Etaamb.openjustice.be
Programmadecreet van 20 december 2011
gepubliceerd op 14 februari 2012

Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, de Cultuur, het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie, de financiering van de universitaire instellingen en de Hogescholen, de hulpverlening aan de universitaire instellingen, de instellingen van openbaar nut en de sport

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029030
pub.
14/02/2012
prom.
20/12/2011
ELI
eli/decreet/2011/12/20/2012029030/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2011. - Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, de Cultuur, het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie, de financiering van de universitaire instellingen en de Hogescholen, de hulpverlening aan de universitaire instellingen, de instellingen van openbaar nut en de sport


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Bepalingen betreffende de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap

Artikel 1.§ 1. De punten 9, 20 en 21 van de tabel gevoegd bij het decreet van 27 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap sluiten houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, worden gewijzigd volgens de tabel opgenomen in bijlage 1 van dit decreet. § 2. Er wordt een punt 63 toegevoegd aan de tabel gevoegd bij het decreet van 27 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap sluiten houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap volgens de tabel opgenomen in bijlage 2 van dit decreet.

TITEL II. - Bepalingen betreffende de cultuur HOOFDSTUK I. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit sluiten betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit.

Art. 2.Artikel 49 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit sluiten betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit, wordt vervangen als volgt : « De centra voor expressie en creativiteit, de federaties van centra voor expressie en creativiteit en de federaties voor amateuristische kunstbeoefening die voor de eerste keer in 2009 de bijkomende subsidie voor tewerkstelling bedoeld in de artikelen 30, 2° ; 31, 2° en 32, 2° genieten, beschikken over een overgangsperiode van vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2009, om artikel 13, tweede lid, van het decreet van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socio-culturele sectoren van de Franse Gemeenschap toe te passen.

In het kader van de overgangsperiode bedoeld in het eerste lid en bij gebrek aan de collectieve overeenkomst binnen de paritaire subcommissie nr. 329.02, voor de betrekkingen gesubsidieerd met toepassing van de artikelen 30, 2°, 31, 2° en 32, 2°, zijn de verenigingen ertoe gehouden in 2012 en in 2013 een minimum van 87 % van de barema's aan 100 % toe te passen, zoals opgenomen in bijlage 2 van de collectieve overeenkomst van 16 september 2002, afgesloten binnen de Paritaire commissie voor de socio-culturele sector waarbij de rangschikking van de ambten en de bezoldigingsvoorwaarden bepaald wordt voor de sectoren van de Paritaire commissie voor de socio-culturele sector afhankelijk van het Waals Gewest : Leerwerkbedrijven, Instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces, Gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, Gewestelijke opdrachten voor arbeidsbemiddeling en de centra voor beroepsopleiding en/of -readaptatie erkend door het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen.

Die afwijking is alleen van toepassing als het bedrag van de bovenvermelde subsidie, opgeteld bij de bezoldiging van het betrokken personeel, onvoldoende zou zijn om de barema's bedoeld in artikel 13, tweede lid van het decreet van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socio-culturele sectoren van de Franse Gemeenschap te bereiken. »

Art. 3.Het derde lid van artikel 51 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit sluiten betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit, wordt vervangen als volgt : « De centra voor expressie en creativiteit die niet erkend zullen zijn krachtens dit decreet, zullen hun subsidies vanaf 1 januari 2016 niet meer genieten. » TITEL III. - Bepalingen betreffende het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de internaten.

Art. 4.In artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd, wordt het jaar « 2012 » vervangen door het jaar « 2013 ». HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende het technisch en beroepsonderwijs.

Art. 5.In artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij gezorgd wordt voor de pedagogische uitrusting van het kwalificatieonderwijs sluiten waarbij gezorgd wordt voor de pedagogische uitrusting van het kwalificatieonderwijs, wordt 2° vervangen als volgt : « 2° 9.192.000 euro voor 2012; ».

TITEL IV. - Bepalingen betreffende de financiering van de universitaire instellingen en hogescholen HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen

Art. 6.In artikel 29 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, zoals vervangen bij het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2004, 16 december 2005, 20 juli 2006, 15 december 2006, 11 januari 2008, 28 november 2008, 19 februari 2009, 17 december 2009 en 15 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « 107.153.489 euro » vervangen door de woorden « 107.725.882 euro »; 2° in § 2 worden de woorden « 323.326.158 euro » vervangen door de woorden « 325.043.339 euro ».

Art. 7.In artikel 35ter, eerste lid, van dezelfde wet, zoals ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder punt 2° worden de woorden « 3.018.235 euro » vervangen door de woorden « 3.028.279 euro »; 2° onder punt 3° worden de woorden « 2.477.551 euro » vervangen door de woorden « 2.487.381 euro ».

Art. 8.In artikel 35quater, eerste lid, van dezelfde wet, zoals ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder punt 2° worden de woorden « 2.351.741 euro » vervangen door de woorden « 2.359.434 euro »; 2° onder punt 3° worden de woorden « 3.028.965 euro » vervangen door de woorden « 3.038.795 euro ».

