Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 24 april 2015
gepubliceerd op 16 juni 2015

Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015202744
pub.
16/06/2015
prom.
24/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2015. - Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen


Gelet op Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, zoals gewijzigd door de Richtlijnen 2006/38/EG en 2011/76/EU;

Gelet op Richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap;

Gelet op de Beschikking 2009/750/EG van de Commissie van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de hervorming der instellingen, met name artikel 92bis, § 1, zoals laatst gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014, en artikel 6, § 1, X, 1°, zoals laatst gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, met name artikel 4, § 3, zoals laatst gewijzigd bij bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de overeenkomst betreffende de realisatie van een gezamenlijke opdracht in de zin van artikel 19 van wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gesloten tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en SOFICO;

Overwegende dat het de bedoeling is van de gewesten om elk gewest de mogelijkheid te bieden om maximaal, maar met respect voor de Europeesrechtelijke minimumtarieven, de jaarlijkse verkeersbelasting als belasting op voertuigbezit te vervangen door de kilometerheffing voor zware vrachtvoertuigen als faire gebruiksheffing;

Overwegende dat artikel 4, § 3, van de Bijzondere Financieringswet voorschrijft dat de verkeersbelasting verschuldigd door een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een VZW met leasingactiviteiten, alleen kan worden gewijzigd na het sluiten van een intergewestelijk samenwerkingsakkoord;

Overwegende dat de gewesten maximale vrijheid dienen te behouden voor het bepalen en differentiëren van de van toepassing zijnde tarieven in overeenstemming met de gelegde beleidsaccenten;

Overwegende dat de Gewesten in dit kader evenwel streven naar een zo groot mogelijke overeenstemming met het oog op de transparantie en duidelijkheid voor de weggebruiker;

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van Vlaams Minister-president Geert Bourgeois, Vlaams Vice-minister-president Annemie Turtelboom, Vlaams Minister Ben Weyts en Vlaams Minister Joke Schauvliege;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van Waals Minister-President Paul Magnette, Waals ViceMinister-president Maxime Prévot, Waals Minister Christophe Lacroix;

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van Brussels Minister-President Rudi Vervoort, Brussels Minister Guy Vanhengel, Brussels Minister Pascal Smet, en Brussels Minister Céline Fremault;

Die gezamenlijk hun eigen bevoegdheden uitoefenen, zijn overeen gekomen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1 van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 18° wordt vervangen door wat volgt : "18° het voertuig : een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt;"; 2° er wordt een punt 20° toegevoegd dat luidt als volgt : "20° de tariefzone : een begrensd wegsegment met een vast begin- en eindpunt waarop bij gebruik in een welbepaalde rijrichting op elk moment een eenduidig bepaald en afstands-gerelateerd tarief TZ van toepassing is.".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde samenwerkingsakkoord worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : " § 3.- De houder van het voertuig is degene, hetzij : 1° op wiens naam het kenteken van het voertuig is ingeschreven bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen;2° op wiens naam het kenteken van het voertuig is ingeschreven bij het buitenlands geldende equivalent van de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen;3° die het voertuig waarvoor geen kenteken is ingeschreven bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen of zijn equivalent in het buitenland, feitelijk ter beschikking heeft. Voor de toepassing van het eerste lid wordt, in geval van een samenstel van voertuigen, het kenteken van het motorvoertuig bedoeld.

In geval van niet-betaling door de houder van het voertuig, is degene die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft hoofdelijk gehouden tot betaling van de kilometerheffing en van de administratieve geldboeten, onder voorbehoud van zijn verhaal tegen de houder van het voertuig.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt de bestuurder van het voertuig beschouwd als een persoon die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft.

