Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 mei 2019
gepubliceerd op 12 juni 2019

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202558
pub.
12/06/2019
prom.
05/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/05/2019202558/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 2, 3°, b, vierde lid, van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen wordt vervangen als volgt : "De Koning bepaalt wat voor de toepassing van deze wet onder vrije beroepen moet worden verstaan.".

Art. 3.Artikel 7, 3°, van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen wordt vervangen als volgt : "3° datum van het faillissement: de datum van het vonnis van faillietverklaring zoals bedoeld in artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht;".

Art. 4.In artikel 10, § 2, van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen worden de woorden "overeenkomstig artikel 6 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht;".

Art. 5.Artikel 12 van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 12.Titel IV, hoofdstuk II, afdeling 4, van deze wet is enkel van toepassing in geval van overname van activa binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van het faillissement of binnen enige andere termijn vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

De termijn bedoeld in het eerste lid kan verlengd worden met twee maanden indien bij het verstrijken van deze termijn : - de curator aan het Fonds schriftelijk bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer, of; - de curator nagelaten heeft de inlichtingen bepaald in artikel 50, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, mee te delen aan het Fonds.

De tweede termijn, bedoeld in het tweede lid, kan nog verlengd worden met twee maanden indien de curator bij het verstrijken van deze tweede termijn aan het Fonds schriftelijk bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer.".

Art. 6.In artikel 40bis, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "binnen een termijn van zes maanden" vervangen door de woorden "binnen de termijn bepaald bij artikel 12".

Art. 7.In artikel 42 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, laatste streepje, worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "vier maanden";2° in het tweede lid worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "vier maanden";3° het laatste lid wordt opgeheven.

Art. 8.De bepalingen van de artikelen 5, 6 en 7 zijn van toepassing in geval van sluiting van de onderneming waarvan de datum van de sluiting zich bevindt na de datum van hun inwerkingtreding.

Art. 9.De artikelen 5, 6, 7 en 8 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS Met 's Lands Zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : Doc 54 3620/(2018/2019) 001 : Wetsvoorstel van de heer Vercamer en mevrouw Lanjri 002 : Verslag 003 : Tekst aangenomen door de Commissie 004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd Integraal verslag : 25 april 2019

^