Art. 9.In artikel 35quinquies, eerste lid, 2°, van dezelfde wet, zoals ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 december 2010, worden de woorden « 2.265.497 euro » vervangen door de woorden « 2.272.977 euro ».

Art. 10.In artikel 35sexies, eerste lid, van dezelfde wet, zoals ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder punt 2° worden de woorden « 2.599.217 euro » vervangen door de woorden « 2.607.866 euro »; 2° onder punt 3° worden de woorden « 2.402.231 euro » vervangen door de woorden « 2.411.746 euro ». HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen

Art. 11.In artikel 10, eerste lid, van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen, zoals gewijzigd, worden de woorden « 282.493.063 euro » vervangen door de woorden « 283.741.389 euro ».

Art. 12.In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt het zevende lid vervangen als volgt : « Vanaf het begrotingsjaar 2012 wordt een jaarlijks bedrag (JB) van 250.000 EUR bestemd voor het toegepaste onderzoek dat gevoerd wordt in de Hogescholen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de schommeling van het gezondheidsindexcijfer voor de consumptieprijzen van het vorige begrotingsjaar. Indien F het aantal projecten FIRST HS gefinancierd door het Waals Gewest is en S het aantal projecten SPIN-OFF IN BRUSSELS gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan wordt aan het forfaitaire gedeelte van elke Hogeschool een bedrag JB (F+S) toegevoegd voor elk door haar behaald project. Ze bestemt dit bedrag integraal voor het vervangen in haar cursusopdracht van het (de) personeelslid (leden) aangewezen als promotor van het onderzoeksproject. » HOOFDSTUK III. - Bepalingen betreffende de hulpverlening aan universitaire instellingen.

Art. 13.In artikel 49, § 2, van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in het tweede lid worden de woorden « en 2010-2011 » vervangen door de woorden « , 2010-2011 en 2011-2012 »; - in het derde lid worden de woorden « en 2010-2011 » vervangen door de woorden « , 2010-2011 en 2011-2012 ».

Art. 14.§ 1. Een bedrag van 3.200.000 EUR wordt bestemd om uitzonderlijke hulp te verlenen aan de universitaire instellingen die de eerste cyclus in de geneeskunde en de tandheelkunde organiseren.

Dit bedrag wordt verdeeld onder de universitaire instellingen naargelang van de toename van het aantal studenten ingeschreven voor deze eerste cyclussen tussen het academiejaar 2008-2009 en het academiejaar 2010-2011. § 2. Een bedrag van 300.000 EUR wordt bestemd voor de Faculteit Diergeneeskunde van de Université de Liège om de organisatie van de tweede studiecyclus van de diergeneeskunde te ondersteunen.

TITEL V. - Bepalingen betreffende de instellingen van openbaar nut

Art. 15.In het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), wordt artikel 15 hersteld als volgt : « Art. 15, § 1. Het Overheidsbedrijf is ertoe gehouden om al haar financiële rekeningen en alle beleggingen toe te vertrouwen aan de kashouder van de Franse Gemeenschap. Het Overheidsbedrijf beschikt over haar financiële rekeningen waarbij haar autonomie gewaarborgd wordt. § 2. Het Overheidsbedrijf belast de kashouder met de materiële uitvoering van haar ontvangst- en uitgavenverrichtingen en met het houden van al haar financiële rekeningen volgens de voorwaarden bepaald door het « contract van de Kashouder » dat de Franse Gemeenschap en haar kashouder bindt.

De nomenclatuur van de financiële rekeningen die het Overheidsbedrijf geopend heeft bij de kashouder, wordt niet gewijzigd. § 3. De kashouder bepaalt de globale stand, dat wil zeggen de nettostand van de thesaurie, zoals bepaald op grond van het geheel van de saldo's van alle rekeningen van de Franse Gemeenschap en van het Overheidsbedrijf. Deze globale stand wordt beheerd door de Directie Schuld van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. De financiële rekeningen van het Overheidsbedrijf die in de globale stand opgenomen worden, dragen geen credit- of debetrente ten overstaan van het Overheidsbedrijf. § 4. Behoudens met redenen omklede afwijking die door de Regering wordt toegestaan, is het Overheidsbedrijf niet gemachtigd om een kredietlijn te openen op haar lopende rekening. » TITEL VI. - Bepalingen betreffende de sport

Art. 16.In artikel 15, eerste lid, van het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping, worden de woorden « in artikel 20 » vervangen door de woorden « in artikel 19 ».

TITEL VII. - Slotbepalingen

Art. 17.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2012, met uitzondering van artikel 15 dat uitwerking heeft met ingang van 9 april 2003.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota Zitting 2011-2012 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 290-1. - Commissieadviezen, nr. 290-2 tot nr. 290-5. - Commissieamendementen, nr. 290-6. - Verslag nr. 290-7. - Vergaderingamendementen, nr. 290-8.

Integrale verslagen. - Bespreking. Vergadering van 19 december 2011. - Hervatting van de bespreking en aanneming. Vergadering van 20 december 2011.

^