In afwijking van het eerste lid, 1° en 2°, kan de houder van het voertuig, indien het voertuig door de houder ervan bestendig of gewoonlijk ter beschikking is gesteld van een derde door verhuur, leasing of enige andere overeenkomst die derde na hun gezamenlijk akkoord, aanduiden als de houder van het voertuig. De initiële houder van het voertuig blijft solidair aansprakelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen van de voormelde derde."; 2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde samenwerkingsakkoord worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 6° wordt vervangen door wat volgt : "6° door het sluiten van de in 1° bedoelde overeenkomst en zolang deze bestaat en de schorsing van de uitvoering ervan door de dienstverlener niet is meegedeeld aan de tolheffende instantie, kan de heffing waarop de overeenkomst betrekking heeft enkel worden ingevorderd bij de dienstverlener voor zover het bedrag van de verschuldigde heffing per houder van het voertuig kan worden bepaald;"; 2° punt 7° wordt vervangen door wat volgt : "7° de uitvoering van de in 1° bedoelde overeenkomst kan door de dienstverlener enkel worden geschorst als : a) de houder van het voertuig niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de dienstverlener, zoals bepaald in de overeenkomst, vermeld in punt 1°;b) de houder van het voertuig, in voorkomend geval, geen of een ontoereikend gegarandeerd betaalmiddel ter beschikking heeft gesteld;c) de houder of de bestuurder van het voertuig een gebruik maakt van de elektronische registratievoorziening dat strijdig is met de gebruiksaanwijzing die door de dienstverlener ter beschikking is gesteld;d) de houder of de bestuurder van het voertuig nalaat een defect aan de elektronische registratievoorziening te melden;e) de houder of de bestuurder van het voertuig de instructies van de dienstverlener niet opvolgt met het oog op de vervanging of de herstelling van de defecte elektronische registratievoorziening;"; 3° punt 10° wordt vervangen door wat volgt : "10° elk gewest is, onverminderd de in dit akkoord overeengekomen wederzijdse rechtshulp, bevoegd voor de handhaving van de kilometerheffing op zijn grondgebied.Als evenwel voor een bepaald voertuig al een overtreding werd vastgesteld ingevolge de regelgeving van een gewest, wordt in geen enkel gewest een administratieve geldboete opgelegd voor overtredingen begaan met hetzelfde voertuig gedurende een ononderbroken tijdvak van drie uur dat aanvangt vanaf vaststelling van eerstgenoemde overtreding, voor zover voor deze overtreding een administratieve boete wordt opgelegd. De duurtijd van het ononderbroken tijdvak kan worden gewijzigd bij een uitvoerend samenwerkingsakkoord als vermeld in artikel 92bis, § 1, derde lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen".

Art. 4.Artikel 6 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 6.Tariefmethodologie voor de kilometerheffing als retributie. § 1. Het tarief van de kilometerheffing wordt vastgesteld bij of krachtens decreet respectievelijk ordonnantie, in overeenstemming met de bepalingen van de Tolrichtlijn. § 2. De kilometerheffing wordt vastgesteld met toepassing van de volgende berekeningsformule : ?zTZ x KZ waarbij : 1° TZ = het tarief, exclusief BTW, van toepassing in een bepaalde tariefzone voor kilometers afgelegd in een welbepaalde rijrichting, op een welbepaald moment, uitgedrukt in eurocent per kilometer;2° KZ = het aan te rekenen aantal kilometers afgelegd in elk dezer tariefzones, dat wordt vastgesteld met toepassing van de volgende berekeningsformule : KZ = KM x(100 % - Corr) met daarbij : 1° KM = het aantal geregistreerde kilometers in de betreffende tariefzone waar op dat ogenblik een tarief TZ van toepassing is, gedurende een bepaalde kalenderdag;2° Corr = een correctiefactor met waarde 1,5 % die compenseert voor een eventueel onnauwkeurige registratie;3° Z = de onderscheiden tariefzones zoals gedefinieerd in artikel 1, 20°. Gezien het tarief TZ mogelijk kan variëren in de tijd en per rijrichting zal KZ voor elke tijdens het gebruik van het betreffend wegsegment voorgekomen waarde van TZ afzonderlijk worden berekend.

