Etaamb.openjustice.be
Document van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 21 oktober 2011

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2004 tot vastlegging van de programmatienormen met het oog op de subsidiëring van de infrastructuurprojecten inzake opvangvoorzieningen voor bejaarden

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011205113
pub.
21/10/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011205113/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2004 tot vastlegging van de programmatienormen met het oog op de subsidiëring van de infrastructuurprojecten inzake opvangvoorzieningen voor bejaarden


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de Infrastructuur sluiten betreffende de infrastructuur, artikel 7;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 16 mei 2011;

Gelet op het gunstig advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 mei 2011;

Gelet op advies 49.827/3 van de Raad van State, gegeven op 5 juli 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van het besluit van de Regering van 15 juni 2004 tot vastlegging van de programmatienormen met het oog op de subsidiëring van de infrastructuurprojecten inzake opvangvoorzieningen voor bejaarden wordt vervangen als volgt : "Besluit van de Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuurprojecten inzake woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en inzake psychiatrische verzorgingstehuizen".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Artikel 1 - Dit besluit bepaalt, ter uitvoering van artikel 7 van het decreet van 18 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de Infrastructuur sluiten betreffende de infrastructuur, de regels voor de subsidiëring van infrastructuurprojecten inzake woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en inzake psychiatrische verzorgingstehuizen, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 1°, 2° en 6°, en in § 2 van het decreet van 4 juni 2007 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen."

Art. 3.Artikel 2, 2°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "2° plaats : verblijfplaats in een bejaardentehuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis, bestemd voor één persoon;".

Art. 4.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de bepalingen onder 4° en 7° opgeheven.

Art. 5.Het opschrift van hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Hoofdstuk II - Bejaardentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen"

Art. 6.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "in de sector rust-en verzorgingstehuizen" vervangen door de woorden "in de sector van de bejaardentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen".

Art. 7.In artikel 3, I, wordt tussen het tweede en het derde lid het volgende lid ingevoegd : "Artikel 3, I, eerste lid, 6°, van dit besluit is niet van toepassing op psychiatrische verzorgingstehuizen."

Art. 8.De minister bevoegd voor Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 25 augustus 2011.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS

^