Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 11 juli 2002

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Charleroi : 1; - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Ieper : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het - Sprimont : 1; - Namen I : 1, vanaf 1 augustus 2002; - beambte bij de griffie : - van(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009677
pub.
11/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Charleroi : 1; - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Ieper : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton : - Sprimont : 1; - Namen I : 1, vanaf 1 augustus 2002; - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van koophandel te Gent : 1; - van de politierechtbank te Tongeren : 1; - van het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen : 1; - van het vredegerecht van het kanton Brasschaat : 1; - van het vredegerecht van het kanton Zinnik-Le Roeulx : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde 1, vanaf 1 april 2003; - adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik : 1, vanaf 1 augustus 2002; - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Nijvel : 1, vanaf 1 augustus 2002; - Nijvel : 1; - Bergen : 1.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht binnen één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

^