Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 december 2009
gepubliceerd op 22 december 2009

Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009205884
pub.
22/12/2009
prom.
03/12/2009
ELI
eli/besluit/2009/12/03/2009205884/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2009. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals gewijzigd bij het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen, inzonderheid op de artikelen 237/27, tweede lid, 237/28, § 1, tweede en derde lid, en § 3, 237/29, 237/30, tweede lid, 237/30, derde lid, en 237/35, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 april 2009;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 30 april 2009;

Gelet op het advies van de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), gegeven op 26 mei 2009;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 46.967/2/V, gegeven op 22 juli 2009 overeenkomstig artikel 84, § 1, lid 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 inzake de energieprestatie van de gebouwen, overeenkomstig artikel 15, § 1, tweede lid ervan.

Art. 2.In het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium worden onder Titel IV met als opschrift "Uitvoeringsmaatregelen van Boek IV" van Boek V met als opschrift "Uitvoeringsmaatregelen" de volgende bepalingen ingevoegd na artikel 576 : « HOOFDSTUK VI. - Certificering van de bestaande woongebouwen Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 577.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op elk bestaand woongebouw waarvan de datum van het bericht van ontvangst van de eerste vergunningsaanvraag van vóór 1 mei 2010 dateert. Afdeling 2. - Het EPB-attest voor bestaande woongebouwen

Art. 578.Het EPB-attest voor bestaande woongebouwen wordt opgemaakt door een erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw.

Het vloeit uitsluitend voort uit de toepassing van de in artikel 597 bedoelde software.

Art. 579.Naast de in artikel 237/27 bedoelde elementen bevat het EPB-attest voor een bestaand woongebouw minstens de volgende gegevens : - het adres van het gebouw of van de wooneenheid; - als ze bestaat, de datum van toekenning van de bouw-, stedenbouwkundige of globale vergunning die de bouw van het gebouw machtigt en haar referentienummer; - wanneer het gebouw uitgerust wordt met gemeenschappelijke verwarmings- of warmwatervoorzieningsinstallaties, de aanwijzing van de al dan niet aanwezigheid in elke wooneenheid van systemen voor individuele meting van de consumpties; - een buitenfoto van het gebouw, waarbij de betrokken wooneenheid wordt geïdentificeerd; - de versie van de gebruikte berekeningsoftware en protocol voor de verzameling van de gegevens; - het referentienummer van het attest; - de prijs van het attest; - de datum van afgifte van het attest; - de identificatie en het erkenningsnummer van de erkende EPB-certificeerder voor bestaande woongebouwen en zijn handtekening.

De Minister kan de inhoud van het EPB-attest voor bestaande woongebouwen aanvullen om er de indicatoren van de energieprestatie van het gebouw en de aanbevelingen voortvloeiend uit de in artikel 597 bedoelde software in te voegen. Hij maakt een model van een EPB-attest voor een bestaand woongebouw op.

Art. 580.De flatgebouwen die over een gemeenschappelijke verwarmings-, warmwatervoorzienings- of ventilatie-installatie of een installatie van fotovoltaïsche zonnecollectoren beschikken, maken het voorwerp uit van een gedeeltelijk verslag van de gegevens betreffende die gemeenschappelijke elementen.

Dat gedeeltelijke verslag heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

Het gedeeltelijke verslag mag slechts door een erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw opgemaakt worden.

De medeëigenarenverenigingen worden ertoe gehouden over een gedeeltelijk verslag betreffende de gemeenschappelijke verwarmings-, warmwatervoorzienings- of ventilatieinstallatie of de installatie van fotovoltaïsche zonnecollectoren te beschikken en dat verslag gratis ter beschikking te stellen van elke eigenaar of houder van een zakelijk recht op een privatief gedeelte van het gebouw.

Voor elke van de flats van het gebouw kan het EPB-attest voor een bestaand woongebouw opgemaakt worden op grond van, enerzijds, het gedeeltelijke verslag en, anderzijds, de aan de privatieve gedeelten eigen gegevens.

Art. 581.Het bestuur zorgt voor de organisatie en het beheer van een databank die alle EPB-attesten voor bestaande woongebouwen alsmede alle gedeeltelijke verslagen van de gemeenschappelijke installaties van de flatgebouwen bevat.

