Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/06/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt. - Duitse vertaling type wet prom. 05/08/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. - Duitse vertaling type wet prom. 28/07/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011009744 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde (...) de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****,(...) type wet prom. 06/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een instituut van de auto-experts type wet prom. 26/09/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011204908 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de derivaten en andere financiële verrichtingen bedoeld in artikel 4, § 3 en § 4, van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011003375 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 2011 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaald Op 10 november 2011 is de maximumprijs, inclusief btw, van gasolie van de GN-code 2710 19 41 met ee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007234 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8507 van 30 augustus 2011, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren: Landmacht In het korps van de infant In het korps van de ****, de majoors ****. **** en S. ****. In het korps van de ar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007233 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 8506 van 30 augustus 2011: De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2012 in toepassing der samengeordende wetten Landmacht Korps van de infanterie **** ****. ****. Kapitein-commandant ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007238 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 8515 van 12 september 2011 wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het korps van de infanterie P. Defrancq. Dit besluit heeft type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007240 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8516 van 12 september 2011 worden de aangestelde adjudanten van wie de namen volgen, op 27 september 2011 aangesteld in de graad van onderluitenant : ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007239 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8520 van 14 september 2011 wordt Mevr. Priscilla Vollemaere, stagedoend attaché, op eigen verzoek uit haar betrekking ontslagen, op 16 september 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007237 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8508 van 12 september 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007241 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag **** koninklijk besluit ****. 8521 van 26 september 2011 wordt luitenant-kolonel ****. **** ontslagen uit het ambt van hoofdofficier adjunct van de directeur van het academisch onderwijs aan de **** type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 10/11/2011 numac 2011014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 10/11/2011 numac 2011014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 10/11/2011 numac 2011014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011204257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011205727 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2011 is Mevr. De Smet, M.-R., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011205728 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2011, is de heer De Luyck, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen lat Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2011, dat uitwerking heeft op 30 september 2011, is aan d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om de onmiddellijke heffing voorzien in artikel 34 van de wet op te leggen type ministerieel besluit prom. 13/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een rekenplichtige der ontvangsten type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 67 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205606 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011205729 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 4 november 2011 : - is het verzoek tot associatie van de heer Geerinckx, D., notaris ter standplaats Aarschot, en van de dames Callewaert, A. en Grauls, M., kandidaat-notarissen, De dames Callewaert, A. en Grauls, M. zijn aangesteld als geassocieerde notarissen ter standplaats (...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011205617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Hasselt Bij beschikking van 6 september 2011 werd de heer Jozef MEYERS, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, door Mevrouw de voorzitter van deze rechtbank aangewe type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011205618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Hasselt Bij beschikking van 6 september 2011 werd de heer Willy SCHROEVEN, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, door Mevrouw de voorzitter van deze rechtbank aang

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2011

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205621 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205620 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de SRWT type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun du Brabant wallon » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205629 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun du Hainaut » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205630 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 69 betreffende de overdracht van verloven van 2011 en de toekenning van sommige verloven in 2012

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011009753 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011, bladzijde 61915, regel 25, Nederlandstalige tekst, bijvoegen : « in ruste gesteld ». In het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011, bladzijde 65849, lezen : « a Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011043011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices novembre 2011 Moyenne(...)

document

type document prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011205698 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige apothekers (niveau A) voor het Rijkinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG11822) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007235 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8512 van 12 september 2011 wordt mijnheer Bert Veldeman, op 1 juli 2011, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011, met uitzondering van het tweede lid dat ui(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011007236 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8511 van 12 september 2011 wordt mijnheer Alexandre Herman, op 1 juli 2011, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciën Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011, met uitzondering van het tweede lid dat ui(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011022361 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van een mandaat en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011 wordt hernieuwd voor een t Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Comité, vanaf de dag van deze bekendmak(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011022363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011, dat uitwerking heeft me Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. CEUPPENS, Ann, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, dat in werking treedt op 15 december 2011, wo Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een verzekering(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011022362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011 worden benoemd tot leden van het Comité van de Dienst voor - de heer SEIJNHAEVE, Marc, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer KEFEL, Guido, in de hoeda(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 wordt Mevr. Christine Romeyns, geboren op 6 augustus 1979, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerhei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konink Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigers v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van personeelsleden van de politiediensten als verbindingsambtenaren bij de provinciegouverneurs Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, a) Vacatures De gouverneurs van de volgende provincies zullen daarom in 2011 overgaan tot de aa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011009754 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2011 : bladzijde 63646, bijvoegen : « waarvan 1 Duitstalig »; bladzijde 63647, regel 55, is de vacante plaats van secretaris bij het parket van de bladzijde 63648, regel 8, lezen : « bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen » in plaats v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011205730 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vi(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/11/2011 numac 2011205700 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** in domein systemen en netwerk **** vergelijkende selectie van **** **** in domein systemen en netwerk (niveau ****) voor de **** ****, ****.***** is 1 geslaagde.
^