Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014
gepubliceerd op 18 augustus 2014

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014204146
pub.
18/08/2014
prom.
22/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses


Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Grondwet;

Gelet op artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen;

Gelet op artikel 42 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de artikelen 49, § 6, en 50, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op artikel 55bis van de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op de artikelen 16/10 en 16/13 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

Gelet op de artikelen 124/1 en 124/4 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat;

Overwegende dat artikel 16/10, laatste lid, van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, bepaalt dat de organisatie van de publicatie van de begrotingsgegevens zal kunnen worden geregeld door een samenwerkingsakkoord;

Overwegende dat artikel 124/1 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat bepaalt dat de organisatie van de publicatie van de begrotingsgegevens zal kunnen worden geregeld door een samenwerkingsakkoord;

Overwegende dat artikel 16/13, laatste lid, van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, bepaalt dat de onafhankelijke instelling die ermee belast is om, om de drie jaar een evaluatie te maken, op basis van objectieve criteria, van de begrotingsprognoses aangewend bij de opmaak van de begroting, zal worden aangeduid door een samenwerkingsakkoord;

Overwegende dat artikel 124/4 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, bepaalt dat de onafhankelijke instelling die ermee belast is om de drie jaar een evaluatie te maken, op basis van objectieve criteria, van de begrotingsprognoses aangewend bij de opmaak van de begroting, zal worden aangeduid door een samenwerkingsakkoord, De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in de persoon van de Eerste Minister, van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting;

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, en van de Minister van Financiën en Begroting;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, en van de Minister van Financiën en Begroting;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, bevoegd voor Financiën en Begroting;

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar Verenigd College, in de persoon van haar Voorzitter en van de leden bevoegd voor Financiën en Begroting;

Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, en van de Minister van Financiën en Begroting;

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, en van de Minister van Financiën en Begroting;

De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar College, in de persoon van de Minister-President, bevoegd voor Financiën en Begroting, Kwamen overeen wat volgt : Afdeling 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit akkoord dient men te verstaan onder: 1° « Algemene Gegevensbank » : de Algemene Gegevensbank opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991;2° "Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën": de Afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën » geregeld bij artikel 49, § 6, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, opgericht bij koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën. Afdeling 2. - Organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de

kwartaalbegrotingsgegevens

Art. 2.De Algemene Gegevensbank oefent de opdrachten uit die aan de Federale Staat zijn toevertrouwd voor de organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens door artikel 124/1 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en door artikel 16/10, laatste lid van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

Deze publicatie gebeurt maandelijks voor het einde van de daaropvolgende maand voor de Federale Staat, de sociale zekerheid en de Gemeenschappen en Gewesten en driemaandelijks voor de lokale besturen voor het einde van het volgende kwartaal.

Deze begrotingsgegevens bevatten de uitgaven en inkomsten van de instellingen die deel uitmaken van de consolidatiekring.

Zij publiceert eveneens gedetailleerde afstemmingstabellen met de methode voor de overschakeling van gegevens op kasbasis of boekhoudkundige basis naar de op de ESR 2010-norm gebaseerde gegevens gepubliceerd.

Elke akkoord-sluitende partij verbindt er zich toe de voor de publicatie vereiste gegevens ter beschikking te stellen van de Algemene gegevensbank. Afdeling 3. - Aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met

de evaluatie van de begrotingsprognoses

Art. 3.De Afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » van de Hoge Raad van Financiën wordt ermee belast de begrotingsprognoses te evalueren overeenkomstig artikel 124/4 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en artikel 16/13 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. Afdeling 4. - Inwerkingtreding

Art. 4.Voorliggend samenwerkingsakkoord treedt in werking op de datum dat de laatste handtekening wordt geplaatst.

Gedaan te Brussel, op 22 mei 2014, in een origineel in de Nederlandse, Franse en Duitse taal.

Voor de Federale Staat : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging, O. CHASTEL Voor de Vlaamse Gemeenschap : De Minister-President van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-President van de Franse Gemeenschapsregering, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Werk, Vorming, Sport en Luchthavenbeleid, A. ANTOINE Voor de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, K.-H. LAMBERTZ Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : De Voorzitter van het Verenigd College, R. VERVOORT De Minister van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, Mevr. E. HUYTEBROECK Voor het Vlaamse Gewest : De Minister-President van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS Voor het Waalse Gewest : De Minister-President van de Waalse Regering, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Werk, Vorming, Sport en Luchthavenbeleid, A. ANTOINE Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Voor de Franse Gemeenschapscommissie : De Voorzitter van het College, Ch. DOULKERIDIS

^