De technische gegevens die voor de opmaking van een EPB-attest voor een bestaand woongebouw of van een in artikel 580 bedoeld gedeeltelijk verslag hebben gediend, met uitzondering van de persoonsgegevens, kunnen opnieuw worden gebruikt door een andere erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw om een nieuw EPB-attest voor een bestaand woongebouw of een nieuw gedeeltelijk verslag op te maken.

Art. 582.Het bestuur wordt ertoe gemachtigd om de EPB-attesten voor een bestaand woongebouw te controleren.

Daartoe mag het eisen dat de erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw het alle bewijsdocumenten die hij heeft bewaard, overmaakt.

De controle wordt ofwel op grond van die documenten, ofwel op grond van de gegevens die het bestuur zelf in het gebouw of op de installaties heeft vastgesteld, uitgeoefend. Afdeling 3. - De erkende EPB-certificeerders voor bestaande

woongebouwen Onderafdeling 1. - De erkenning van de EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen

Art. 583.§ 1. In de hoedanigheid van EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw kunnen erkend worden, de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren en die erkend worden overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren, op voorwaarde dat ze de in de artikelen 588 en volgende omschreven opleiding hebben gevolgd. § 2. In de hoedanigheid van EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw kan ook erkend worden, elke natuurlijke persoon die de volgende voorwaarden vervult : - houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bioingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk andere diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen integreert, of het bewijs leveren van minstens twee jaar ervaringen wat betreft de energetische aspecten van de gebouwen; - de opleiding gevolgd hebben en geslaagd zijn voor het examen bedoeld in de artikelen 588 en volgende.

De onderdanen van een andere Staat leveren het bewijs van hun kwalificatie op basis van diploma's en garanties die gelijkwaardig zijn met die bedoeld in het eerste lid. § 3. In de hoedanigheid van EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw kan ten slotte erkend worden, elke rechtspersoon die onder zijn personeel of medewerkers minstens een erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw telt, die aan de rechtspersoon verbonden is middels een contract waarvan de duur minstens gelijk is aan deze van de erkenning.

Art. 584.§ 1. Om als EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw erkend te worden, dienen de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren en die erkend worden overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren, het formulier voor kandidaatstelling voor erkenning bij het bestuur in, dat hun ter beschikking wordt gesteld door het bestuur en dat minstens de volgende elementen bevat : - de naam, het adres en het beroep van de aanvrager; - het afschrift van de erkenning gekregen overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren; - de verbintenis op erewoord om de voorwaarden betreffende de erkenning en de opdrachten van de EPB-certificeerder voor bestaande woongebouwen na te leven.

De andere kandidaten die natuurlijke personen zijn, dienen het formulier voor kandidaatstelling voor erkenning bij het bestuur in, dat hun ter beschikking wordt gesteld door het bestuur en dat minstens de volgende elementen bevat : - de naam, het adres en het beroep van de aanvrager; - de titels, kwalificaties en afschrift van het diploma van de aanvrager of het bewijs van de ervaring wat betreft de energetische aspecten van de gebouwen; - de verbintenis op erewoord om de voorwaarden betreffende de erkenning en de opdrachten van de EPB-certificeerder voor bestaande woongebouwen na te leven.

De Minister kan de vorm en de inhoud van het formulier voor kandidaatstelling voor erkenning bedoeld in het eerste en het tweede lid bepalen. § 2. Binnen de twee weken die volgen op de ontvangst van het dossier voor kandidaatstelling voor erkenning stuurt het bestuur een bericht van ontvangst naar de aanvrager, waarin het aangeeft dat het dossier volledig of ontvankelijk is.

Indien het dossier onvolledig is, dan vermeldt het bericht van ontvangst de ontbrekende stukken en verduidelijkt het dat de procedure bij de ontvangst daarvan opnieuw begint.

Binnen veertig dagen te rekenen van de kennisgeving van de volledigheid en de ontvankelijkheid van de aanvraag deelt het bestuur zijn beslissing aan de aanvrager om de kandidatuur al dan niet te aanvaarden mede.

Door de kennisgeving van de aanvaarding van de kandidatuur wordt de kandidaat ertoe gemachtigd om zich in te schrijven voor de opleidingen en, in voorkomend geval, voor het examen bedoeld in de §§ 1 en 2 van artikel 589. Die kennisgeving vermeldt de praktische modaliteiten voor de organisatie van die opleidingen en, in voorkomend geval, van het examen.

