Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 november 2017

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 september 2017 wordt de « SPRL Transport Marcel Baguette » vanaf 7 september 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 13 september 2017, Bij ministerieel besluit van 13 september 2017, dat in werking treedt op 13 september 2017, wor(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205982
pub.
23/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 07/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013359 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017031177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Gevangenis Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen sluiten wordt de « SPRL Transport Marcel Baguette » vanaf 7 september 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017040741 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 2016 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole en Hainaut » type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017205458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017204549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met het opvragen van informatie als bedoeld in artikel V.10, § 8, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties sluiten, dat in werking treedt op 13 september 2017, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 28 november 2016 gewijzigd, waarbij de « SPRL Defraine Transports » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017040741 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 2016 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole en Hainaut » type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017205458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017204549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met het opvragen van informatie als bedoeld in artikel V.10, § 8, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties sluiten, dat in werking treedt op 13 september 2017, wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 1 december 2015 aan de « SCRLFS Cyreo » verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties en tot uitvoering van de artikelen 6 en 7 van het besluit van de Waalse Regering van 29 augustus 2013 betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten wat betreft de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens sluiten, dat in werking treedt op 28 september 2017, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 6 september 2017 gewijzigd, waarbij de « SA Logistica Castrillon » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties en tot uitvoering van de artikelen 6 en 7 van het besluit van de Waalse Regering van 29 augustus 2013 betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten wat betreft de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens sluiten wordt de heer José Lete vanaf 28 september 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 06/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten, dat in werking treedt op 6 oktober 2017, wordt de bij ministerieel besluit van 12 november 2014 aan de BVBA Recupbat verleende erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons" voor het academiejaar 2017-2018 type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040765 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de « SAS Ghestem Normandie » vanaf 11 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons" voor het academiejaar 2017-2018 type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040765 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de « SAS Ghestem Nord » vanaf 11 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons" voor het academiejaar 2017-2018 type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040765 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de « SA Van Damme Deschamps & Fils » vanaf 11 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons" voor het academiejaar 2017-2018 type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040765 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de « GmbH AGR-DAR » vanaf 11 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons" voor het academiejaar 2017-2018 type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040765 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de « SPRL Gilles Caluwaerts » vanaf 11 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons" voor het academiejaar 2017-2018 type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040765 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de « SAS Saninord » vanaf 11 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons" voor het academiejaar 2017-2018 type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040765 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de « BV Sipma Transporten » vanaf 11 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de erkenning van de « SPRL Aupa » als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest vanaf 17 oktober 2017 voor vijf jaar hernieuwd voor de volgende categorieën projecten : 1. « ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten ». Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de erkenning van de « SA Tauw Belgique » als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest vanaf 21 oktober 2017 voor vijf jaar hernieuwd voor de volgende categorieën projecten : 5. « industriële processen inzake stoffenverwerking »;7. « waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling) ». Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de « NV Transport Gielen » vanaf 17 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de « NV Oilcotrans » vanaf 17 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de heer Wylter Sabbe vanaf 17 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de « SPRL Fagne Services » vanaf 17 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de « BVBA Sam Poppe » vanaf 17 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de « SPRL LC Group » vanaf 17 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de « GmbH Imperial Chemical Transport » vanaf 17 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten wordt de « SA Entreprises Jacques Pirlot » vanaf 17 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten dat in werking treedt op 1 oktober 2017, wordt de « ASBL Formatrans », gelegen Avenue de Stassart 26, te 5000 Namen, erkend als opleidingsinstelling voor de opleiding van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen (erkenningsnummer CSMD-W100).

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector sluiten dat in werking treedt op 1 oktober 2017, wordt de « ASBL Secutrans.ac.be », gelegen rue du Try 26, te 5300 Thon, erkend als opleidingsinstelling voor de opleiding van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen (erkenningsnummer CSMD-W101).

Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/10/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040832 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot bepaling van verdeelsleutel m.b.t. de door de bloedinstellingen te leveren hoeveelheid plasma sluiten wordt de erkenning van het bureau « A-Tech SA » inzake geluidshinder vanaf 23 oktober 2017 voor vijf jaar hernieuwd.

^