Etaamb.openjustice.be
Wet van 07 mei 2024
gepubliceerd op 22 mei 2024

Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en houdende diverse bepalingen inzake de kansspelen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2024004501
pub.
22/05/2024
prom.
07/05/2024
ELI
eli/wet/2024/05/07/2024004501/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2024. - Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en houdende diverse bepalingen inzake de kansspelen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

Art. 2.Artikel 4 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, vervangen bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft sluiten, wordt aangevuld met de paragrafen 4 en 5, luidende: " § 4. Het is eenieder verboden om, onder welke vorm dan ook, gebruik te maken van persoonsgegevens die hem niet toebehoren met het oog op het verkrijgen van toegang tot een kansspelinrichting of deelname aan een kansspel.

Het is eenieder verboden om, onder welke vorm dan ook, persoonsgegevens aan een andere persoon ter beschikking te stellen, wetende dat deze gegevens zullen worden gebruikt met het oog op het verkrijgen van de toegang tot een kansspelinrichting of de deelname aan een kansspel.

Voor de toepassing van deze paragraaf, wordt verstaan onder "persoonsgegevens": persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4, 1), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). § 5. Het is eenieder verboden om de toegang tot een kansspelinrichting te verschaffen of de deelname aan een kansspel toe te laten aan personen waarvoor deze toegang of deelname in toepassing van artikel 54 niet is toegestaan.".

Art. 3.In dezelfde wet wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 8/1.De Consumentenombudsdienst bedoeld in artikel XVI.5 van het Wetboek van economisch recht ontvangt en behandelt de vragen tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil met betrekking tot kansspelen overeenkomstig met de bepalingen van afdeling 2, van hoofdstuk 3, van titel 3, van boek XVI, van hetzelfde Wetboek.

Als de vraag betrekking heeft op een inbreuk op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten ervan, zal de Consumentenombudsdienst de vraag overzenden aan de Commissie.".

Art. 4.In artikel 15, § 1, vierde lid, bepaling onder 2, van dezelfde wet worden de woorden ", inzonderheid het beroepsregister bedoeld in artikel 55/4 en de beelden van bewakingscamera's geïnstalleerd door operatoren in overeenstemming met de wet van 21 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type wet prom. 21/03/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000952 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's," ingevoegd tussen de woorden "eisen dat hen alle documenten worden overhandigd" en de woorden "die nuttig kunnen zijn in het kader van hun onderzoek;".

Art. 5.In artikel 15/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft sluiten en vervangen bij de wet van 7 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, 3°, worden de woorden "van een persoon jonger dan achttien jaar." vervangen door de woorden "van een persoon jonger dan eenentwintig jaar."; 2° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "van een persoon jonger dan achttien jaar;" vervangen door de woorden "van een persoon jonger dan eenentwintig jaar;".

Art. 6.In artikel 15/3, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft sluiten, vervangen bij de wet van 7 mei 2019 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 januari 2024Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000413 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III sluiten, worden de woorden "46, 54, 58, 60, 62 en op de bepalingen genomen in uitvoering van deze artikelen en van artikel 61, tweede lid," vervangen door de woorden "46, 58, 60, 61, tweede en derde lid en op de bepalingen genomen in uitvoering van deze artikelen,".

Art. 7.In artikel 20 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 januari 2010 en 18 september 2017, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De commissie ontvangt klachten met betrekking tot de toepassing en naleving van deze wet en uitvoeringsbesluiten ervan, volgens de voorwaarden die zij vaststelt.".

Art. 8.Artikel 24 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 24.§ 1. Om de bescherming van de spelers te verhogen, ontmoet de commissie ten minste jaarlijks de vertegenwoordigers van de vergunninghouders met het oog op het verwerven van kennis over de inzichten en initiatieven van de exploitanten inzake gedragsgebonden verslavingen en schuldenthematiek en de middelen die zij daarvoor uittrekken.

