Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 18/11/1862 pub. 21/10/2011 numac 2011000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoering van het warrantstelsel. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011009728 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011, is machtiging verleend aan ****. ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011009729 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011, is machtiging verleend aan de heer **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011009730 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 7 oktober 2011, is machtiging verleend aan de genaamde de genaamde ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 oktober 2011, wordt het mandaat van de heer Jean-Louis Galetta als korpschef van de lokale politie van de politiezone Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profo type koninklijk besluit prom. 10/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011009736 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 september 2011, in werking tredend op 31 mei 2012 's avonds, is Mevr. Derwael, M., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, op haar verzoek in ruste gestel Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2011 wordt eervol ontslag verleend op 31 augustus 2012 aan de heer Emile Goffin adviseur-generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Bu(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn aanspraak op het vervroegd pensioen te doen gelden op 1 september 2012(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2011 wordt aan Mevr. Deirdre LUYCKX , op haar aanvraag, met ingang van 1 oktober 2011 eervol ontslag verleend uit haar functie van attaché - klasse(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011018376 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner S.A., rue Hayen G-039 « Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren ».(...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 18.500 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011204301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011204335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011204795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1 De heer DEMUNTER Albert Jean , voorzitter Opendoek Amateurtheater Vlaams Brabant wordt bevorderd tot (...) Art. 2. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag als houder van deze nieuwe onder(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor Filosofische Cursussen type ministerieel besluit prom. 05/08/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1983 houdende goedkeuring van het reglement betreffende de aanwending door het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België, van de kapitalen voortkomend van het Fonds B2 in het Brusselse Gewest type ministerieel besluit prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205144 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen/Kettenis, Winkelstrasse 5 type ministerieel besluit prom. 13/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205181 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205448 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2011, is de heer De Mond, F., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, voor een periode van twee jaar, aangedui Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205384 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 14 september 2011 in zake het openbaar ministerie tegen N.M. en de bvba « EXTRA VIDEO », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen o « Schendt artikel 153, 2°, van het Sociaal Strafwetboek, in samenhang gelezen met de artikelen 35 e(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Sven AERTS, de heer Arne VANDAELE, de heer Jean-Christophe DE DONCKER, de heer Stéphane FILLEUL, Mevr. Annick HAEGEMAN, de heer Olivier KHASSIME en de heer Renaud ZAUWEN tot leden van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelating tot de stage. - Ontslagen. - Hogere functies Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2011 wordt de heer LENAERTS, Stefaan, vanaf 1 mei 2011 voor één jaar toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van assistent Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2011 wordt Mevr. DUQUET, Kathl(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Brug van Kuregem » goedgekeurd bij besluit van de Regering van 28 oktober 2004 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de voormalige Kaarsenfabriek » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 april 1955 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031511 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031510 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205235 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op en de handhaving van de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205237 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het uitstel en de opheffing en niet inning van superheffingen mestverwerking

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011018395 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV Baeck Industries c.s. hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het politiebes(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205381 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 13 september 2011 in zake respectievelijk Kristel Winters en Nancy Van Eyken tegen de bvba « Aleris Aluminum Belgium », waarvan de expedities t « 'Schendt de toepassing van artikel 103 en 105 van de herstelwet houdende sociale bepalingen van 2(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205402 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Jurgen Vanholme heeft op 31 augustus 2011 de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het bes(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205403 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dennis Van Havere en Katrijn Los, die beiden woonplaats k Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2011. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205405 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mieke WILLEMS, Frans LEMMENS, Joannes VERELST, Yvonne JAN Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.660/X-14.763. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205466 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Algemeen Eigenaars- en Mede-Eigenaars Syndicaat he Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 200.568/VI-19.142. Voor de Hoofdgriffier,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 16 juni 2011, wordt LEBRET, Benoît, gedomicilieerd Jean Paquotstraat 16, te 1050 Brussel, erkend als Certificateur terti De erkenning draagt het nummer CTEPP-1028487 type erkenning prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 16 juni 2011, wordt LEBRET, Benoît, gedomicilieerd Jean Paquotstraat 16, te 1050 Brussel, erkend als Certificateur openba De erkenning draagt het nummer CPUPP-1028533 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...) type erkenning prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 16 juni 2011, wordt WODNIAKOWSKA, Sylwia, gedomicilieerd Voornlaan 11, te 1160 Brussel, erkend als Certificateur wooneenhede De erkenning draagt het nummer CREPP-1021619 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205445 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige restaurantbeheerders (m/v) (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG11036) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 21 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 27 september 2011 wordt de vergunning voor het type vergunning prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 20 september 2011 wordt het ministerieel beslu Het voornoemde besluit heeft uitwerking met ingang van 2 februari 2011.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 5 oktober 2011 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 5 oktober 2011 heeft ***** del **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011021097 bron grondwettelijk hof Examen met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-secretarissen Het Grondwettelijk Hof zal eerlang een vergelijkend examen organiseren met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-****(...) ****. Inhoud van de functie De adjunct-secretarissen verlenen administratieve bijstand aan de recht(...)

erratum

type erratum prom. 06/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Hogescholen. - Erratum type erratum prom. 15/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van het openbaar nut van een gebouw gelegen in Ukkel, Fort-Jacolaan 22. - Erratum

document

type document prom. 25/08/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205113 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2004 tot vastlegging van de programmatienormen met het oog op de subsidiëring van de infrastructuurprojecten inzake opvangvoorzieningen voor bejaarden type document prom. 13/07/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205115 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 1 juli 2010 houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en voordracht van vertegenwoordigers voor het basisonderwijs, het economisch milieu en het gezondheidsmilieu type document prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205430 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten bij de Dienst Infrastructuur (niveau C) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (ANG11065) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aange(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...) type document prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés bij de Directie voor de Boekhouding en Begroting (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (ANG11064) Na de selectie wordt een lijst met maximum (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205455 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel expert in de gezondheidszorg (niveau A) voor het RIZIV (AFG11012) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? licent(...) type document prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205454 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG11843) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst o(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? licent(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011009724 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevestigingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2011, wordt Mevr. De Greef, Christine, geboren te Sint-Martens-Bodegem op 28 augustus 1962, met ingang van 1 juni 2011, Bij koninklijk besluit van 26 september 2011, wordt Mevr. Jonckheere, Alexia, geboren te Leuven(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205462 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 ; - Mortsel : 1 (in associatie); - Maaseik : 1; - Brussel : 1 (grondgebied van het tweede kanton) (in associatie); - (...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2010; - Meulebeke(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205434 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs onderzoek **** en incidenten De vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs onderzoek **** en incidenten (...) Er zijn 2 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijke bijproducten Bij de beslissing van 4 oktober 2011 van de leidende ambtenaren van het BIM, werd « ATIPALIEV SEVGIN » gelegen te de Smet de Naeyerlaan 200/2, te 1090 Jette, ger type document prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 12 september 2011 werd de heer Delforge, Etienne, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt type document prom. -- pub. 21/10/2011 numac 2011205433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Op 13 oktober 2011 werd de heer Jean-Marie HEYNINCK, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsver
^