Bij afwijzing van de kandidatuur deelt het bestuur zijn beslissing aan de kandidaat mede met vermelding van de redenen van de afwijzing.

Aan het einde van de opleidingen en van het examen bedoeld in lid 1 en lid 2 van artikel 589 en na ontvangst van het in artikel 591, § 2, bedoelde verslag erkent de Minister de kandidaten die de in artikel 583, §§ 1 of 2, bedoelde voorwaarden vervullen.

Het ministerieel besluit vermeldt : 1° het erkenningsnummer;2° het adres van de overeenkomstig de artikelen 597 en 598 te gebruiken databank. Dat besluit wordt aan de erkende kandidaten medegedeeld binnen een termijn van veertig dagen na ontvangst van het in artikel 591, § 2 bedoelde verslag. De kennisgeving vermeldt de modaliteiten voor de toegang tot de overeenkomstig de artikelen 597 en 598 te gebruiken databank.

Art. 585.§ 1. De rechtspersonen dienen een formulier voor de aanvraag tot erkenning in, dat hun door het bestuur ter beschikking wordt gesteld en dat minstens de volgende elementen bevat : - de officiële identificatie van de rechtspersoon, een gecoördineerde versie van zijn statuten, de lijst van de bestuurders of zaakvoerders alsook het ondernemingsnummer; - de naam, het adres en de hoedanigheid van de contactpersoon; - een afschrift van het contract waarmee de rechtspersoon verbonden is aan de natuurlijke persoon die houder is van de erkenning; - een afschrift van het erkenningsattest dat aan de natuurlijke persoon die houder is van de erkenning, afgegeven wordt.

De Minister kan de vorm en de inhoud van het formulier voor de aanvraag tot erkenning bepalen. § 2. Binnen de twee weken die volgen op de ontvangst van het dossier betreffende de aanvraag tot erkenning stuurt het bestuur een bericht van ontvangst naar de aanvrager waarin het aangeeft dat het dossier volledig of ontvankelijk is.

Indien het dossier onvolledig is, dan vermeldt het bericht van ontvangst de ontbrekende stukken en verduidelijkt het dat de procedure bij de ontvangst daarvan opnieuw begint.

Binnen veertig dagen te rekenen van de zending van het bericht van ontvangst van de erkenningsaanvraag waaruit blijkt dat het dossier volledig is, deelt het bestuur de aanvrager zijn beslissing om de kandidatuur al dan niet te aanvaarden, mede.

Bij afwijzing van de aanvraag betekent het bestuur zijn beslissing aan de verzoekster met vermelding van de redenen van de afwijzing.

De Minister erkent de kandidaten die de in artikel 583, § 3, bedoelde voorwaarden vervullen.

Het ministerieel besluit vermeldt : 1° het erkenningsnummer;2° de identificatie van de erkende EPB-certificeerder(s) voor bestaande woongebouwen die middels een contract bedoeld in artikel 583, § 3, aan de rechtspersoon verbonden is (zijn);3° het adres van de overeenkomstig artikel 597 te gebruiken databank. Het wordt aan de erkende kandidaten betekend binnen veertig dagen te rekenen van de kennisgeving van de volledigheid en de ontvankelijkheid van de erkenningsaanvraag. De kennisgeving bepaalt de modaliteiten voor de toegang tot de overeenkomstig de artikelen 597 en 598 te gebruiken databank.

Art. 586.Op zijn website maakt het bestuur de lijst van de erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen bekend.

Art. 587.De erkenning wordt toegestaan voor een periode van vijf jaar te rekenen van de ondertekening van het erkenningsbesluit.

De erkenning kan vernieuwd worden.

De aanvraag tot vernieuwing moet ingediend worden bij het bestuur negentig dagen vóór de datum waarop de erkenning vervalt. In dat geval wordt de erkenning verlengd tot het moment waarop de Minister over de aanvraag tot vernieuwing heeft besloten.

De beslissing tot vernieuwing wordt op de website van het bestuur bekendgemaakt.

Onderafdeling 2. - De opleiding van de EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen

Art. 588.De opleidingen en de examens van de kandidaat-EPB-certificeerders voor een bestaand woongebouw worden door erkende opleidingscentra georganiseerd.

De erkende centra gebruiken de opleidingsdragers die het bestuur hun ter beschikking stelt.