Deze informatie wordt gerapporteerd in het verslag bedoeld in artikel 16. § 2. In de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is, kan de commissie, na advies van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, gemeenschappelijke protocollen opstellen met het oog op de technische en praktische uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Als de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid binnen een termijn van dertig dagen geen advies verleent of geen verzoek tot verlenging van de termijn tot zestig dagen naar de Commissie stuurt, wordt de procedure verdergezet zonder advies.

De commissie maakt deze protocollen bekend in het Belgisch Staatsblad.".

Art. 9.In dezelfde wet wordt een artikel 42/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 42/1.Om houder van een vergunning klasse C te kunnen blijven, moet de aanvrager blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de artikelen 41 en 42.".

Art. 10.In artikel 43/1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft sluiten en gewijzigd bij de wet van 7 mei 2019, wordt het woord "minderjarig" vervangen door de woorden "jonger dan eenentwintig jaar".

Art. 11.In artikel 43/8 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft sluiten en gewijzigd bij de wetten van 7 mei 2019 en 28 november 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, 1°, wordt de bepaling onder e) opgeheven;2° paragraaf 4 wordt aangevuld met drie leden, luidende: "De commissie houdt eveneens een lijst bij van de URL's van de websites van exploitanten van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten waarvan zij vaststelt dat zij kansspelen aanbieden in België zonder hiervoor over een door haar verleende vergunning te beschikken.De geactualiseerde lijst wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De URL's opgenomen in de lijst waarnaar in het tweede lid wordt verwezen, worden doorgegeven aan de internetproviders in de zin van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, zodat zij de toegang daartoe zo snel mogelijk kunnen blokkeren.

De Koning kan andere nadere regels bepalen voor de lijst bedoeld in het tweede lid.".

Art. 12.In artikel 44 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst worden de woorden "et être, en permanence, porteuse de la carte d'identification attestant la possession de cette licence." vervangen door de woorden "et en avoir la preuve sur elle en permanence."; 2° de woorden ", in de vorm van een identificatiekaart," worden opgeheven.

Art. 13.In artikel 47 van dezelfde wet, worden in de bepaling onder 1. de woorden "en van de bijhorende identificatiekaart" opgeheven.

Art. 14.In artikel 54, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 januari 2010 en 17 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de inleidende zin wordt vervangen als volgt: "De vergunninghouders A, A+, B, B+, F1+ en F2 verbieden de toegang tot de speelzalen van de kansspelinrichtingen klasse I en klasse II of de kansspelinrichtingen klasse IV, de deelname aan de weddenschappen buiten de kansspelinrichtingen klasse IV en aan de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten, voor de volgende personen die de speelzaal van de kansspelinrichting betreden of die wensen deel te nemen aan kansspelen, met uitzondering van personen die voor beroepsdoeleinden binnenkomen, en waarvoor de commissie de toegang heeft ontzegd:";2° de bepaling onder 4 wordt vervangen als volgt: "4.personen met een probleem van gokverslaving en voor wie, op verzoek van een belanghebbende derde, de commissie een uitsluiting heeft opgelegd;".

Art. 15.In dezelfde wet wordt een artikel 54/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 54/1.§ 1. De vergunninghouders klasse A, A+, B, B+, F1+ en F2, uitgezonderd de vergunninghouders F2 bedoeld in artikel 43/4, § 5, 1°, zijn ertoe gehouden om eenieder te identificeren die de speelzaal van de kansspelinrichting betreedt of die wenst deel te nemen aan kansspelen, met uitzondering van personen die voor beroepsdoeleinden binnenkomen.

