Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019012956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 03/09/2017 pub. 09/07/2019 numac 2019013547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013405 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3:1, § 3, 5°, 3:4, eerste lid, 4°, 3:8, § 1, tweede lid, 2°, 3:21, 4°, 3:72, 3°, 3:76, 3°, 6:1, § 3, 8:2, 8:3 en 8:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 31, eerste lid, en 42, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 09/07/2019 numac 2019013502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019013533 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer **** eretekens Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1 **** klasse : De heer **** ****, administratief assistent De heer **** ****-****, administratie type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 30/09/2014 pub. 09/07/2019 numac 2019013560 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2019, wordt de heer Jean-Louis ADAMS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Fr Bij koninklijk besluit van 18 juin 2019, wordt mevrouw Sabine REGNIERS, bevorderd door overgang naa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer **** eretekens Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1 **** klasse : De heer **** **** administratief **** **** heer **** **** financieel deskundige **** heer **** **** administratief ****(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019202230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundige type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019202231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten" en de vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019202232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019202501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 juni 2019 : Wordt benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Jean-Michel DECUBBER Ere-Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Hen Hy neemt vanaf 1 juli 2016 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoe(...) type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en van het Paritair Comité voor de landbouw en tot opheffing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019203230 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013488 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2019 type ministerieel besluit prom. 02/07/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 10.180,50 euro toegekend aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 1.200,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale bel type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 8.000,00 euro toegekend aan de gemeente Schaarbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Proj type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041251 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 6 619,50 euro toegekend aan de gemeente Vorst ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Project : type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041255 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 14.000,00 euro toegekend aan de gemeente Anderlecht ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Pr type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041254 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 4.900,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Agata-Berchem ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale bele type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019041283 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de planning van verblijfseenheden in het kader van de bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen voor de dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019203271 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 244.572 van 22 mei 2019, XIIIe Kamer, Afdeling Bestuursrechtspraak, worden vernietigd in het besluit van Waalse Regering van 9 maart 2017 tot wijziging van he - artikel 10, b), in zoverre artikel 96, § 1, van voornoemd besluit van de Waalse Regering van(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019041285 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een tegemoetkoming aan de bosuitbaters en aan de eigenaren die schade geleden hebben wegens het verkeersverbod in de bossen en wouden, in het door Afrikaanse varkenspest besmette gebied

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030707 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW SYNDICAT OPHTALMO - OOGARTSEN SYNDICAAT, de BELGISC Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030706 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BV GRANDVISION BENELUX en de NV GRAND OPTICIENS BELGIUM Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030708 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA HANS ANDERS BELGIE, die woonplaats kiest bij Mrs. Deze besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030711 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Andries VAN NOTEN die woonplaats kiest bij Mr. Ciska Serva Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030709 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Roger MORTELMANS, Frans MORTELMANS en Godelieve MORTELMANS Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030710 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Leon JANSSENS die woonplaats kiest bij Mr. Thomas Ryckalts Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030712 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BELGISCHE BEROEPSFEDERATIE VAN HANDELAARS IN VOGELS Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041300 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW ANIMAUX ZOO en Christel HENSEN, die woonplaats kiez Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019041303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sciensano. - Huishoudelijk reglement van de wetenschap- pelijke raad Dit huishoudelijk reglement is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikels 12 en 13 van de wet van 25 februari 2018 houdende de oprichting van Sciensano en artikel 7 Artikel 1. Samenstelling van de Wetenschappelijke Raad De Wetenschappelijke Raad van Sciensano ((...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019203293 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Communicatiemedewerkers - Grafisch assistenten (niveau C), voor CDSCA. - Selectienummer : AFG19114 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst i(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019012676 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 april 2019 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Commandeur Mevrouw Françoise DEVLEESCHOUWER, Ridder De heren Frédéric BOILEAU, administratief deskundige met ingang van 15 november 2018; type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030675 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2019 wordt Mevrouw Martine WARCK, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juni 2019 met ranginneming op 1 juni 2018, in het Franse taalkader van de F Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030662 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de griffie van het Hof van Cassatie Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het parket van het arbeidshof Luik: 1. Toelichti(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019030664 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2019, bladzijde 61349, akte nr. 2019/13199, regel 40, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Eupen: 1*** » i.p. regel 42, lezen: « Assistent dossierbeheer bij de vredegerechten van het arrondissement Eupen: 1***(...)

document

type document prom. 28/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030601 bron net brussel, gewestelijk agentschap voor netheid Beslissing van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, houdende de aanstelling van de heer Paul Vanholsbeeck in de uitoefening van het hoger ambt van adjunct-directeur-generaal type document prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019203273 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten - Arlon (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19037 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2019. Er zijn 19 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019203274 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio centrum (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19038 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2019. Er zijn 86 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019203277 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten. - Westelijke Regio (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19041 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2019. Er zijn 59 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019203276 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten - Regio Hesbaye (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19040 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2019. Er zijn 44 laureaten. type document prom. -- pub. 09/07/2019 numac 2019203298 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige P&O assistenten (niveau B), voor Innoviris. - Selectienummer : AFB19012 Deze selectie werd afgesloten op 27/06/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...)
^