Etaamb.openjustice.be
Wet van 06 juli 2017
gepubliceerd op 30 augustus 2017

Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017020543
pub.
30/08/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/wet/2017/07/06/2017020543/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer heeft aangenomen en Wij bekrachtingen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 1 van de wet van 2 maart 1954Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten wordt vervangen als volgt : "

Art. 1.Voor de toepassing van deze wet wordt onder "wetgevende vergadering" verstaan: de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, een gewest- of gemeenschapsparlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie of de Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het is aan ieder die niet tot de wetgevende vergadering of haar diensten behoort, verboden zonder wettige reden de lokalen ervan te betreden die uitsluitend bestemd zijn voor de leden en voor de diensten van de vergadering of zich in enig lokaal van de wetgevende vergadering te buiten te gaan aan om het even welke daden, gebaren, woorden of handelingen die de parlementaire werkzaamheden kan storen.".

Art. 3.In dezelfde wet wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 1/1.Met het oog op het handhaven van de veiligheid in de lokalen van de wetgevende vergadering kan eenieder worden verzocht bij de toegang tot die lokalen een identiteitsdocument voor te leggen gedurende de tijd die nodig is voor het controleren van de identiteit.

Hij kan bovendien worden onderworpen aan een controle die uitsluitend gericht is op het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen in die lokalen de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen. Hij kan daartoe worden onderworpen aan een fouillering. De fouillering gebeurt met behulp van een systeem van metaaldetectie of andere screeningsapparatuur, dan wel door het oppervlakkig betasten van de kleding van de gefouilleerde door een persoon van hetzelfde geslacht, of door de controle van de bagage.

Deze controles kunnen, naar keuze van de wetgevende vergadering, worden uitgevoerd door haar personeelsleden, de militaire wacht of een bewakingsonderneming.

Personen die zich tegen deze controles verzetten of bij wie is vastgesteld dat zij in het bezit zijn van een wapen of een gevaarlijk voorwerp kan de toegang tot de wetgevende vergadering worden ontzegd.

De wetgevende vergaderingen kunnen betreffende de in dit artikel bedoelde controles in hun reglementen nadere regels bepalen.".

Art. 4.In artikel 2 van dezelfde wet worden de woorden "bovenstaande bepalingen" vervangen door de woorden "artikel 1" en worden de woorden "de voorzitter van een der Wetgevende Kamers" vervangen door de woorden "de voorzitter van de wetgevende vergadering".

Art. 5.Artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.Samenscholingen in de open lucht en individuele demonstraties zijn verboden : 1° in het gedeelte van het grondgebied van de hoofdstad dat de hierna vermelde openbare wegen omvat: Hertogstraat, Noordstraat (van de Leuvenseweg tot het Surlet de Chokierplein), IJzerenkruisstraat, Koningsstraat (van het kruispunt van de IJzerenkruisstraat, de Onderrichtsstraat en de Treurenberg tot het Koningsplein), Koloniënstraat (van de Koningsstraat tot de Jonkersstraat), Paleizenplein en Brederodestraat, alsmede binnen het door die openbare wegen begrensde gebied;2° in het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen dat de hierna vermelde openbare wegen omvat: place Kegeljan tot aan de rue Bord de l'Eau, rue Notre-Dame (van het place Kegeljan tot de rue de la Sarrasse) en de linkerzijde van de avenue Baron Louis Huart (van de rue de la Sarrasse tot het place Kegeljan), alsmede binnen het door die openbare wegen begrensde gebied;3° in het gedeelte van het grondgebied van de stad Eupen binnen een perimeter van 200 meter rond de zetel van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, gelegen op het Platz des Parlaments 1 te Eupen. Vallen niet onder dit verbod, de samenscholingen die worden veroorzaakt door de vereisten van het verkeer, de uitvoering van een openbare dienst, de militaire optochten en wapenschouwingen, de plechtigheden, feesten en vermakelijkheden ingericht door de openbare overheid, de begrafenisplechtigheden alsook de bijeenkomsten waartoe een bijzondere machtiging werd verleend bij besluit van de burgemeester van de stad Brussel voor de gedeelten van het grondgebied bedoeld in het eerste lid, 1°, van de burgemeester van de stad Namen voor het gedeelte van het grondgebied bedoeld in het eerste lid, 2°, of van de burgemeester van de stad Eupen voor het gedeelte van het grondgebied bedoeld in het eerste lid, 3°. ".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2017.

FILIP Van Koningswege : De minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON Met `s Lands Zegel gezegeld : De minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken. - K54-2531.

^