Deze identificatie heeft tot doel: 1° na te gaan of het voorgelegde identiteitsbewijs daadwerkelijk toebehoort aan de in het eerste lid bedoelde persoon die het voorlegt;2° na te gaan of de in het eerste lid bedoelde persoon toegang heeft tot de speelzaal van de kansspelinrichting of mag deelnemen aan kansspelen in toepassing van artikel 54, §§ 1 tot 4. Indien er twijfel bestaat over de waarachtigheid of juistheid van de identificatie van de persoon, weigert de vergunninghouder de persoon de toegang tot de speelzaal van de kansspelinrichting of de deelname aan het kansspel. § 2. Voor de in paragraaf 1 bedoelde identificatie worden de volgende identiteitsdocumenten en verblijfsdocumenten aanvaard op voorwaarde dat deze nog steeds geldig zijn: 1° de Belgische elektronische identiteitskaart;2° een elektronische verblijfstitel of een elektronische verklaring van inschrijving;3° de buitenlandse identiteitskaart met een chip;4° de bijzondere elektronische identiteitskaarten verstrekt aan de categorieën van personeel dat actief is in diplomatieke en consulaire zendingen en aan hun familieleden, krachtens het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer en het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen;5° elk ander document bepaald door de Koning, op voorwaarde dat het koninklijk besluit bij wet wordt bekrachtigd binnen zes maanden na de bekendmaking van dit besluit. Voor de toepassing van paragraaf 1, 2°, wordt de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde persoon geauthentiseerd in EPIS door middel van de authenticatiemodule van de documenten bedoeld in het eerste lid of met een identificatiemiddel die voldoet aan de vereisten voor het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog zoals omschreven in punt 2.2 van de bijlage van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/1502 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van minimale technische specificaties en procedures betreffende het betrouwbaarheidsniveau voor elektronische identificatiemiddelen overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt.

Indien de identificatie en authenticatie door middel van een in het eerste en tweede lid bedoeld middel technisch niet mogelijk zijn, kunnen enkel volgende documenten worden aanvaard op voorwaarde dat deze nog steeds geldig zijn: 1° een erkend paspoort of een gelijkwaardige reistitel;2° een identiteitskaart afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;3° een verblijfstitel of verklaring van inschrijving zonder chip. De Koning kan andere identiteitsdocumenten of verblijfstitels bepalen voor zover het koninklijk besluit binnen zes maanden na de bekendmaking ervan wordt bekrachtigd bij wet. § 3. De vergunninghouders F2 bedoeld in artikel 43/4, § 5, 1°, controleren de leeftijd van de speler en authenticeren hem in EPIS in toepassing van artikel 54, door middel van een geschikt computersysteem dat op het apparaat geplaatst is en geaccrediteerd werd door een erkende organisatie als bedoeld in artikel 52, tweede lid, tweede streepje.

De controle van de leeftijd van de speler en de authenticatie in EPIS gebeurt aan de hand van een geldig identiteits- of verblijfsdocument als bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 1° tot 4°.

Behoudens in het geval bedoeld in artikel 55/5, § 1, tweede lid, wordt de leeftijd van de speler automatisch gecontroleerd door deze informatie af te lezen van een van de documenten bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 1° tot 4°.

De machine mag niet worden ingeschakeld als het de speler krachtens artikel 54 niet toegestaan is om deel te nemen aan kansspelen. § 4. Op het moment van de EPIS-controle wordt enkel de informatie meegedeeld voor zover de persoon voor wie de controle wordt uitgevoerd de toegang werd ontzegd of een uitsluiting heeft, aan de door de in paragraaf 1 bedoelde vergunninghouder gemachtigde persoon die belast is met deze controle of de computerapplicatie die het inschakelen van het apparaat bedoeld in paragraaf 3 teweegbrengt.".

Art. 16.Artikel 55 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 en bij de wetten van 10 januari 2010 en 30 juli 2022, wordt vervangen als volgt: "

