Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 december 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003414 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009003446 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003445 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009003455 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009009837 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009009846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de Solidarité socialiste » voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1991 waarbij, voor het vermelden van de gebruikte meeteenheden, aanvullende aanduidingen en afwijkende voorstellingen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009011499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1970 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen en tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de herijkverrichtingen van de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009011563 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009014328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 46 op de spoorlijn 43, baanvak Angleur-Marloie, te Marenne machtigt mits de bouw van een overbrugging over de sporen en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009021124 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raden van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009022610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009024462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van magistraten en plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009024467 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan HEAL type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009024466 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan APOPO type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009024469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2009 voor de opleiding van de interveniërende personen en de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig spoedgeval en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009204982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het aanvullend sociaal voordeel toegekend door het "Sociaal Fonds voor de vezelcement" (1) type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009204981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009205209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een syndicale premie in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 29/03/2010 numac 2009205211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid van de socio-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschap en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 21/12/2009 numac 2009205279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009205303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009205361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Ardooie en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009205596 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009205595 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009205598 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009205597 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010024055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2009 aan de Wereldunie voor Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2010011001 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie, voor rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 03/04/2015 numac 2015000182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 20/07/2016 numac 2016000447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de "European Union Monitoring Mission" in Georgië type ministerieel besluit prom. 03/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010200040 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij en het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, wat betreft de erkenning van de fokkersvereniging Studbook belge du Fjording VZW

arrest

type arrest prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031584 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen type arrest prom. 03/12/2009 pub. 22/10/2010 numac 2010031482 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen. - Rechtzetting

decreet

type decreet prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 2005 over de radio-omroep en de filmvoorstellingen type decreet prom. 03/12/2009 pub. 02/03/2010 numac 2010033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot tweede aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 03/12/2009 pub. 02/03/2010 numac 2010033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 03/12/2009 pub. 02/03/2010 numac 2010033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot tweede wijziging van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 03/12/2009 pub. 02/03/2010 numac 2010033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 03/12/2009 pub. 17/02/2010 numac 2010200270 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere op 18 juni 1998 type decreet prom. 03/12/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200271 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 2005 over de radio-omroep en de filmvoorstellingen. - Addendum

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031628 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009205703 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009205774 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Overlegd Actieprogramma 2009-2012 ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2010031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/12/2009 pub. 08/02/2010 numac 2010031026 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/1396 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vierde fase van de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben met de Franse Gemeenschapscommissie

erratum

type erratum prom. 03/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2010031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996
^