Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011018158 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011027111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het model van aanvraag tot overname van de krachtens het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verstrekt in de huurprijs van de woningen die gehuurd of in beheer worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een vereniging ter bevordering van de huisvesting, toegekende huuraftrek type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027120 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 9 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027121 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 12 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027123 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203275 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van vijf noodopvangwoningen gelegen in "Haus Raven" te 4780 Sankt Vith, Alter Wiesenbacher Weg 6

bericht

type bericht prom. 18/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011018152 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

erratum

type erratum prom. 18/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^