Etaamb.openjustice.be
Wet van 02 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Wet tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009197
pub.
30/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/wet/2014/04/02/2014009197/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtingen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, vervangen bij de wet van 25 oktober 1950, wordt de tweede zin, die aanvangt met de woorden "Zij wordt" en eindigt met de woorden "burgerlijke partij.", vervangen door wat volgt : "Zij kan worden veroordeeld in alle, dan wel een deel van de kosten door de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij." Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-2675 Integraal verslag : 20 februari 2014 Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2499

^