Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 10 juni 2011

Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 23 april 2010 wordt de vergunning v Bij ministerieel besluit van 30 april 2010 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000357
pub.
10/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 23 april 2010 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer KELLER, Rudolf, gevestigd te 2520 RANST (Oelegem), Kerkstraat 11. Deze vergunning is geldig tot 22 april 2015.

Bij ministerieel besluit van 30 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2010 pub. 26/05/2010 numac 2010035339 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2010 pub. 26/05/2010 numac 2010035340 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010003294 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de cel voor financiële informatieverwerking sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming heer DE SMEDT, Tim, gevestigd te 8790 WAREGEM, Zultseweg 177, bus 2. Deze vergunning is geldig tot 29 april 2015.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010003335 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming ARGUS TEAM BVBA, gevestigd te 2400 MOL, Bietenstraat 81. Deze vergunning is geldig tot 18 mei 2015.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010003335 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming SasConsult BVBA, gevestigd te 8520 KUURNE, Vijverhoek 38. Deze vergunning is geldig tot 18 mei 2015.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010003335 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer GOENS, Olivier, gevestigd onder de benaming Gestion des risques criminels consulting te 4000 LUIK, rue du Château Massart 88. Deze vergunning is geldig tot 18 mei 2015.

Bij ministerieel besluit van 3 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010003375 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 09/06/2010 numac 2010021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DE VOS, Carl, gevestigd te 9470 DENDERLEEUW, Nieuwstraat 36. Deze vergunning is geldig tot 2 juni 2015.

Bij ministerieel besluit van 10 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010204282 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204283 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming BART WALTERUS IN ADVIES GCV, gevestigd onder de benaming BWiA te 3053 OUD-HEVERLEE (Haasrode), Boetsenberg 22. Deze vergunning is geldig tot 9 juni 2015.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming EUROPEAN SECURITY CONSULT BVBA, gevestigd te 8500 KORTRIJK, Sint Denijsestraat 243. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2015. Bij ministerieel besluit van 07 september 2010 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer WATTECAMPS David, gevestigd onder de benaming AXXESS.IT te 7911 FRASNES-lez-ANVAING, rue Belle eau 20. Deze vergunning is geldig tot 6 september 2015.

Bij ministerieel besluit van 17 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2010 pub. 06/10/2010 numac 2010204956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de motieven voor het toepassen van een stelsel plus minus conto binnen de NV AutoVision type ministerieel besluit prom. 17/09/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 17/09/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010003533 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 17/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DELFOSSE, Luc, gevestigd te 4630 SOUMAGNE, chaussée de Wégimont 95. Deze vergunning is geldig tot 16 september 2015.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming GEVEDIMO BVBA, gevestigd te 1070 ANDERLECHT, Westland Shopping Center, boulevard Sylvain Dupuis 301. Deze vergunning is geldig tot 4 oktober 2015.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2010 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer VERDONCK, Wim, gevestigd te 8400 OOSTENDE, Oosthinderstraat 45. Deze vergunning is geldig tot 03 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 9 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer VAN GYSEL, Peter, gevestigd te 9130 BEVEREN (Kieldrecht), Dorpsstraat 32. Deze vergunning is geldig tot 8 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 24 november 2010 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming ART OF PROTECTION BVBA, gevestigd te 9700 OUDENAARDE, Molenaarsstraat 5. Deze vergunning is geldig tot 23 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 24 november 2010 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer VAN NEYGHEM, Pieter, gevestigd te 9200 DENDERMONDE, Verbindingsstraat 37. Deze vergunning is geldig tot 23 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2010 pub. 09/12/2010 numac 2010014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming BETAFENCE NV, gevestigd onder de benaming Betafence Projects te 8550 ZWEVEGEM, Deerlijkstraat 58A. Deze vergunning is geldig tot 25 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2010 pub. 09/12/2010 numac 2010014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming THERY BVBA, gevestigd te 8501 KORTRIJK (Heule), Kortrijksestraat 26. Deze vergunning is geldig tot 25 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2010 pub. 09/12/2010 numac 2010014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer AERTGEERTS, Mark, gevestigd te 2230 HERSELT (Ramsel), Houtvensesteenweg 63. Deze vergunning is geldig tot 25 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming heer QUALITY SECURITY BVBA, gevestigd te 3500 HASSELT, Kempischesteenweg 49. Deze vergunning is geldig tot 28 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer PICQUEUR, Renaat, gevestigd te 9960 ASSENEDE, Kapellestraat 29. Deze vergunning is geldig tot 28 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DE BACKER, François, gevestigd te 9300 AALST, Bergekouter 1. Deze vergunning is geldig tot 28 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DAELEMANS, Peter, gevestigd te 2820 BONHEIDEN (Rijmenam), Gemeenteplein 25. Deze vergunning is geldig tot 28 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer LEPLAE, Thierry, gevestigd te 2861 OLV-WAVER, Dijk 29, bus 1. Deze vergunning is geldig tot 28 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming SURE SECURITY EVENTS BVBA, gevestigd te 3290 DIEST (Webbekom), Industriepark 18.