Naargelang de technologische vooruitgang, kan de waarde van de correctiefactor, vermeld in deze paragraaf, worden gewijzigd bij een uitvoerend samenwerkingsakkoord als vermeld in artikel 92bis, § 1, derde lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen. § 3. Het tarief TZ uitgedrukt in eurocenten per kilometer : - is opgebouwd uit een infrastructuurheffing; - en wordt bepaald volgens volgende formule : TZ = F x (BT + a x A + b x G + c x EN + d x ET + e x EP) waarbij : 1° F = een factor gelijk aan : - 1 voor de tariefzones die betrekking hebben op de wegen of wegsegmenten, voor het gebruik waarvan een kilometerheffing verschuldigd is;en - 0 voor alle andere wegen of wegsegmenten; 2° BT = basistarief van de kilometerheffing;3° A = variabele in functie van het wegtype : - de autosnelwegen en ringautosnelwegen;- overige gewestwegen. 4° G = variabele in functie van gewichtsklasse van het voertuig, bepaald volgens de maximaal toegelaten massa : - maximaal toegelaten massa hoger dan 3,5 ton en lager dan 12 ton; - maximaal toegelaten massa hoger dan of gelijk aan 12 ton, en lager dan of gelijk aan 32 ton; - maximaal toegelaten massa hoger dan 32 ton; 5° EN = variabele in functie van de Euro-emissieklasse van het voertuig (indeling volgens Euronorm-klasse);6° ET = variabele in functie van het tijdstip;7° EP = variabele in functie van de plaats;8° a, b, c, d en e = factoren die een invloed uitoefenen op het gewicht van A, G, EN, ET en EP in het kader van de berekening van TZ. § 4. De tarieven worden geïndexeerd in functie van de index van de consumptieprijzen en worden aangepast aan de technologische evolutie. § 5. Elk gewest kan een afwijkend tarief voorzien voor het gebruik van de overige gewestwegen, vermeld in paragraaf 3, 3°, tweede streepje, door een voertuig waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 32 ton bedraagt.".

Art. 5.Artikel 7 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 7.Tariefmethodologie voor de kilometerheffing als belasting. § 1. Het tarief van de kilometerheffing wordt vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Tolrichtlijn. § 2. De kilometerheffing wordt bij decreet respectievelijk ordonnantie vastgesteld met toepassing van de volgende berekeningsformule : ?zTZ x KZ waarbij : 1° TZ = het tarief van toepassing in een bepaalde tariefzone voor kilometers afgelegd in een welbepaalde rijrichting, op een welbepaald moment, uitgedrukt in eurocent/ kilometer;2° KZ = het aan te rekenen aantal kilometers afgelegd in elk dezer tariefzones, dat wordt vastgesteld met toepassing van de volgende berekeningsformule : KZ = KM x (100 % - Corr) met daarbij : 1° KM = het aantal geregistreerde kilometers in de betreffende tariefzone waar op dat ogenblik een tarief TZ van toepassing is, gedurende een bepaalde kalenderdag;2° Corr = een correctiefactor met waarde 1,5 % die compenseert voor een eventueel onnauwkeurige registratie;3° z = de onderscheiden tariefzones zoals gedefinieerd in artikel 1, 20°; Gezien het tarief TZ mogelijk kan variëren in de tijd en per rijrichting zal KZ voor elke tijdens het gebruik van het betreffend wegsegment voorgekomen waarde van TZ afzonderlijk worden berekend.

Naargelang de technologische vooruitgang, kan de waarde van de correctiefactor, vermeld in deze paragraaf, worden gewijzigd bij een uitvoerend samenwerkingsakkoord als vermeld in artikel 92bis, § 1, derde lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen. § 3. Het tarief TZ uitgedrukt in eurocenten per kilometer : - houdt rekening met de kost van onderhoud van de infrastructuur en met de externe kosten; - en wordt bepaald volgens volgende formule : Tz = F x (BT + a x A + b x G + c x EN + d x ET + e x EP + f x EX) waarbij 1° F = een factor gelijk aan : - 1 voor de tariefzones die betrekking hebben op de wegen of wegsegmenten voor het gebruik waarvan een kilometerheffing verschuldigd is;en - 0 voor alle andere wegen of wegsegmenten; 2° BT = basistarief van de kilometerheffing;3° A = variabele in functie van het wegtype : - de autosnelwegen en ringautosnelwegen; - overige gewestwegen; - gemeentewegen; 4° G = variabele in functie van gewichtsklasse van het voertuig, bepaald volgens de maximaal toegelaten massa : - maximaal toegelaten massa hoger dan 3,5 ton en lager dan 12 ton; - maximaal toegelaten massa hoger dan of gelijk aan 12 ton, en lager dan of gelijk aan 32 ton; - maximaal toegelaten massa hoger dan 32 ton; 5° EN = variabele in functie van de Euro-emissieklasse van het voertuig (indeling volgens Euronorm-klasse);6° ET = variabele in functie van de tijd;7° EP = variabele in functie van de plaats;8° a, b, c, d, e en f = factoren die een invloed uitoefenen op het gewicht van A, G, EN, ET,EP en EX in het kader van de berekening van TZ;9° EX = een toeslag in functie van de door het voertuig veroorzaakte externe kosten. Indien geen externe kost, vermeld in het eerste lid, punt 9°, wordt in rekening gebracht, moet de infrastructuurheffing gedifferentieerd worden in functie van de milieukarakteristieken van het voertuig, middels EN. § 4. De tarieven worden geïndexeerd in functie van de index van de consumptieprijzen en worden aangepast aan de technologische evolutie. § 5. Elk gewest kan een afwijkend tarief voorzien voor het gebruik van de overige gewestwegen en voor het gebruik van de gemeentewegen, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 3°, tweede en derde streepje, door een voertuig, waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 32 ton bedraagt.".

