende ontvangsten . . . . . 13 612 967 290,55 Verschil . . . . . 76 991 709,45 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet .. . . . 13 689 959 000,00 2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen .. . . . 31 094 001,03 Totaal van de kredieten . . . . . 13 721 053 001,03 Aangerekende uitgaven . . . . . 13 624 706 970,56 Kredietoverschot te annuleren . . . . . 96 346 030,47 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt samengevat als volgt : ontvangsten .. . . . 13 612 967 290,55 uitgaven . . . . . 13 624 706 970,56 Overschot van uitgaven . . . . . 11 739 680.01 Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 321 649 987,45.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op 309 910 307,44.euro (creditsaldo) Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : 54- 2959/1 : Wetsontwerp 54- 2959/2 : Kaft 54- 2959/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting 54- 2959/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd

TABELLEN Tabel A resultaat van de begrotingen Tabel B betalingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^