Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017020543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017012985 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de ju 1. 953 x 127,57 /122,42 = 993,09 euro; 2. 1.224 x 127,57 /122,42 = 1.275,49 euro; 3. 1.493 x (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017013029 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2017 zijn de koninklijke besluiten van 18 juli 2017 houdende de benoeming tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, ingetrokken van: - de heer Huwart F type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017013062 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd en van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017031052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 en ter wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende havenstaatcontrole type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017204259 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 juli 2017, - is de heer De Paepe X., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket Brussel, benoemd tot rechter gespe cialiseerd in strafzaken in Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. - (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017012994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017020506 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 8 maart 2017 wordt Mevr. Valérie BOELS ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Na Bij ministerieel besluit van 8 maart 2017 wordt Mevr. Katrijn COPPENS ontheven uit haar functie(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017204273 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 juli 2017 wordt de NV Drumdrum vanaf 7 juli 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 7 juli 2017 wordt de "GmbH Seiler Internationa Bij ministerieel besluit van 18 juli 2017 wordt de door de "SA Travaux et Exploitations&qu(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017040650 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0029: NV Vereno/NV Auto Terminus Brugge en NV Auto Terminus Oostende. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 24 a Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de (i) handel in auto's en (...) type bericht prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017040649 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0028 : Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Universitaire Ziekenhuizen/Cegeka Health Care NV/nexuzhealth NV. - Zaak die in aanmerking kan komen v Op 24 augustus 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanme(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017013026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging en vergunning aan Northwester 2 NV voor de bouw en de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank Bij ministerieel besluit van 18 december 2015, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 s De machtiging wordt verleend voor een termijn van vijf jaar. De vergunning wordt verleend voor een (...) type vergunning prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017013027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging en vergunning aan NEMOS GmbH voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie nabij de haven van Oostende Bij ministerieel besluit van 13 juni 2017, genomen krachtens het koninklijk besluit v De machtiging wordt verleend voor een termijn van één jaar. De vergunning wordt verleend voor een t(...) type vergunning prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017030606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017030663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg, Gewestelijke

erratum

type erratum prom. 31/07/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017013081 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van : - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend; - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen; en - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot menselijk lichaamsmateriaal. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017204324 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Architecten (niveau A) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingmaatschappij (BGHM). Selectienummer : AFB17024 Solliciteren kan tot 14/09/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017204328 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige diensthoofden Loonbeheer (niveau A), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG17147 Deze selectie werd afgesloten op 24/07/2017 (datum PV). Er is 1 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017013078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt de heer Bram Van Bockxlaer tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017030866 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 9 januari 2017, wordt de heer DISLI Abdurahman definitief benoemd op 1 december 2016 in de hoedanigheid van Werkman van O Bij beslissing van de directeur-generaal van 9 januari 2017, wordt de heer DURAN Umit definitie(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/08/2017 numac 2017031032 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2018 1. In 2018 worden **** van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur georganiseerd. De details betreffende deze sessies kunnen ****(...) 2. **** ****. De inschrijvingen voor de sessies januari, februari, maart, april, mei en ****(...)
^