Art. 589.§ 1. Voor de in artikel 583, § 1, bedoelde personen bevat de opleiding met name : - een luik over het vigerende regelgevend verband inzake de certificering van de bestaande woongebouwen alsmede een informatie over de bijzonderheden van, enerzijds, de certificering en, anderzijds, de energie-audit; - een praktisch luik betreffende de fysica van het omhulsel van het gebouw; - een praktisch luik over de individuele technische installaties, met name de verwarmings- en warmwaterproductie-installaties, met inbegrip van het gebruik van thermische zonnecollectoren, koel- en ventilatiepanelen alsmede de installaties van fotovoltaïsche zonnecollectoren; - een luik over de theoretische en praktische aspecten van de gemeenschappelijke verwarmings- en warmwatervoorzieningsinstallaties, met inbegrip van het gebruik van thermische zonnecollectoren, koel- en ventilatiepanelen alsmede de installaties van fotovoltaïsche zonnecollectoren; - een luik betreffende het protocol voor de verzameling van de gegevens bedoeld in artikel 597 alsmede de formulieren voor de verzameling van de gegevens die met het oog op de opmaking van het attest gebruikt moeten worden; - een luik over het gebruik van de in artikel 597 bedoelde software dat minstens een praktisch voorbeeld bevat van alle fasen die nodig zijn voor de opmaking van een attest alsmede van het in artikel 580 bedoelde gedeeltelijke verslag, met inbegrip van de uit de software voortvloeiende aanbevelingen; - een luik over de werking van de databank bedoeld in artikel 581. § 2. Voor de in artikel 583, § 2, bedoelde natuurlijke personen bevat de opleiding met name : - een luik over het vigerende regelgevend verband inzake de certificering van de bestaande woongebouwen alsmede een informatie over, enerzijds, de bijzonderheden van de certificering en, anderzijds, de energie-audit; - een theoretisch luik betreffende de fysica van het omhulsel van het gebouw; - een theoretisch en praktisch luik over de individuele technische installaties, met name de verwarmings- en warmwaterproductie-installaties, met inbegrip van het gebruik van thermische zonnecollectoren, koel- en ventilatiepanelen alsmede de installaties van fotovoltaïsche zonnecollectoren; - een luik over de theoretische en praktische aspecten van de gemeenschappelijke verwarmings- en warmwatervoorzieningsinstallaties, met inbegrip van het gebruik van thermische zonnecollectoren, koel- en ventilatiepanelen alsmede de installaties van fotovoltaïsche zonnecollectoren; - een luik betreffende het protocol voor de verzameling van de gegevens bedoeld in artikel 597 alsmede de formulieren voor de verzameling van de gegevens die met het oog op de opmaking van het attest gebruikt moeten worden; - een luik over het gebruik van de in artikel 597 bedoelde software dat minstens een praktisch voorbeeld bevat van alle fasen die nodig zijn voor de opmaking van een attest alsmede van het in artikel 580 bedoelde gedeeltelijke verslag, met inbegrip van de uit de software voortvloeiende aanbevelingen; - een luik over de werking van de databank bedoeld in artikel 581.

De in het eerste lid van § 2 bedoelde opleiding wordt bekrachtigd door een examen dat een mondelinge en een schriftelijke proef omvat, waarbij een cijfer van gemiddeld minstens 12/20 of hoger gehaald moet worden om voor het examen te slagen. Het schriftelijke examen heeft betrekking op de in het eerste lid van § 2 bedoelde theoretische en praktische aspecten. Het mondelinge examen bestaat erin het bewijs van de kennis van het gebruik van het protocol voor de verzameling van de gegevens en van de software bedoeld in artikel 597 te leveren.

Art. 590.Het erkende opleidingscentrum deelt het bestuur de voor de cursussen en examens voorziene data minstens vijftien dagen voor het begin ervan mee.

Het bestuur kan de opleidingen en de examens bijwonen.

Art. 591.§ 1. Voor de in artikel 583, § 1, bedoelde personen maakt het erkende opleidingscentrum binnen vijftien dagen na de opleiding een attest waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd, aan de kandidaten over, die het geheel van de opleiding hebben gevolgd.

Voor de in artikel 583, § 2, bedoelde personen maakt het erkende opleidingscentrum binnen vijftien dagen na het examen een attest waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd, aan de kandidaten die het geheel van de opleiding hebben gevolgd, alsmede een verslag tot vaststelling van de op het examen verkregen resultaten over. § 2. Binnen dertig dagen na een opleidings- of examenzitting wordt een verslag over die zitting overgemaakt aan het bestuur.

