Etaamb.openjustice.be
Wet van 04 april 2014
gepubliceerd op 25 april 2014

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000320
pub.
25/04/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/wet/2014/04/04/2014000320/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

4 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's sluiten tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 7/1, eerste lid, van de wet van 21 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's sluiten tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, ingevoegd bij de wet van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/11/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's sluiten, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden : "alsook met het oog op automatische nummerplaatherkenning".

Art. 3.In artikel 7/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/11/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3, tweede lid, worden de woorden "in het kader van een grote volkstoeloop" ingevoegd tussen de woorden "mobiele camera's" en de woorden ", geeft hij de Commissie",;2° paragraaf 3 wordt aangevuld met twee leden luidende : "Wanneer de officier van bestuurlijke politie beslist om over te gaan tot het gebruik van mobiele bewakingscamera's gericht op automatische nummerplaatherkenning, geeft hij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kennis van die beslissing.Er wordt ieder trimester een omstandig verslag overgezonden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over het aantal keren dat deze mobiele bewakingscamera's zijn gebruikt en de plaatsen waar dat is gebeurd.

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de vorm en de inhoud van het standaard meldingsformulier, de vorm en de inhoud van het omstandig trimestrieel verslag, alsook de wijze waarop deze worden overgezonden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.".

Art. 4.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : DOC 53 2986 (2012/2013).

Integraal verslag : 27 maart 2014.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2169 - 2012/2013.

Handelingen van de Senaat : 18 juli 2013.

^