Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2023030393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur en van de algemene rekeningen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer en van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het jaar 2021

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022033406 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt de heer Ghislain FRANSSENS, rijksambtenaar bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider e De heer Ghislain FRANSSENS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034628 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 november 2022, wordt de heer Niels SMEETS bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034650 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2022, wordt de heer Jens WARRIE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034759 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034738 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2022 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034816 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 6 december 2022 wordt mevrouw Elena VAN DEN EYNDE, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022042961 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer Quentin SCHIAVONE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1ste d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, en artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot ureum type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de stamceltransplantatie type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 33bis, § 1 en § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022205126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022207201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt aan de heer DEMEESTER Alain op het einde van de maand januari 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022207212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt aan de heer DE GREEF Marc op het einde van de maand maart 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023030283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2022 die geregistreerd zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gesp Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2023030010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2022 aan het brussels hoofdstedelijk gewest ten laste van het "fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de europese toppen te brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van brussel" type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023030296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2022 die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialis Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034639 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor de levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 12/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034813 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen die op de Noordzee luchttoezicht verrichten type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022207190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 10 november 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2022 : wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Aanvullen wordt mevrouw Corinne DEWAERSEGGERS, attaché bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekking(...) type ministerieel besluit prom. 17/01/2023 pub. 30/01/2023 numac 2023015037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/01/2023 pub. 30/01/2023 numac 2023015050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2021 houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 december 2021 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 12/10/2022 pub. 30/01/2023 numac 2023200454 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als agent van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 12/10/2022 pub. 30/01/2023 numac 2023200456 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als agent van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022204616 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 40/2022 van 17 maart 2022 Rolnummer 7436 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 541 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik. H samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters J.-P. Moerman, Y. Kherbache, (...) type arrest prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022206501 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2022 van 27 oktober 2022 Rolnummers 7623, 7625, 7627, 7628, 7629, 7630 en 7631 In zake: de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 17 februari 2021 « houdende de invoering van een jaarlij Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters T.(...) type arrest prom. 20/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2023030009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Arrest van de Raad van State. - Vernietiging artikelen 3, 4, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 30 april 2020 type arrest prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200326 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2022 van 13 oktober 2022 Rolnummers 7540 en 7542 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 157quater, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 « tot vaststelling van het statuut va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters T(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200420 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 255.318 van 20 december 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 januari 2023, heeft de Raad van State de volgende prejudi « Schendt artikel 41, § 1, eerste lid, 2°, en derde lid, van de wet van 25 februari 2018 ' tot(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034602 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van de algemene rekeningvan de Franse Gemeenschap voor het jaar 2021 type decreet prom. 25/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034533 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type decreet prom. 23/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2023040055 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de verwerking van persoonsgegevens in het beleidsveld sociale bescherming en in het beleidsveld gezondheids- en woonzorg, wat betreft de erkenning van gezondheidszorgberoepen en de preventieve gezondheidszorg

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen type beschikking prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022207032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 5 december 2022 werd de heer DEMEESTER Alain, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt va

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022207214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 5 december 2022 werd de heer DE GREEF Marc, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorz type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 9 januari 2023 werd de heer JONET Alain, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzit type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 9 januari 2023 werd de heer VAN OVERSTRAETEN Edouard, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel d type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 9 januari 2023 werd de heer LANCELOT Alain, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voor type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 9 januari 2023 werd de heer BROEDERS Francis, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Vo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 9 januari 2023 werd de heer BUYSSCHAERT Daniel, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 30/01/2023 numac 2019041860 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2018 tot betoelaging van één inrichting voor gewoon secundair onderwijs in de gemeente Rixensart type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 30/01/2023 numac 2019041862 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2018 tot betoelaging van één inrichting voor gewoon secundair onderwijs in de gemeente Rixensart