Dat verslag bevat minstens de volgende elementen : 1° de lijst van de kandidaten die de opleidingen hebben bijgewoond en, in voorkomend geval, voor het examen zijn geslaagd;2° voor elke persoon die voor de opleiding ingeschreven is, diens nauwgezetheidscijfer;3° de lijst van de juryleden die de examens bijgewoond hebben;4° de percentages die door de verschillende kandidaten behaald zijn bij de verschillende examengedeelten en het berekende gemiddelde van die verschillende proeven. Het verslag wordt door de verantwoordelijke(n) voor het erkende opleidingscentrum ondertekend. § 3. Om de kosten te dekken voortvloeiend uit de organisatie van de opleidingen en de examens, mag het erkende opleidingscentrum een inschrijvingsrecht van de kandidaten innen.

De Minister kan het maximumbedrag van het inschrijvingsrecht vastleggen.

Onderafdeling 3. - De erkenning van de opleidingscentra

Art. 592.Om erkend te worden, moet het opleidingscentrum de volgende voorwaarden vervullen : 1° in staat zijn om de in artikel 589 bedoelde opleidingen en examens te organiseren;2° in staat zijn om de in artikel 599 bedoelde voortdurende opleidingen te organiseren;3° over onderwijzend personeel beschikken dat tegelijkertijd houder is van een erkenning sinds minstens twee jaar als auditeur die energie-audits in de huisvestingssector uitvoert en die erkend wordt overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren, en van een erkenning als certificeerder voor bestaande woongebouwen;4° over de technische uitrustingen beschikken die nodig zijn voor het goede verloop van de opleidingen, met name doeltreffend informaticamaterieel in voldoende aantal.

Art. 593.De erkenningsaanvraag wordt per brief ingediend of tegen ontvangbewijs aan het bestuur overgemaakt door middel van het formulier dat door het bestuur ter beschikking wordt gesteld.

De Minister kan de vorm en de inhoud van het formulier voor de erkenningsaanvraag bepalen.

Het bestuur richt zijn beslissing waarbij over de volledigheid en de ontvankelijkheid van de aanvraag wordt beslist, aan de aanvrager binnen vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag.

Als de aanvraag onvolledig is, wijst het bestuur de aanvrager op de ontbrekende inlichtingen of documenten.

De Minister stuurt zijn beslissing tot toekenning of weigering van de erkenning binnen veertig dagen. Als de erkenning wordt verleend, wordt een erkenningsnummer aan het centrum toegekend.

Het bestuur maakt de lijst van de erkende opleidingscentra op zijn website bekend.

Art. 594.De erkenning van het centrum wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de ondertekening van het erkenningsbesluit.

De erkenning kan vernieuwd worden.

De aanvraag tot vernieuwing moet negentig dagen voor de datum waarop de erkenning vervalt, bij het bestuur ingediend worden. In dat geval wordt de erkenning verlengd tot het moment waarop de Minister over de vernieuwing heeft besloten.

De beslissing tot vernieuwing wordt op de website van het bestuur bekendgemaakt.

Art. 595.§ 1. Wanneer een opleidingscentrum de bepalingen van de artikelen 588 tot 591 niet naleeft, kan de Minister zijn erkenning opschorten of intrekken. § 2. Wanneer de Minister het voornemen heeft om de erkenning op te schorten of in te trekken, licht hij daar het betrokken opleidingscentrum per aangetekend schrijven over in.

Die zending vermeldt de vastgestelde tekortkomingen, de eventueel overwogen sanctie, de datum van het verhoor waarop het opleidingscentrum erom verzocht wordt zijn opmerkingen in te dienen, samen, in voorkomend geval, met zijn advocaat, en de wijze waarop het centrum het volledige dossier betreffende de ten laste gelegde tekortkomingen kan raadplegen.

Er wordt een proces-verbaal van het verhoor opgemaakt. Het opleidingscentrum wordt binnen twintig dagen na het verhoor in kennis gesteld van dat proces-verbaal.

De Minister stuurt zijn beslissing aan het opleidingscentrum binnen een termijn van veertig dagen na het verhoor.