Art. 6.Artikel 9 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt gewijzigd als volgt : 1° in paragraaf 1 wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° de voertuigen die de aard hebben van een landbouw- tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden."; 2° Paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : " § 3.De houder van een voertuig als vermeld in paragraaf 1 richt de aanvraag voor een vrijstelling aan de bevoegde administratie van het gewest of aan de door dat gewest aangeduide entiteit, waar het adres gelegen is dat voorkomt op het kentekenbewijs van het voertuig, zoals vastgesteld krachtens de Belgische wetgeving betreffende de inschrijving van voertuigen.

Als een voertuig als vermeld in paragraaf 1 niet over een kentekenbewijs als vermeld in het eerste lid beschikt, richt de houder van het voertuig de aanvraag voor een vrijstelling aan de bevoegde administratie van het gewest waar de houder van het voertuig gevestigd is, of aan de door dat gewest aangeduide entiteit.

Als het betreffende voertuig niet in België moet zijn ingeschreven, richt de houder van het voertuig de aanvraag voor een vrijstelling tot Viapass. Viapass verstuurt de aanvraag aan de bevoegde administratie van een gewest of aan de door een gewest aangeduide entiteit, die een beslissing neemt over de aanvraag.

Elke bevoegde administratie of door een gewest aangeduide entiteit maakt onmiddellijk aan Viapass de voertuigen kenbaar die van een vrijstelling genieten ingevolge dit artikel.

Voertuigen die zijn vrijgesteld in een Gewest, worden van rechtwege vrijgesteld in de andere gewesten.".

Art. 7.In hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt een artikel 9/1 ingevoegd dat luidt als volgt : "

Art. 9/1.Wijziging van de verkeersbelasting verschuldigd door vennootschappen, autonome overheidsbedrijven of VZW's met leasingactiviteiten, voor voertuigen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing.

Zonder afbreuk te doen aan de Europese minimumtarieven, vermeld in bijlage I van de Tolrichtlijn, kan elk gewest bij decreet respectievelijk ordonnantie de verkeersbelasting, vermeld in artikel 3, 10° van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, vervangen door de bijzondere wet van 13 juli 2001, wijzigen als voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden : 1° het belastbaar voorwerp betreft een voertuig als bedoeld in artikel 1, 18°;2° de belastingplichtige is een vennootschap als vermeld in de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 sluiten houdende het Wetboek van vennootschappen, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten;3° de aanpassingen kunnen pas uitwerking hebben vanaf de datum van inwerkingtreding van de kilometerheffing, bepaald overeenkomstig artikel 3. Het eerste lid beperkt geenszins de bevoegdheden die werden toegekend aan de gewesten door de eerste zin van artikel 4, § 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.".

Art. 8.Artikel 11 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 11.Uitwisseling van inlichtingen en bijstand bij de inning van de heffing en administratieve geldboetes. § 1. De tolheffende instanties en desgevallend de lokale overheden die onder hun toezicht staan, wisselen spontaan de inlichtingen uit die naar verwachting relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de bepalingen van dit akkoord of voor de toepassing of tenuitvoerlegging van de gewestelijke regelgeving met betrekking tot de kilometerheffing en de administratieve geldboete, en zulks ongeacht de aard of de benaming van deze heffing.