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor trillingsmetingen om de hinder voor de personen in de gebouwen te beoordelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034622 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034623 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de Brusselse Dierentuincommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034667 bron vlaamse overheid Besluit over de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders, wat betreft de eenmalige verhoging van de persoonlijke-assitentiebudgetten en de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van middelen binnen de algemene uitgavenbegroting ingeschreven onder begrotingsartikel FB0-1FBD2AC-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2023 pub. 30/01/2023 numac 2023200478 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2022 tot invoering van een steunregeling voor de verwezenlijking van investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200418 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 december 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 december 2022, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 7902 van de rol van het Hof. De griffier, F. Me(...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200419 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 december 2022, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 7903 van de rol van het Hof. De griffier, F. Me(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200206 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerscontroleurs (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: AFG22408 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.werkenvoor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Welzijn op het werk (niveau A1) voor het Parket van Brussel. - Selectienummer: AFG23009 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** rekrutering en selectie (niveau ****1) voor **** ****. - ****: ****23021 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via ****.****.****. De gedetailleerde functiebeschrijving (****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Een lijst van 30 la(...) type lijst prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200384 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouders (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectie-nummer : AFG23008 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200383 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekouders (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectie-nummer : ANG23025 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034715 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige verzorging. - Derde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de verstrekkers van implantaten en de verzekeringsinstellingen Tijdens de vergaderin enerzijds, de verzekeringsinstellingen, en anderzijds, de verstrekkers van implantaten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034698 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 december 2022, wordt mevrouw Maud DE GROOF benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2022, wordt mevrouw Chandy VAN DE VENNE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022042551 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2022, wordt de heer Grégoire VERHULST benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juli 2022. type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022042550 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2022, wordt de heer Thibaut STOCKMANS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen met ingang van 1 september 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034819 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 wordt de heer Corentin GENIN, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 november 2022 met ranginneming op 1 november 2021, in het Franse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022042552 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2022, wordt mevrouw Emeline LAFFUT benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 september 2022.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023030087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ereconsuls Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 2022: Wordt de heer Jan VAN BELLEGHEM, voor een periode van vijf jaar vanaf 2 november 2022, benoemd tot ereconsul van België te Willemstad met als ressort Aruba, Bonaire, Cura Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022: Wordt de heer Murtaza HASHWANI, voor een periode(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022207202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Alain DEMEESTER De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022207213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Marc DE GREEF De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023030324 bron gewestelijk agentschap voor netheid net brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat voor de selectie van een attaché in de **** **** als statutair ambtenaar in de graad van attaché (rang 10) binnen de dienst Infrastructuur voor de opvolging van de ****(...) De selectie werd afgesloten op 12 januari 2023. Het aantal geslaagde bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2022034526 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Personeel. - Inrustestelling Bij besluit van de federale Ombudsman van 22 november 2022, wordt de heer Johan KERREMANS, rijksambtenaar bij het College van de federale ombudsmannen in de klasse A3 met de titel van auditeur, eervol ontslag uit zij Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 januari 2023, dat in werking treedt de dag waarop het in 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie: Gewone leden: De heren: HELLEPU(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200304 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Social media experten (niveau A1) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitelandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG23010 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via wwww.werkenv(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is (...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200361 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinators technisch team (niveau B) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) - Brussel Mobiliteit. - Selectienummer : REQ312 Solliciteren kan tot en met 09/02/2023 via www.tal(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Instapkaart niveau C van Penitentiair Bewakingsassistenten, detentiebegeleiders, veiligheidassistenten (niveau c) voor FOD justitie. - Selectienummer: AFG23006 Solliciteren kan tot en met 31/08/202(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200411 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van aanplantingen (niveau B) voor Brussel Mobiliteit. - Selectienummer : REQ206 Deze selectie werd afgesloten op 12/01/2023. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 6 m(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Paritair Comité Datum 1. Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200423 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management, Program & Project Officers (niveau A1) voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectienummer: ANG23018 Solliciteren kan tot en met 20/02/2023 via www.werkenvoor.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200424 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs - arbeidsgeneesheren (niveau A3) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG22517 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2023. Er zijn ge(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200447 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Geospatial and Geographic Intelligence Manager (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22361 Deze selectie werd afgesloten op 14/01/2023. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200466 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders vakantierekeningen (niveau C) voor Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Selectienummer: ANG22507 Deze selectie werd afgesloten op 25/01/2023. Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 30/01/2023 numac 2023200489 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige developer rijksregister (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG22327 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2022. Er zijn 1 laureat. De lijst is 1 jaa(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^