Art. 596.Het erkende centrum deelt onverwijld elke desbetreffende wijziging die een gevolg kan hebben op zijn erkenning, aan het bestuur mede.

Onderafdeling 4. - De opdrachten van de erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen

Art. 597.In de uitoefening van hun functies verzamelen en behandelen de erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de software verbonden met de berekeningsmethode voor de energieprestatie van de bestaande woongebouwen, volgens het door het bestuur opgemaakte protocol dat hun gratis ter beschikking wordt gesteld.

Ze gebruiken de laatste versie van de berekeningsoftware en van het protocol, die hun ter beschikking worden gesteld.

Tijdens één jaar bewaren ze alle bewijzen van de in de gecertificeerde gebouwen en installaties verrichte vaststellingen.

Art. 598.De erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen maken een afschrift van elk attest dat ze opmaken, onder elektronisch formaat aan het bestuur over. Die zending moet voorafgaan aan de overmaking aan de eigenaar of aan de houder van een zakelijk recht van het papieren attest.

De erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen maken een papieren versie van het attest zoals het geproduceerd wordt door de software verbonden met de berekeningsmethode voor de energieprestatie van de bestaande woongebouwen, over aan de eigenaar of de houder van het zakelijk recht binnen een termijn van 30 dagen na de verzending aan het bestuur.

Art. 599.De erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen volgen de zittingen van doorlopende opleiding. Die opleidingen worden door de erkende centra georganiseerd en hebben een maximale jaarlijkse duur van 24 uur.

Art. 600.De erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen oefenen hun opdracht volledig onafhankelijk uit. Ze worden niet gemachtigd om attesten op te maken voor gebouwen of wooneenheden : - waarop ze een zakelijk of persoonlijk recht hebben; - waarvoor ze in welke hoedanigheid ook in het kader van een vastgoedtransactie tussenbeide komen; - waarvan de eigenaar of de houder van zakelijke rechten een bloedverwant in opgaande of dalende rechte lijn of hun werkgever is.

Art. 601.De erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen delen onverwijld elke wijziging van één van de in artikel 583 bedoelde voorwaarden of van de gegevens vermeld in de formulieren bedoeld in de artikelen 584, § 1, of 585, § 1, aan het bestuur mede.

Onderafdeling 5. - De sancties die toepasselijk zijn op de erkende EPB-certificeerders voor bestaande woongebouwen

Art. 602.§ 1. Wanneer een erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw zijn verplichtingen verzuimt, kan de Minister hem bestraffen.

De bedoelde tekortkomingen zijn : - de slechte kwaliteit van de attesten veroorzaakt met name door tekortkomingen op het gebied van de kwaliteit en de volledigheid van de vastgestelde gegevens of van de resultaten; - de tekortkomingen betreffende de in de artikelen 597 tot 601 bedoelde verplichtingen; - het ontbreken van één van de in artikel 583 bedoelde criteria.

De eerste keer dat een tekortkoming wordt vastgesteld, kan de Minister een aanmaning richten aan de erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw en hem gelasten zich aan te passen aan de eisen van dit besluit en eventueel aan een opleiding deel te nemen.

Als de erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw weigert zich aan te passen aan de eisen van dit besluit of aan een opleiding deel te nemen of indien nieuwe tekortkomingen worden vastgesteld, kan de Minister de erkenning intrekken.

Art. 603.Wanneer de Minister het voornemen heeft om een erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw te bestraffen, licht hij hem per aangetekend schrijven daarover voor.

Die zending vermeldt de vastgestelde tekortkomingen, de eventueel overwogen sanctie, de datum waarop de erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw erom verzocht wordt zijn opmerkingen in te dienen, samen, in voorkomend geval, met zijn advocaat, en de wijze waarop de erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw het volledige dossier betreffende de ten laste gelegde tekortkomingen kan raadplegen.

Er wordt een proces-verbaal van het verhoor opgemaakt. De erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw wordt binnen twintig dagen na het verhoor in kennis gesteld van dat proces-verbaal.

De Minister stuurt zijn beslissing aan de erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw binnen een termijn van veertig dagen na het verhoor.

