Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2017
gepubliceerd op 05 oktober 2017

Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor het gespecialiseerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017013359
pub.
05/10/2017
prom.
07/09/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor het gespecialiseerd onderwijs


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende inrichting van het gespecialiseerd onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 180, derde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels betreffende de samenstelling en de werking van de Hoge Raad voor Gespecialiseerd Onderwijs sluiten tot vaststelling van de regels betreffende de samenstelling en de werking van de Hoge Raad voor Gespecialiseerd Onderwijs;

Overwegende dat de hierna vermelde leden aan de voorwaarden beantwoorden die bepaald worden in het bovenvermelde decreet ;

Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Hoge Raad voor het gespecialiseerd onderwijs : 1. als voorzitter : de heer Patrick BEAUFORT, inspecteur van de stad Luik ;2. als ondervoorzitter : de heer Jean-François DELSARTE, diocesaan directeur;3. als lid : de personen aangesteld in bijlage 1 bij dit besluit;4. als bijzitter : de personen aangesteld in bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 2.Het secretariaat van de Hoge Raad wordt waargenomen door de Diensten van de Regering.

Art. 3.Dit besluit vernietigt en vervangt het ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Hoog Raad voor het gespecialiseerd onderwijs.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Algemene Directie Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 september 2017.

M.-M. SCHYNS

^