Art. 55.§ 1. Binnen de commissie wordt een centraal systeem opgericht voor de verwerking van gegevens van de personen bedoeld in artikel 54, genaamd "Excluded Persons Information System (EPIS)", waarvoor zij de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van artikel 4, 7) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De doelstellingen van EPIS zijn de volgende: 1° de vergunninghouders A, A+, B, B+, F1+ en F2 toe te laten ervoor te zorgen dat personen die zich aanbieden om toegang te krijgen tot de speelzaal van hun kansspelinrichting, of om deel te nemen aan kansspelen, niet worden verboden of uitgesloten van kansspelen in overeenstemming met artikel 54, §§ 2 tot 4;2° de commissie toelaten de verzoeken tot uitsluiting tot kansspelen of tot de stopzetting van een uitsluiting te beheren en, in voorkomend geval, van de daarmee verband houdende geschillen;3° de opsporing en vaststelling van inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. § 2. Voor iedere persoon bedoeld in artikel 54, §§ 2 tot 4, worden volgende gegevens in EPIS verwerkt: 1° de naam en voornamen;2° de geboortedatum;3° het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of, indien niet beschikbaar, het nummer van een identiteitskaart afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, het paspoortnummer of, in ondergeschikte orde, het identificatienummer van de Kruispuntbank bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;4° de reden en de begin- en einddatum van de uitsluiting. De gegevens bedoeld in het eerste lid worden gedurende een termijn van vijf jaar bewaard te rekenen vanaf de einddatum van de uitsluiting. § 3. De toegang tot de gegevens van EPIS is beperkt tot de volgende personen: 1° de voorzitter van de commissie;2° de politieambtenaren bedoeld in artikel 15, § 3, eerste lid;3° de leden van het secretariaat van de commissie die vanwege hun functie toegang ertoe moeten krijgen en door haar werden aangeduid. § 4. De Koning bepaalt de nadere technische en financiële regels van EPIS.".

Art. 17.In dezelfde wet wordt een artikel 55/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 55/2.§ 1. Alle consultaties van EPIS worden bijgehouden in een logbestand, genoemd "EPIS-logs", waarvoor de commissie de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van artikel 4, 7), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De doelstellingen van de EPIS-logs zijn de volgende: 1° controleren of de vergunninghouders hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot toegangscontrole bij de ingang van de speelzaal van hun kansspelinrichting of voor deelname aan kansspelen naar behoren nakomen;2° opsporen van eventuele verdachte raadplegingen van EPIS. § 2. Voor elke consultatie van het EPIS worden volgende gegevens verwerkt in de EPIS-logs: 1° datum en uur van de consultatie;2° de gegevens bedoeld in artikel 55, § 2, 1° tot 3° ;3° het nummer van de vergunning van de kansspelinrichting van waaruit EPIS werd geconsulteerd;4° het nummer van de vergunning D van de persoon die EPIS heeft geconsulteerd of de identiteit van de persoon bedoeld in artikel 55, § 3;5° het resultaat van de EPIS-controle;6° het doel van de consultatie en wanneer de raadpleging van EPIS tot doel heeft gerechtelijke politieopdrachten uit te voeren om de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan te controleren, het dossiernummer waarvoor de raadpleging wordt uitgevoerd;7° het gebruikte identificatiemiddel bedoeld in artikel 54/1, § 2. De gegevens bedoeld in het eerste lid worden gedurende een termijn van vijf jaar bewaard te rekenen vanaf de datum van de consultatie van EPIS. § 3. De toegang tot de gegevens van de EPIS-logs is beperkt tot de volgende personen: 1° de voorzitter van de commissie;2° de politieambtenaren bedoeld in artikel 15, § 3, eerste lid; 3° de leden van het secretariaat van de commissie die vanwege hun functie toegang ertoe moeten krijgen en door haar werden aangeduid.".

Art. 18.In dezelfde wet wordt een artikel 55/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 55/3.§ 1. Overeenkomstig artikel 6.4 en artikel 23.1, e), g) en i), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), mogen de gegevens in EPIS-logs verder worden verwerkt door de commissie om: 1° haar in staat te nagaan of een vergunninghouder zijn wettelijke verplichtingen in toepassing van artikel 54 correct nakomt;2° haar toe te laten de missie inzake de bescherming van de spelers uit te voeren die haar werd toegekend door artikel 54, § 3, 4. § 2. Overeenkomstig artikel 6.4 en artikel 23.1, e) en g), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) mogen de gegevens van EPIS-logs verder verwerkt worden om: 1° de leden van de politiediensten, aangewezen door hun afdelingshoofd, directeur of algemeen directeur op een "need-to-know" basis, toe te laten de opdrachten bedoeld in artikel 15 van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt uit te voeren in geval de opsporing betrekking heeft op misdaden of wanbedrijven als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, van het Wetboek van strafvordering.In dit kader kunnen enkel de gegevens bedoeld in artikel 55/2, § 2, 1° tot 3°, van deze wet, worden geraadpleegd; 2° de leden van de onderzoeksafdeling van het Vast Comité P in staat te stellen de taken uit te voeren bedoeld in artikel 16 van de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse; 3° de leden van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie in staat te stellen de taken bedoeld in artikel 4, 3° en 4°, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten uit te oefenen voor de uitoefening van zijn wettelijke taken.".

