Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 2020
gepubliceerd op 20 januari 2020

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank te Gent naar Kortrijk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019043001
pub.
20/01/2020
prom.
14/01/2020
ELI
eli/besluit/2020/01/14/2019043001/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank te Gent naar Kortrijk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 86bis, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 06/07/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017020543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten sluiten;

Gelet op het advies van de hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Gent, gegeven op 28 januari 2019;

Gelet op het advies van de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Gent, gegeven op 31 januari 2019;

Gelet op het advies van de stafhouder van de orde van advocaten van de balie West-Vlaanderen, gegeven op 1 maart 2019;

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent van 29 april 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 oktober 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 november 2019;

Gelet op advies 66.769/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank te Gent wordt tijdelijk naar Kortrijk overgebracht.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 januari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^