Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021
gepubliceerd op 26 juli 2021

10 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormin Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014, het decreet van de Frans(...)

bron
waalse overheidsdienst ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021021545
pub.
26/07/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/decreet/2021/06/10/2021021545/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, de artikelen 5, § 1, I, en 92bis;

Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014, het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 april 2014 en het Waalse decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202999 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt sluiten over de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap, waarvan de uitoefening wordt overgedragen aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende de Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (digitaal EU-COVID-certificaat);

Overwegende het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, artikel 47/17bis;

Overwegende het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de Office de la Naissance et de l'Enfance, afgekort O.N.E., artikel 2, § 2. 8;

Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord verwezenlijkt werd met inachtneming van de verdeling van de bevoegdheden die voortvloeien uit de bijzondere wet tot hervorming der instellingen en de op grond van artikel 138 van de Grondwet aangenomen decreten;

Overwegende dat het van vitaal belang is, voor de volksgezondheid en om te voorkomen dat de pandemie in verband met COVID-19 opnieuw uitbreekt, dat de nodige maatregelen op het gebied van vaccinaties kunnen worden getroffen;

Overwegende de aanbevelingen inzake vaccinatie tegen SARS-COV-2 voor personen van 16 tot 17 jaar in België van de Hoge Gezondheidsraad van 18 mei 2021, nr. 9655;

Overwegende het Waalse Gewest reeds vaccinatieprogramma's tegen COVID-19 heeft opgezet;

Overwegende dat deze vaccinatiestelsels kunnen worden gebruikt voor de vaccinatie tegen COVID-19 ten bate van personen jonger dan 18 jaar;

Overwegende de beslissing van de Interministeriële Conferentie over Volksgezondheid van 5 juni 2021;

Overwegende dat zo spoedig mogelijk moet worden begonnen met de vaccinatiefase tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar, omdat de vaccinatie van de Belgische bevolking een belangrijk instrument is in de strijd tegen de COVID-19-pandemie;

Overwegende dat het dienstig is deze fase te koppelen aan de datum van de beslissing die in de Interministeriële Conferentie over de volksgezondheid wordt genomen, Is het noodzakelijk een samenwerkingsakkoord te sluiten, Tussen De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van Pierre Yves Jeholet, minister-president, Bénédicte Linard, vice-presidente en minister van Kind, Volksgezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van Elio Di Rupo, minister-president van de Waalse Regering en Christie Morreale, vice-presidente van de Waalse Regering en minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

Artikel 1.Het samenwerkingsakkoord heeft tot doel het gebruik van de in het Franse taalgebied door het Waalse Gewest opgezette vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen onder de 18 jaar.

Art. 2.De vaccinatie tegen COVID-19 van personen jonger dan 18 jaar wordt uitgevoerd via de vaccinatiestelsels ter bestrijding van COVID-19 en volgens de nadere regels voor het uitnodigen van personen, het sluiten van afspraken, het toedienen van het vaccin, de registratie van de vaccinatie en de controle die door het Waalse Gewest zijn opgesteld, door het betrokken personeel volgens de gestandaardiseerde procedures, "SOP's" genaamd, "Standard Operating Procedures", die door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zijn vastgelegd en volgens de aanbevelingen van de gezondheidsadviesorganen.

Vaccinatiecertificaten tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar worden afgegeven door het Waalse Gewest, overeenkomstig de Belgische en Europese wettelijke bepalingen die ter zake gelden en volgens dezelfde nadere regels als die welke door het Waalse Gewest zijn ingesteld.

De ondersteunende diensten die verband houden met de in de vorige leden bedoelde nadere regels maken integraal deel uit van de diensten die door het Waalse Gewest ter beschikking worden gesteld.

Art. 3.De Franse Gemeenschap kan een ander vaccinatiestelsel tegen COVID-19 toepassen voor een specifieke doelgroep die onder haar bevoegdheid valt en dat niet door het Waalse Gewest is ingesteld.

Het in het vorige lid bedoelde COVID-19 vaccinatiestelsel valt niet onder het toepassingsgebied van dit akkoord.

Art. 4.§ 1. De Franse Gemeenschap draagt bij tot de kosten voor het gebruik van het vaccinatiestelsel COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar dat door het Waalse Gewest is opgezet. De vergoeding wordt berekend binnen 6 maanden na de sluiting van de vaccinatievoorzieningen. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal personen jonger dan 18 jaar die in het Franse taalgebied wonen en die zijn gevaccineerd via een door het Waalse Gewest opgezet vaccinatieprogramma, en wordt berekend door dit aantal te vermenigvuldigen met de werkelijke kosten per gevaccineerde persoon via het vaccinatiestelsel ten laste van het Waalse Gewest, na tussenkomst van de federale overheid volgens de toepassing van de financieringssleutel waartoe de Interministeriële Conferentie heeft besloten. Deze kosten omvatten de werkelijke kosten van de vaccinatievoorzieningen en -stelsels en de bijdrage aan de COVID-19-vaccinatiecertificaten. § 2. Uiterlijk 6 maanden na de sluiting van de COVID-19-vaccinatievoorzieningen stelt het Waalse Gewest via het Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezin, het door de Franse Gemeenschap verschuldigde bedrag vast volgens de nadere regels bepaald in het vorige lid en deelt dit bedrag mee aan de Franse Gemeenschap, die tot de terugbetaling overgaat.

Art. 5.Geschillen tussen de partijen bij dit akkoord over de interpretatie of uitvoering van dit samenwerkingsakkoord worden voorgelegd aan een samenwerkingsrechtbank in de zin van artikel 92bis, § 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen.

De leden van dit hof worden respectief benoemd door de Regering van de Franse Gemeenschap en door de Waalse Regering.

De werkingskosten van het hof worden gelijk verdeeld over de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Art. 6.Dit samenwerkingsakkoord heeft uitwerking met ingang van 5 juni 2021.

Dit samenwerkingsakkoord heeft uitwerking tot de herziening of opzegging ervan, die plaatsvindt op de dag waarop alle partijen schriftelijk hebben ingestemd met de beëindiging van het samenwerkingsakkoord en na de bekendmaking van een bericht waarin dit schriftelijk akkoord wordt bevestigd in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 10 juni 2021.

De minister-president van de Franse Gemeenschap, P.-Y. JEHOLET De minister van Kind, Volksgezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De minister-president van de Waalse Regering, E. DI RUPO De minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van de Waalse Regering, Ch. MORREALE

^