Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002003318 bron ministerie van financien Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 type wet prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002024004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002000490 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1985 tot oprichting van een Hoge Raad en van Provinciale Commissies voor het voorkomen van misdadigheid type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002000491 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de Staat te genieten in het kader van een overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002009646 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 18 juni (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002009656 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de interna Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002009678 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Massart, A.-M., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Namen, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensio Bij koninklijk besluit van 15 maart 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Talli(...) type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002011216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002011218 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Banken type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002011217 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Autorijscholen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002016145 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag uit zijn functies van directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau verleend aan de heer Delvaux, Fran Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002012828 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme als keuringsdienst van gebruikers voor drukapparatuur Bij ministerieel besluit van 27 mei 2002 wordt de "Dienst Risicobeheer en Dienst Technische Controle" van de naamloze vennootschap Bayer Antwerpen, Have type ministerieel besluit prom. 12/02/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002022172 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type ministerieel besluit prom. 27/02/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002022182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneeskunde

decreet

type decreet prom. 28/06/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002035863 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002035850 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, wat betreft de upgrading van niveau E naar niveau D, het verlof voor opdracht en andere bepalingen

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002009679 bron ministerie van justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zittijd september 2002. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 227 van 9 juli 2002, tweede uitgave, wordt de volgende verbetering aangebracht : op blz. 30742, in artikel 2, dient te worden type erratum prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002016147 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 194, van 12 juni 2002, tweede uitgave, blz. 27108 : - in de Franse tekst, derde lijn, en in de Nederlandse tekst, tweede lijn, lezen « 1 februari 2003 » in plaats van « 1 februari type erratum prom. 17/06/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002002142 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 wordt Mevr. Claudia HEREMAN, met ingang van 1 juli 2002 benoemd tot houder van een managementfunctie - 2 « Directrice Productontwikkeling, Informatie en Monitoring SELOR » van de Federale Overheid type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002002144 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 wordt Mevr. Corinne Benharrosh, met ingang van 1 juli 2002 benoemd tot houder van een managementfunctie - 2 « Directeur Rekrutering en Selectie van SELOR » van de Federale Overheidsdienst Persone type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002 wordt Mevr. Murielle Fabrot, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 maart 2002 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 maart 2001. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002016146 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 wordt de heer Ertz, Damien, met ingang van 16 april 2002, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot attaché bij de Nationale Plantentu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002021280 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, wordt Mevr. Deproost, Eliane, benoemd tot adjunct-directeur van het Centrum voor ge

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/2002 numac 2002009677 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Charleroi : 1; - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Ieper : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het - Sprimont : 1; - Namen I : 1, vanaf 1 augustus 2002; - beambte bij de griffie : - van(...)
^