Art. 604.Wanneer zijn erkenning wordt ingetrokken, verwittigt de erkende EPB-certificeerder voor een bestaand woongebouw onverwijld alle eigenaren of houders van zakelijke rechten met wie contracten met het oog op de opmaking van een attest uitgevoerd worden. »

Art. 3.Artikel 530, 20°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt vervangen als volgt : "20° Bestuur : de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie, Departement Duurzame Energie en Duurzaam Bouwen, Directie Duurzaam Bouwen".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Voor wat betreft de gebouwen bedoeld in artikel 577 van dit besluit, treedt Titel V van Boek IV sub artikel 10 van het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium in werking de dag waarop dit besluit in werking treedt.

De verplichting om overeenkomstig artikel 237/28, § 1, tweede en derde lid, en § 3, van het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium over een EPB-attest voor een bestaand woongebouw te beschikken is evenwel van toepassing : - voor de verkoopakten betreffende eengezinswoningen vanaf 1 juni 2010; - vanaf 1 juni 2011 voor iedere andere akte tot aanwijzing, overdracht of oprichting van een zakelijk recht dan de verkoop, met uitsluiting van de hypotheek of het onderpand of bij iedere akte waarbij een persoonlijk genotsrecht op eengezinswoningen wordt verleend; - vanaf 1 juni 2011 voor iedere andere akte tot aanwijzing, overdracht of oprichting van een zakelijk recht dan de verkoop, met uitsluiting van de hypotheek of het onderpand of bij de opmaking van iedere akte waarbij een persoonlijk genotsrecht op andere woongebouwen wordt verleend.

Art. 5.De in de bijlage bedoelde personen, die in hun hoedanigheid van opleiders in het kader van de energetische adviesprocedure en de certificering aangewezen worden, beschikken over een geldige erkenning als EPB-certificeerder voor bestaande woongebouwen voor een duur van 5 jaar te rekenen van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 6.Artikel 592, 3°, is uiterlijk één jaar nadat het eerste opleidingscentrum erkend is, van toepassing; het onderwijzend personeel wordt ondertussen geput uit de reserve opgebouwd door het bestuur in het kader van de opleidingen georganiseerd met het oog op de erkenning van de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren.

Art. 7.Op voorwaarde dat ze voor 1 juni 2010 zijn afgesloten, gelden de audits uitgevoerd overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren, als EPB-attest voor een bestaand gebouw tijdens vijf jaar te rekenen van de datum van het auditverslag.

Namen, 3 december 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

BIJLAGE LONCOUR, Xavier, LIMELETTE. CRABBE, Claude, LOUVAIN-LA-NEUVE. HEYMANS, Nicolas, LIMELETTE. GILOT, Ronald, ARBRE. LEROY, Bernard, MONT-SUR-MARCHIENNE. DENIS, Patricia, OHEY. MAIRESSE, Marc, LOUVAIN-LA-NEUVE. MEESSEN, Alain, LUIK. GOULARD, Quentin, PETITE-CHAPELLE. LEFEBVRE, Michael, TER HULPEN. CSIK, Nicolas, LUIK. FANIEL, Vincent, LUIK. KAISER, Gérard, RIXENSART. BUYSE, Françoise, LIBRAMONT. GUERLEMENT, Christophe, THUIN. PARADA, Javier, VERVIERS. VANDORMAEL, Laurence, WALHAIN. JADINON, Vincent, SINT-STEVENS-WOLUWE. DEMESMAECKER, Pierre, SINT-STEVENS-WOLUWE. BRANDT, Muriel, LIMBURG. CAUDRON, Ariane, WAHA. ROMER, Daphné, WELKENRAEDT. GREIMERS, Christina, LUIK. GENCO, Giuseppe, RANSART. AERTS, Raphael, SAINT-SERVAIS. FONTAINE, Ludovic, BLANDAIN. CHARDOME, Geoffroy, SART-LA-BUISSIERE. DUPONT, Géraldine, NAMEN. KEUTGEN, Gauthier, NAMEN. HOLZEMER, Luc, EMBOURG. HEEREN, Alain, FERRIERES. MATERNE, Edouard, NANINNE. HOCQUET, Jacques, ERQUELINNES. MATTHEWS, Jonathan, NAMEN. CAMBIER, Marcel, BERGEN. FRASELLE, Jérémie, LESSINES. DELMOTTE, Christophe, LIMELETTE. DELCAMPE, Maxime, HOLLAIN. MEESSEN, Alain, LUIK. SCHEINDERS, David, WALHORN. RENARD, Frédéric, NAMEN. LECLERCQ, Thomas, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 december 2009 betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen.

Namen, 3 december 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^