Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 juni 2010
gepubliceerd op 09 juni 2010

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2010021067
pub.
09/06/2010
prom.
03/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten


De Eerste Minister, Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5;

Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigden : 1° van de Federale Regering : de heer M.Fourman, Adviseur-generaal bij de FOD Buitenlandse Zaken; 2° van de Regering van het Brussels Hoofstedelijk Gewest : Mevr.L. Lolivier, Verantwoordelijk van de cel « Opdrachten & Contracten » van de Directie Administratieve Ondersteuning van Mobiel Brussel bij het Ministerie van het Brussels Hoofstedelijk Gewest.

Art. 2.Wordt benoemd tot plaatsvervangende lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde : 1° van het Verbond van Belgische Ondernemingen : - de heer C.Gheur, Adviseur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 3 juni 2010.

De Eerste Minister, Y. LETERME

^