Etaamb.openjustice.be
Wet van 08 mei 2019
gepubliceerd op 09 juli 2019

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019012956
pub.
09/07/2019
prom.
08/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/08/2019012956/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

8 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1)


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

**** Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke uitvoering van de verordening (****) ****. 604/2013 van het **** **** en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om **** bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (****).

Art. 3.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van: 1° de richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen;2° de richtlijn 2004/38/EG van het **** **** en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van **** (****) ****.1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** en 93/96/****; 3° de richtlijn 2008/115/EG van het **** **** en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven.

Art. 4.In artikel 1, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de bepaling onder 17°, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2014, vervangen als volgt: "17° SIS: het **** zoals bedoeld in de verordening (EG) ****. 1987/2006 van het **** **** en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het **** van de tweede generatie (SIS ****), de verordening (****) ****. 2018/1860 van het **** **** en de Raad van 28 november 2018 betreffende het gebruik van het **** voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en de verordening (****) ****. 2018/1861 van het **** **** en de Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het **** (SIS) op het gebied van ****, tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van **** en tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) ****. 1987/2006;".

Art. 5.In titel 1 van dezelfde wet wordt het opschrift van hoofdstuk **** vervangen als volgt: "**** ****. Toegang tot het grondgebied, kort verblijf en illegaal verblijf".

Art. 6.In artikel 3, eerste lid, 5°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 24 februari 2017, worden de woorden "of verblijf gesignaleerd staat in het ****" vervangen door de woorden "en verblijf gesignaleerd staat in het SIS".

Art. 7.In artikel 7, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 15 juli 1996 en gewijzigd bij de wetten van 19 januari 2012, 24 februari 2017 en 21 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5° worden de woorden "of verblijf gesignaleerd staat in het ****" vervangen door de woorden "en verblijf gesignaleerd staat in het SIS"; 2° het lid wordt aangevuld met een bepaling onder 13°, ****: "13° wanneer de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een beslissing die tot gevolg heeft dat hem het verblijf geweigerd wordt of dat er een einde wordt gemaakt aan zijn verblijf.".

Art. 8.In artikel 8bis, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 september 2004 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 februari 2017, worden de woorden "of verblijf gesignaleerd staat in het ****" vervangen door de woorden "en verblijf gesignaleerd staat in het SIS".

Art. 9.In artikel 21 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en hem het bevel geven het grondgebied te verlaten" opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 22 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In paragraaf 1 worden de woorden "en hen het bevel geven het grondgebied te verlaten" opgeheven;2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 24 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 24 februari 2017, wordt vervangen als volgt: "

Art. 24.§ 1. Wanneer er een einde wordt gemaakt aan het verblijf van een onderdaan van een derde land die met toepassing van artikel 61/7, als begunstigde van de status van langdurig ingezetene in een andere lidstaat, tot een verblijf gemachtigd is, wordt die lidstaat op de hoogte gebracht van het feit dat er een einde werd gemaakt aan het verblijf. In geval van verwijdering wordt de betrokkene met inachtneming van de door artikel 61/8 voorziene grenzen verwijderd. § 2. Wanneer er een einde wordt gemaakt aan het verblijf van een onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene geniet in het Rijk en die in een andere lidstaat **** bescherming bekomen heeft, wordt aan die lidstaat gevraagd om te bevestigen of de betrokkene er nog steeds **** bescherming geniet. In geval van verwijdering wordt de betrokkene naar deze andere lidstaat verwijderd indien hij er nog steeds **** bescherming geniet.

In afwijking van het eerste lid, kan de betrokkene worden verwijderd naar een ander land dan de lidstaat die hem **** bescherming heeft verleend, wanneer er ernstige redenen bestaan om hem te beschouwen als een bedreiging voor de nationale veiligheid of wanneer hij, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf, een bedreiging vormt voor de openbare orde. § 3. In geen geval mag de betrokkene verwijderd worden naar een land waar hij blootgesteld wordt aan een schending van het non-****.".

Art. 12.In artikel 25, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 24 februari 2017, worden de woorden "in het ****-informatiesysteem ter fine van weigering van toegang of verblijf" vervangen door de woorden "in het SIS ter fine van weigering van toegang en verblijf".

Art. 13.In artikel 41 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 19 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Verordening (EG) ****. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de **** in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld" vervangen door de woorden "**** (****) 2018/1806 van het **** **** en de Raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de **** in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld"; 2° in paragraaf 4 worden de woorden "Verordening (EG) ****.539/2001" vervangen door de woorden "**** (****) 2018/1806".

Art. 14.In artikel 43, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 24 februari 2017, worden de woorden "en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten" opgeheven.

Art. 15.In artikel 44, § 1, van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 24 februari 2017, worden de woorden "en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten" opgeheven.

Art. 16.In artikel 44bis, §§ 1, 2 en 3, van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 24 februari 2017, worden de woorden "en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten" telkens opgeheven.

Art. 17.In artikel 44ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bestaande tekst wordt paragraaf 2;2° er wordt een paragraaf 1 ingevoegd, ****: " § 1.Wanneer een burger van de Unie of zijn familielid niet of niet meer het recht heeft om op het grondgebied te verblijven, kan de minister of zijn gemachtigde hem, met toepassing van artikel 7, eerste lid, een bevel geven om het grondgebied te verlaten.

Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.".

Art. 18.In artikel 44**** van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 februari 2017, worden de woorden "de in artikel 44ter" telkens vervangen door de woorden "de in artikel 44ter, § 2".

Art. 19.Artikel 44**** van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 februari 2017, wordt vervangen als volgt: "Art 44****. § 1. Wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten wordt genomen ten aanzien van een burger van de Unie of zijn familielid, kan de minister of zijn gemachtigde dit bevel met een **** voor het grondgebied van het Rijk gepaard laten gaan, en dit uitsluitend om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. § 2. De duur van het **** mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de Unie of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

De duur wordt vastgesteld door rekening te houden met alle specifieke omstandigheden van elk geval. § 3. **** **** kan niet ingaan tegen het recht op **** bescherming.".

Art. 20.In dezelfde wet wordt een artikel 51/5/1 ingevoegd, ****: "Art. 51/5/1. § 1. Wanneer de vreemdeling die in een andere Staat een verzoek om **** bescherming heeft ingediend, zich illegaal op het grondgebied van het Rijk ophoudt en de minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat een andere ****, met toepassing van **** regelgeving die België bindt, verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om **** bescherming, richt de minister of zijn gemachtigde onder de voorwaarden bepaald bij deze **** regelgeving, tot deze Staat een verzoek om de vreemdeling terug te nemen.

Wanneer er op basis van een individuele beoordeling een significant risico op onderduiken van de persoon bestaat, en enkel voor zover de **** evenredig is en er geen andere, minder dwingende maatregelen effectief kunnen worden toegepast, kan de vreemdeling in een **** plaats vastgehouden worden voor de tijd die noodzakelijk is om de verantwoordelijke Staat vast te stellen, zonder dat de duur van deze **** zes weken te boven mag gaan.

Wanneer de minister of zijn gemachtigde een **** niet binnen de termijnen, bepaald bij de **** regelgeving die België bindt, aan de verantwoordelijke Staat heeft gericht, kan de vreemdeling niet langer op grond van het tweede lid worden vastgehouden. § 2. Wanneer de vreemdeling aan de verantwoordelijke Staat overgedragen dient te worden, neemt de minister of zijn gemachtigde een besluit tot overdracht en gelast hem zich voor een bepaalde datum bij de bevoegde overheden van deze Staat aan te melden.

Wanneer de minister of zijn gemachtigde het voor het waarborgen van de effectieve overdracht nodig acht, kan hij de vreemdeling zonder verwijl naar de grens doen ****.

Wanneer er op basis van een individuele beoordeling een significant risico op onderduiken van de persoon bestaat, en enkel voor zover de **** evenredig is en er geen andere, minder dwingende maatregelen effectief kunnen worden toegepast, kan de vreemdeling in een **** plaats vastgehouden worden voor de tijd die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overdracht naar de verantwoordelijke Staat, zonder dat de duur van de **** zes weken te boven mag gaan. **** **** wordt van rechtswege gestuit zolang het beroep ingediend tegen het in het eerste lid bedoelde besluit tot overdracht **** werking heeft. Er wordt geen rekening gehouden met de duur van de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde ****.

Wanneer de overdracht niet binnen de in het derde lid bedoelde termijn plaatsvindt, kan de vreemdeling niet langer op deze grond worden vastgehouden. § 3. Geen vreemdeling mag worden vastgehouden om de enkele reden dat hij aan de bij dit artikel ingestelde procedures onderworpen is.

De in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2, derde lid, bedoelde **** duurt zo kort mogelijk en niet langer dan de tijd die redelijkerwijs nodig is om de vereiste administratieve procedures zorgvuldig af te ronden totdat de overdracht is uitgevoerd. § 4. **** Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2, derde lid, bedoelde minder dwingende maatregelen voor ****.

Onverminderd het eerste lid, kan de minister of zijn gemachtigde ook een verblijfplaats aanwijzen als minder dwingende maatregel voor **** voor de tijd die noodzakelijk is voor het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om **** bescherming en voor de uitvoering van de overdracht naar de verantwoordelijke Staat.".

Art. 21.In artikel 68, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, worden de woorden "51/5/1, § 4, tweede lid," ingevoegd tussen de woorden "51/5, § 6, tweede lid," en de woorden "57/32, § 2, eerste lid".

Art. 22.In artikel 71, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 10 juli 1996 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, worden de woorden "51/5/1, § 1, tweede lid, en § 2, derde lid," ingevoegd tussen de woorden "51/5, § 1, tweede lid, en § 4, derde lid," en de woorden "74/6 en".

Art. 23.In artikel 74/8, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 juli 1996 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, worden de woorden "51/5/1, § 1, tweede lid, of § 2, derde lid," ingevoegd tussen de woorden "51/5, § 1, tweede lid, of § 4, derde lid," en de woorden "57/32, § 2, tweede lid,".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 8 mei 2019.

**** **** **** : **** Minister van Asiel en ****, ****. DE **** **** 's Lands zegel gezegeld : **** Minister van ****, ****. **** _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers: (****.****.****) Stukken: ****54-3618 Integraal verslag: 24 april 2019

^