Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019040528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019055526 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Van Wemmel, Dyonisius De heer Van Wemmel, Dyonisius, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010995 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Eretekens in de Orde van Leopold Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019 wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold, Mevr. VAN HOVE Hildegard, attaché bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Mevr. Van type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010996 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Eretekens in de Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019 wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II, Mevr. VAN MULDERS Nancy, administratief deskundige bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen e Mevr. Van Mulders neemt vanaf 8 april 2017 haar rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019030170 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2018 dat uitwerking heeft op 1 januari 2018 wordt mevrouw Geelen, Ingrid geboren op 17 oktober 1972, wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW1 met de titel (...) Bij koninklijk besluit van 25 november 2018 dat uitwerking heeft op 1 maart 2018 wordt de heer (...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040524 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de gewestelijke stemopnemingbureaus type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019200229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2019, 2020 en 2021 type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019200230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019200919 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 december 1965 tot vaststelling van het bedrag en van de voorwaarden betreffende de toekenning van een aanvullende uitkering aan sommige in Frankrijk tewerkgestelde grens- of seizoenarbeiders en aan hun weduwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019 wordt Mevrouw Martine DE STEXHE, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2019, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019 wordt de heer Pieter DE MUNCK, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 februari 2019 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019030186 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan varkensbedrijven die getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 25/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen type ministerieel besluit prom. 13/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040501 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200824 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200825 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200829 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200826 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200831 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200830 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, tit Bij ministerieel besluit van 26 februari 2019 is de NV VERHELST AANNEMINGEN, Oudenburgsesteenweg 10(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200867 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 december 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 december 2018, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende preju « Schenden artikel 88quater, § 1 en § 3 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10, 11 en(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Beschikking Bij beschikking van 19 februari 2019 werd meneer Leo MERTENS, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de rechtbank van Antwerpen, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om het ambt van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019010609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019040384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 2 en de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap, wat betreft reservevorming, en maatregelen ter beheersing van de uitgaven voor werkingssubsidies in de sector voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 2 bij de VLAREME van 28 oktober 2016

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019040507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig art(...) type erkenning prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 26 februari 2019 is de Universiteit Gent - LCA - Laboratorium Chemische Analysen, Campus Schoonmeersen - Valentin Vaerwyckweg 1 te 900 Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -01 Gebaseerd op : NIOSH 1500 Verrichting en principe : Koolw(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200960 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen erkenning personen met een handicap (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG18229 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019201010 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Unit Managers - Personeel en Loonadministratie (niveau A4) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG19080 Solliciteren kan tot 18/03/2019 via www.selor.be De gedet(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019040533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de gemeenschappen genoemd, betreffende de gegevensuitwisseling en het flankerend beleid in het kader van de financiering va Gelet op de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet; Gelet op de bijzondere wet van 8 aug(...)

document

type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019201029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectie-nummer : ANB19004 Solliciteren kan tot 19/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200924 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, wordt mevrouw COUDER An, met ingang v Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200926 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, wordt mevrouw GOORTS Krista, met ingang van 15 j Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019040556 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - Oproep tot de kandidaten Er is een mandaat te begeven bij de Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. Artikel 42 van de wet Die commissies zijn belast met de volgende taken: 1° de programma's uitwerken van de stages bed(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200945 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkende rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, ter vervanging van de heer THOLEN Dominic De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsond(...)

document

type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010986 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Grond en Afval. - Ophalers erkend voor de inzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2. - Toestand op 15 januari 2019 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010988 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Erkende ophalers voor de inzameling van dierlijk afval. - Toestand op 15 januari 2019 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010987 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Grond en Afval. - Ophalers erkend voor het vervoer van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2. - Toestand op 15 januari 2019 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010989 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Vervoerders erkend voor het vervoer van dierlijk afval. - Toestand op 15 januari 2019 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010990 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Erkende ophalers voor de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen. - Toestand op 15 januari 2019 . BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010992 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Ophalers erkend voor de inzameling van afgewerkte olieën. - Toestand op 15 januari 2019 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010991 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Vervoerders erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of pcb/pct's. - Toestand op 15 januari 2019 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010993 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Ophalers geregistreerd voor de inzameling van andere afval dan gevaarlijke afval. - Toestand op 15 januari 2019 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM(...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019010994 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Vervoerders erkend voor het vervoer van andere afval dan gevaarlijke afval. - Toestand op 15 januari 2019 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019200813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 februari 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Be worden benoemd tot leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector : 1. als ve(...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019201000 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-verantwoordelijken (niveau A1) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Selectienummer : BNG19023 Solliciteren kan tot 18/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019201039 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers / projectbeheerders managementondersteuning (niveau A1) voor de POD Maatschappelijke Integratie. - Selectienummer : ANG18270 Deze selectie werd afgesloten op 25/02/(...) Er zijn 11 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019201045 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA experten (niveau A2), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18168 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 04/03/2019 numac 2019201044 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ICT Deskundigen Support en operationeel beheer (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19070 Solliciteren kan tot 17/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^