Deze vergunning is geldig tot 28 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming ESSC NV, gevestigd te 2610 ANTWERPEN (Wilrijk), Boomsesteenweg 690. Deze vergunning is geldig tot 28 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan Mevr. DENIS, Christine, gevestigd te 4420 SAINT-NICOLAS, rue de la Paix 30. Deze vergunning is geldig tot 28 november 2015.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten9 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer VANDERKIMPEN, Hendrik, gevestigd te 9681 MAARKEDAL, Rijksweg 163. Deze vergunning is geldig tot 22 december 2015.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer HOLBRECHTS, Johan, gevestigd te 3040 HULDENBERG, Keienveld 22. Deze vergunning is geldig tot 6 januari 2016.

Bij ministerieel besluit van 10 januari 2011 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DE TROY, Wouter, gevestigd te 9230 WETTEREN, Serskampsteenweg 241. Deze vergunning is geldig tot 9 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming NATHANAS CONSULTING BVBA, gevestigd te 1428 EIGEN-BRAKEL (Lillois-Witterzée), avenue Grande Closière 18. Deze vergunning is geldig tot 30 januari 2016.

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming heer PIEN, Stefanie, gevestigd te 9620 ZOTTEGEM, Verstraetenplein 57. Deze vergunning is geldig tot 13 februari 2016.

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DE LANGHE, NIC, gevestigd onder de benaming DELATEC te 9930 ZOMERGEM, Weldadigheidstraat 22. Deze vergunning is geldig tot 13 februari 2016.

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer COREMANS, Geert, gevestigd te 3010 LEUVEN (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan 7.

Deze vergunning is geldig tot 13 februari 2016.

Bij ministerieel besluit van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming WINGS NV, gevestigd te 2500 LIER, Mercatorlaan 22. Deze vergunning is geldig tot 24 februari 2016.

Bij ministerieel besluit van 5 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten2 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer SUCHOWOLSKI, Michaël, gevestigd te 2020 ANTWERPEN, Tentoonstellingslaan 24. Deze vergunning is geldig tot 4 april 2016.

Bij ministerieel besluit van 6 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten5 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DEMAN Kevin, gevestigd te 8930 MENEN, Bruggestraat 351. Deze vergunning is geldig tot 5 april 2016.

Bij ministerieel besluit van 18 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming PROXECURITY BVBA, gevestigd te 4960 MALMEDY, rue des Princes Abbés 28. Deze vergunning is geldig tot 17 april 2016.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten2 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer FOULON, Michel, gevestigd te 6530 THUIN, rue 't Serstevens 18 B. Deze vergunning is geldig tot 21 april 2016.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten2 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer MOUVET, DAVID, gevestigd te 1480 TUBEKE, rue de la Colline 65, bus 109. Deze vergunning is geldig tot 21 april 2016.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten6 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DE BIE, BART, gevestigd te 9420 ERPE-MERE, Vijfhuizen 6. Deze vergunning is geldig tot 2 mei 2016.

Bij ministerieel besluit van 09 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer HERREMANS, Didier, gevestigd te 2940 STABROEK (Hoevenen), Platanenlaan 158. Deze vergunning is geldig tot 8 mei 2016.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming SCOPE CVBA, gevestigd te 3660 OPGLABBEEK, weg naar Zwartberg 231, bus 6. Deze vergunning is geldig tot 15 mei 2016.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer BARREZEELE, LODE, gevestigd te 9420 ERPE-MERE, Vijfhuizen 6. Deze vergunning is geldig tot 15 mei 2016.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming Security Coach BVBA, gevestigd te 1981 ZEMST (Hofstade), Kerkhoflei 37. Deze vergunning is geldig tot 15 mei 2016.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten8 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming MBECKERS - ITC SARL, gevestigd te L-9990 WEISWAMPACH, Duarrefstrooss 62. Deze vergunning is geldig tot 18 mei 2016.

^