Art. 19.In dezelfde wet wordt een artikel 55/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 55/4.§ 1. De exploitant van een kansspelinrichting klasse I, II of van een vaste kansspelinrichting klasse IV houdt een identificatieregister bij van de personen die de toegang tot de speelzaal van zijn inrichting wordt verleend omwille van professionele redenen, genoemd "het beroepsregister", waarvoor hij de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van artikel 4, 7), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Het beroepsregister heeft tot doel de exploitant in staat te stellen te verklaren waarom hij mensen toegang heeft verleend tot de speelzaal van zijn kansspelinrichting zonder een EPIS-controle op hen uit te voeren. § 2. Voor iedere persoon die de toegang wordt verleend tot de speelzaal van de kansspelinrichting omwille van professionele redenen, worden de volgende gegevens in het beroepsregister verwerkt: 1° naam en voornamen;2° de reden, de datum en het uur van aanwezigheid; 3° de handtekening, voorafgegaan door de volgende verklaring: "Ik heb alleen in het kader van mijn beroepsactiviteit toegang tot deze kansspelinrichting en ik verbind mij ertoe niet aan de geëxploiteerde kansspelen deel te nemen binnen dit kader.".

De gegevens bedoeld in het eerste lid worden gedurende een termijn van een jaar bewaard. § 3. De toegang tot de gegevens van het beroepsregister is beperkt tot de leden van het secretariaat van de commissie belast met het onderzoek en de registratie van inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en tot de politieambtenaren bedoeld in artikel 15, § 3, eerste lid.".

Art. 20.In dezelfde wet wordt een artikel 55/5 ingevoegd, luidende: "

Art. 55/5.§ 1. Wanneer de consultatie van het EPIS-systeem, om welke reden dan ook en buiten de wil van de exploitant, onmogelijk is, moeten de gegevens van de spelers door de vergunninghouder bedoeld in artikel 54/1, § 1, in een register worden verwerkt, genaamd "back-upregister", waarvan de exploitant de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van artikel 4, 7), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Indien het om redenen buiten de wil van de exploitant niet mogelijk is EPIS te raadplegen met behulp van het in artikel 54/1, § 3, bedoelde computersysteem, mag de in artikel 54/1, § 3, bedoelde vergunninghouder het apparaat activeren met behulp van een uitbaterskaart, nadat hij de identiteit en de leeftijd van de potentiële speler heeft geverifieerd.

Het back-upregister heeft tot doel de exploitanten van kansspelinrichtingen in staat te stellen EPIS-controles op spelers uit te voeren zodra EPIS niet langer onbeschikbaar is, en de uitgesloten personen de toegang tot de speelzalen van de kansspelinrichtingen of de kansspelautomaten te ontzeggen. § 2. Voor elke speler worden volgende gegevens in het back-up register verwerkt: 1° de naam en voornamen;2° de geboortedatum;3° het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of, indien niet beschikbaar, het nummer van een identiteitskaart afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, het paspoortnummer of anders het identificatienummer van de Kruispuntbank bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. § 3. De toegang tot de gegevens van het back-upregister is beperkt tot de leden van het secretariaat van de commissie belast met het onderzoek en de registratie van inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en tot de politieambtenaren bedoeld in artikel 15, § 3, eerste lid. § 4. De vergunninghouder brengt de commissie en de onderaannemer die door de commissie wordt gekozen voor de hosting van het EPIS en het beheer van de toegangen tot dit systeem, onmiddellijk op de hoogte dat het niet mogelijk is om EPIS te consulteren.