De inlichtingen die verkregen worden met toepassing van het eerste lid worden op dezelfde wijze geheim gehouden of behandeld als inlichtingen die zijn verkregen ingevolge de regelgeving van het gewest waar de rechtspersoon die de inlichtingen ontvangt is gevestigd en worden alleen ter kennis gebracht van personen of overheden, waaronder rechterlijke instanties en administratieve lichamen, die belast zijn bij een van volgende taken met betrekking tot de kilometerheffing of de administratieve geldboete : 1° de vestiging, de invordering of de facturatie;2° de tenuitvoerlegging of de vervolging;3° de beslissing in beroepszaken;4° het toezicht op hetgeen voorafgaat. De personen of overheden, vermeld in het tweede lid, gebruiken de inlichtingen die verkregen worden met toepassing van het eerste lid enkel voor de taken, vermeld in het tweede lid, waarmee zij belast zijn. Ze mogen van deze inlichtingen melding maken tijdens een openbare rechtszitting, in administratieve beroepsprocedures of in rechterlijke beslissingen.

Het eerste, tweede en derde lid gelden ook voor de uitwisseling en het gebruik van gegevens die naar verwachting relevant kunnen zijn voor de toepassing of de tenuitvoerlegging van de regelgeving op de verkeersbelasting op de autovoertuigen of van deze op de belasting op de inverkeerstelling. § 2. De partijen verlenen elkaar spontaan bijstand voor de inning van de administratieve geldboetes.

Wanneer bij de controle op de weg van een voertuig blijkt dat er in hoofde van de houder van het gecontroleerde voertuig niet-betaalde administratieve geldboetes bestaan voor een of meerdere gewesten, dan mag de bevoegde handhavingsautoriteit al deze openstaande administratieve geldboetes innen. Het bedrag van de administratieve geldboetes die betrekking hebben op overtredingen gepleegd in een ander gewest, wordt onverwijld en integraal doorgestort aan dat gewest.".

Art. 9.In artikel 12 van hetzelfde samenwerkingsakkoord worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden 'door de houder van het voertuig' geschrapt;2° in het derde lid worden de woorden 'van de houder van het voertuig' geschrapt.

Art. 10.Artikel 13 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 13.De administratieve geldboeten.

Behoudens in geval van een onzichtbaar defect van de elektronische registratievoorziening of een defect van de elektronische registratievoorziening dat werd gemeld aan de dienstverlener, kan een gewest een administratieve geldboete opleggen als een gebrek aan registratie van de verreden kilometers wordt vastgesteld door een observatiesysteem of een daartoe bevoegd personeelslid van een gewest.

In de gevallen waarin door een gewest een administratieve geldboete wordt opgelegd, komt de opbrengst van de administratieve geldboete toe aan het gewest dat de boete heeft opgelegd. Overeenkomstig artikel 5, 10°, kan geen enkel gewest voor dezelfde tijdspanne van drie uur nog een bijkomende administratieve geldboete opleggen voor een overtreding met hetzelfde voertuig.".

Art. 11.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste goedkeurende akte uitgaande van de contracterende partijen. De Partijen zullen hiertoe onverwijld de nodige initiatieven nemen.

Brussel, op 24 april 2015, in 3 originele exemplaren (in het Nederlands en in het Frans).

Voor het Vlaamse Gewest : De Minister-President van de Vlaamse Regering, en Vlaamse Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Mevr. A. TURTELBOOM De Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Mevr. J. SCHAUVLIEGE Voor het Waalse Gewest : De Minister-President van de Waalse Regering, P. MAGNETTE De Vice-minister-President van de Waalse Regering en Minister van Openbare Werken, Gezondheidszorg, Patrimonium, M. PREVOT De Waalse Minister van Begroting, Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX Maatschappelijk welzijn Ambtenarenzaken en Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-President van de Regering van het Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De Brusselse Minister van Financiën, Begroting, Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Brusselse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Brusselse Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C. FREMAULT

^