Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 april 2011
gepubliceerd op 17 juni 2011

Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027123
pub.
17/06/2011
prom.
18/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2011. - Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen, inzonderheid op artikel 237/30;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen sluiten betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen, artikelen 583 tot 587;

Gelet op de erkenningsaanvragen ingediend door de aanvragers en na analyse door de administratie van de bewijsstukken overgelegd ter staving van de aanvragen, overeenkomstig hetzelfde besluit;

Overwegende dat de aanvragers voldoen aan de krachtens hetzelfde besluit gestelde voorwaarden, Besluit :

Artikel 1.De erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen wordt toegekend aan de natuurlijke en rechtspersonen waarvan de lijst als bijlage bij dit besluit gaat.

Art. 2.De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, die ingaat op de datum van de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De bijlage maakt noodzakelijk deel uit van dit besluit.

Namen, 18 april 2011.

J.-M. NOLLET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^