Wanneer EPIS opnieuw consulteerbaar is, moeten alle spelers opgenomen in het back-upregister worden gecontroleerd door de vergunninghouder met vermelding van de dag en het tijdstip van het bezoek. Wanneer deze spelers uitgesloten bleken te zijn, moet hen onmiddellijk de toegang of de deelname worden ontzegd en moet de commissie hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Na deze controle moet het back-upregister onmiddellijk door de vergunninghouder worden vernietigd.".

Art. 21.In artikel 61, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft sluiten, worden de woorden "en aan de vergunninghouders bedoeld in artikel 43/4, § 5, 1°, " ingevoegd tussen de woorden "klasse I, II, III, en IV," en het woord "folders".

Art. 22.In artikel 63 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft sluiten, worden de woorden "met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een boete van 100 frank tot 100.000 frank of met een van deze straffen alleen." vervangen door de woorden "met een boete van 26 euro tot 120.000 euro.".

Art. 23.Artikel 64 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 januari 2024Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000413 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 64.De daders van inbreuken op de artikelen 4, § 2, § 4 en § 5, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 60, 61, tweede en derde lid, en op de besluiten genomen in uitvoering van deze artikelen, worden gestraft met een geldboete van 26 euro tot 72.000 euro.".

Art. 24.In artikel 65, 2, van dezelfde wet, worden de woorden "van een persoon jonger dan 18 jaar." vervangen door de woorden "van een persoon jonger dan eenentwintig jaar.".

HOOFDSTUK 3. - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 31 januari 2024Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten1 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ en F2 voor het burgerlijk jaar 2024

Art. 25.Het koninklijk besluit van 31 januari 2024Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten1 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ en F2 voor het burgerlijk jaar 2024 is bekrachtigd met uitwerking op de dag van zijn inwerkingtreding.

HOOFDSTUK 4. - Opheffingsbepalingen

Art. 26.Artikel 62 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 januari 2010, 7 mei 2019 en 30 juli 2022, wordt opgeheven.

Art. 27.Het koninklijk besluit van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009602 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de kansspelcommissie klachten en bezwaren in ontvangst neemt sluiten houdende vaststelling van de wijze waarop de kansspelcommissie klachten en bezwaren in ontvangst neemt, wordt opgeheven.

Art. 28.Het koninklijk besluit van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten0 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I, II en de vaste kansspelinrichtingen klasse IV, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 maart 2022 en 6 september 2022, wordt opgeheven.

Art. 29.De artikelen 1 tot 5, 6, eerste en vijfde lid, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten0 betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I, klasse II en tot de vaste kansspelinrichtingen klasse IV wordt ontzegd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 maart 2022 en 6 september 2022, worden opgeheven.

HOOFDSTUK 5. - Overgangsbepaling

Art. 30.Artikel 9 is van toepassing op alle aanvragen tot verlenging van een vergunning C die na de inwerkingtreding van deze wet worden ingediend.

HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

Art. 31.Voor de houders van een vergunning A, A+, B, B+, en F1+ en de houders van een vergunning F2 die de aanneming van weddenschappen voor rekening van houders van een vergunning klasse F1 toestaat in een vaste kansspelinrichting klasse IV, treden de artikelen 2, 14, 15, 16, 17, 18 en 20 in werking op de eerste dag van de twaalfde maand die volgt op de datum van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Voor de houders van een vergunning F2 die de aanneming van weddenschappen voor rekening van houders van een vergunning klasse F1 toestaat in een mobiele kansspelinrichting klasse IV en de houders van een vergunning F2 die de aanneming van weddenschappen toestaat buiten een kansspelinrichting klasse IV, treden de artikelen 2, 14, 15, 16, 17, 18 en 20 in werking op de eerste dag van de vierentwintigste maand die volgt op de datum van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Art. 32.De artikelen 5, 10 en 24 treden in werking op 1 september 2024.

Art. 33.De artikelen 26, 28 en 29 treden in werking op de eerste dag van de twaalfde maand die volgt op de datum van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken : 55-3956 Integraal verslag : 2 mei 2024.


^