Etaamb.openjustice.be
Protocol
gepubliceerd op 04 maart 2019

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de gemeenschappen genoemd, betreffende de gegevensuitwisseling en het flankerend beleid in het kader van de financiering va Gelet op de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet; Gelet op de bijzondere wet van 8 aug(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019040533
pub.
04/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de gemeenschappen genoemd, betreffende de gegevensuitwisseling en het flankerend beleid in het kader van de financiering van de stages voor artsen-specialisten in opleiding Gelet op de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1, laatst gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Overwegende het `Arrêté du Gouvernement de la Communauté française van 29 november 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes';

Overwegende het ` Besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017030187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen';

Overwegende artikel 55 van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994;

Overwegende het koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten sluiten tot vastlegging van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten;

Wordt overeengekomen als volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleiding In tegenstelling tot de opleiding huisartsengeneeskunde bestaat tot op heden geen transparant en uniform model voor financiering van de pedagogische componenten van de professionele stages voor "artsen-specialisten in opleiding", hierna "ASO's" te noemen.

De federale overheid stelt voor om een model in te voeren dat persoonsvolgend is onder de vorm van een toelage of voucher, waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteitscriteria voor de stagemeesters en stagediensten. Er wordt voorzien in een overgangsfase teneinde aan de betrokken actoren voldoende tijd te geven het nodige te doen en de gemaakte afspraken na te komen.

HOOFDSTUK 2. - Afspraken voor de gegevensuitwisseling en de financiering 2.1. Algemeen Voorafgaand aan de in dit protocol vastgestelde afspraken, wordt benadrukt dat: - de federale overheid de erkenningsnormen voor artsen-specialisten, stagediensten en stagemeesters vaststelt; - de federale overheid de stagediensten en stagemeesters erkent; - de gemeenschappen de erkenning van ASO's uitvoeren, met inbegrip van het goedkeuren van het stageplan, het goedkeuren van de (eventuele) wijzigingen van het stageplan en het beoordelen van stagerapporten; - de gemeenschappen de procedurele regels voor de erkenning van ASO's bepalen.

Zowel de federale overheid als de gemeenschappen gebruiken eenzelfde informaticatoepassing voor het beheren van de processen voor de respectievelijke bevoegdheden inzake het beleid inzake gezondheidszorgberoepen.

Elke entiteit is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig inbrengen van de juiste gegevens in de informaticatoepassing in overeenstemming met diens bevoegdheid en de huidige wetgeving hieromtrent.

Het voorliggend protocol laat de afspraken, opgenomen in het bestaande protocolakkoord e-Cad onverlet: aanpassingen van de gegevensdatabank noodzakelijk voor voorliggend protocol kunnen in dit kader worden afgesproken en ontwikkeld. 2.2. Algemene afspraken De federale overheid maakt gebruik van de gegevens ingebracht in e-Cad voor de berekening en de toewijzing van de toelage.

Hiervoor zijn (minstens) volgende gegevens nodig: - naam stagemeester of tijdelijke verantwoordelijke; - periode erkenning stagemeester en -dienst en maximaal aantal ASO's per stagemeester en -dienst; - naam en aantal kandidaat arts-specialist in opleiding per stagemeester; - goedgekeurd stageplan; - periode stage bij erkend stagemeester uitgedrukt in volledige maanden van stagebegeleiding; - universitair attest; - naam coördinerende stagemeester.

De federale overheid is verantwoordelijk voor de controle van de ontvangen gegevens i.v.m. de stagemeesters en stagediensten en de gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de controle van de ontvangen gegevens i.v.m. de stage Bij afwijking van de gegevens in de loop van de procedure, wordt proactief gereageerd door de bevoegde entiteit.

De entiteiten werken samen aan de verbetering van de kwaliteit van verkregen en ingevoerde gegevens. 2.2.1. Het stageplan De gemeenschappen garanderen de correcte en tijdige invoer van de door hen ontvangen gegevens in de gemeenschappelijke informaticatoepassing.

Concreet gaat het over : - Het stageplan en de wijziging(en) aan een stageplan die minstens de volgende gegevens bevat: * universitair attest; * stagemeester en stageperiode uitgedrukt in volledige maanden stagebegeleiding; * naam van de coördinerend stagemeester; * de juiste benaming voor de desbetreffende stageperiode: stage bij erkend stagemeester - extramurale stage - rotatiestage - buitenlandse stage - wetenschappelijke stage - specifieke stage.

De federale overheid verwijst bij betwisting van gegevens omtrent het stageplan door de aanvrager naar de gemeenschappen, als authentieke bron.

De gemeenschappen verwijzen bij betwisting door de aanvrager van de gegevens inzake de erkenning als stagemeester naar de federale overheid, als authentieke bron. 2.2.2. De notificatie van specifieke stages en buitenlandse stages De federale overheid kan de gegevens in verband met specifieke stages en buitenlandse stages, die door de gemeenschappen conform het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten. - Rechtzetting sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor artsen-specialisten, stagemeesters en stagediensten worden ingevoerd, uit de gemeenschappelijke informaticatoepassing extraheren.

Deze gegevens moeten minstens ingevoerd worden: - in geval van specifieke stage: de stagedienst; - in geval van buitenlandse stage: de structuur of de persoon die verantwoordelijk is; - naam van de ASO en de stageperiode; - in kader van welke erkenning de ASO zijn stage volgt; - naam van de coördinerend stagemeester van de ASO. HOOFDSTUK 3. - Overgangsperiode 2019-2021 In afwachting van een geautomatiseerde gegevensdeling met de gemeenschappen, wordt een indirect model van de persoonsvolgende financiering ontwikkeld die verloopt via de stagemeesters. De stagemeester kan een aanvraag indienen voor het bekomen van een pedagogische toelage.

Om het bedrag van de pedagogische toelage te kunnen berekenen, zal de federale overheid overeenkomsten afsluiten met de faculteiten geneeskunde met volledig leerplan in België. Aan de faculteiten zal worden gevraagd om de gegevens over de universitaire attesten en de ASO aan de Federale overheidsdienst over te maken; met andere woorden de gegevens van alle ASO'ers die in opleiding zijn voor het jaar 2019.

Voor het jaar 2018 worden de gegevens ter controle opgevraagd. Deze overeenkomsten zijn mogelijks verlengbaar indien de gegevens in e-Cad nog niet up-to-date zijn. De Federale overheid staat in voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling met de faculteiten.

Onverminderd deze overeenkomsten met de faculteiten geneeskunde, zijn de gemeenschappen de authentieke bron van de stageplannen.

In afwachting van het kunnen invoeren van deze gegevens in de gemeenschappelijke informaticatoepassing, gebeurt de notificatie van de specifieke en buitenlandse stages tweemaandelijks door de gemeenschappen op basis van gestandaardiseerde lijsten waarvoor de federale overheid een template ter beschikking zal stellen. Deze manier van werken zal in de overgangsperiode worden gebruikt totdat de informaticatoepassing kan gebruikt worden.

In afwachting van de reglementaire aanpassingen over erkenningsnormen voor coördinerende stagemeesters en een procedure daartoe, zal een vergoeding worden voorzien voor de stagecoördinatie die zal worden verdeeld over de zeven universitaire ziekenhuizen in België.

HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen De federale overheid en de gemeenschappen duiden, ieder voor zich, voor de uitvoering van dit protocolakkoord een contactpersoon aan.

De federale minister bevoegd voor Volksgezondheid bereidt de nodige aanpassingen aan het " ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten. - Rechtzetting sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van artsen-specialisten, stagemeesters en stagediensten" en aan het "Koninklijk Besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen" voor.

De federale overheid beschrijft tegen eind 2018 de concepten zodat de gemeenschappen in een uniforme manier de stageplannen kunnen invoeren.

Dit protocolakkoord wordt binnen de twee jaar na ondertekening geëvalueerd door de betrokken entiteiten.

Dit protocolakkoord treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan. 28 januari 2019.

Voor de Federale Staat : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, M. DE BLOCK Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN Pour la Région Wallonne : Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances et de la simplification administrative, A. GREOLI Pour la Communauté française : Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, R. DEMOTTE Vice-président, Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : Ministre, Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures, D. GOSUIN Minister, Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé, C. JODOGNE Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales A. ANTONIADIS

^